O ?EM SE MLUV
NVT?VNOST
MOTTO

?zen z HD? ve 2. ?tvrtlet 2008


05.10.2008 - Nasazovn pevnch program? namsto dynamickho ?zen pokra?ovalo i ve druhm ?tvrtlet roku 2008 na dvou signalizacch na Bubenskm nb?e. Ostatn semafory jsou dle sledovn strnek Preference praskch tramvaj ?zeny a na drobn vjimky dynamickm ?zenm s preferenc tramvaj.

?zen z HD? v 1. ?tvrtlet 2008


14.05.2008 - Pevn programy bez preference jsou stle pouvny na Bubenskm nb?e mezi zastvkami Vltavsk a Prask trnice. Platilo to i v prvnch t?ech m?scch tohoto roku. Strnky Preference praskch tramvaj p?inej prvn ?tvrtletn souhrn o ?zen sv?telnch signalizac z HD?.

Preference MHD v roce 2007


09.04.2008 - O p?t semafor? s preferenc tramvaj vce ne p?ed rokem bylo na tramvajov sti ke konci minulho roku. Tramvaje up?ednost?ovalo 106 ze 207 SSZ, co ?in podl 51,2 %. B?hem roku 2007 byla tak zvena dlka prah? podl trat o 318 metr?, co je ovem nejmn? od roku 1996, kdy se prahy za?aly realizovat. Dle byla zavedena preference autobus? na 27 semaforech.

Bilance ?zen z HD? v roce 2007


07.02.2008 - Slun vsledky z roku 2006 vydrely. Preference tramvaj loni nebyla na v?tin? k?iovatek vznamn? omezovna zsahy z Hlavn dopravn ?dc st?edny. Vjimku tvo? signalizace na Bubenskm nb?e, kter byly do bilancovn za?azeny nov?, a kter strnky Preference u tak vyjmuly ze seznamu SSZ s preferenc tramvaj.

Pevn programy z Vltavsk po?d nezmizely


16.12.2007 - Mrn pokles pevnho ?zen bez preference tramvaj byl zaznamenn na obou semaforech s provozem tramvaj na Bubenskm nb?e. Vypnn preference z HD? i v listopadu vak stle pokra?ovalo, ve sledovanch dobch zde preference nefungovala v tm?? polovin? p?pad?, zpravidla za silnho provozu aut i tramvaj.

Albertov: pozdn stav?n vhybek zdruje


03.12.2007 - Nejen nov ?een s preferenc tramvaj p?in rok 2007, ale tak vylepen t?ch stvajcch. P?kladem je SSZ Svobodova - Na Slupi, kde se v rmci kompletn opravy k?iovatky sou?asn? p?istoupilo tak k prav? SSZ. Ale daj se mu vy?st i nedostatky. Hlavn? kv?li pozdnmu stav?n vhybek.

index | 13-18 | předchozí | následující | Celkem 135 článků

  NOVINKY
12.07.2019 Vinohradsk s bumlkem a dv?ma upravenmi semafory
Rekonstrukce tramvajov trati ve Vinohradsk ulici p?inesla opat?en pro zlepen plynulosti provozu tramvaj. P?edevm se poda?ilo umstit ve sm?ru do centra del ps odd?lovacch tvarovek. Za?n nad ulic Anny Letensk a vyjma p?ejezd? kon? a p?ed pan?lskou ulic. Odd?len sek trati tak ?in tm?? 350 metr? a ?e tak msta nej?ast?jho zdrovn MHD na Vinohradsk. Bumlk do centra p?ibyl i p?ed Blanickou ulic, zachovn z?stal p?ed Bude?skou a umavskou, zruen byl naopak z centra p?ed umavskou. P?zniv? se na plynulosti provozu tramvaj podepisuj mysov zastvky Italsk a Vinohradsk trnice z centra, kter ztkuj komunikaci a uvol?uj ji p?ed tramvaj. Prosp?n jsou i pravy SSZ 2.317 Vinohradsk Italsk a SSZ 2.380 Vinohradsk Bude?sk. Zsadn zm?nou na obou semaforech je priorita p?edvb?ru kolizn fze p?i p?jezdu tramvaje do mysov zastvky tak, aby v dob? puntovn komunikace dostali zelenou bo?n sm?ry a chodci p?es Vinohradskou. ?een navc zvyuje kvalitu preference tramvaj. Za kritick msto lze ze stavebn?-provoznho hlediska ozna?it mysovou zastvku Vinohradsk trnice ve sm?ru do centra, kter nahradila p?vodn ostr?vek. Auta t?sn? p?ed zastvkou najd?j na koleje a msto m?e bt zdrojem ni plynulosti a bezpe?nosti provozu.

11.07.2019 Vzdlen rdio na Octrn?
Tramvaje na Praze 6 vyuvaj dal vzdlen rdio. Na SSZ 6.148 Pato?kova - St?eovick ve sm?ru z centra bylo uvedeno do provozu za?zen, kter umo?uje sm?rovou detekci tramvaje na v?t vzdlenost. Za?zen je umst?no 110 metr? p?ed stop?rou na vjezdu ze zastvky Vozovna St?eovice. Po trati zde jezd tak autobusy MHD, co vyaduje speciln opat?en v logice detekce a ?zen. V mst? navc momentln? probhaj dopravn opat?en. Z d?vod? opravy vozovky jezd auta ve sm?ru z centra k signalizaci po kolejch, ?m je ?innost vzdlenho rdia ?ste?n? omezena. V Praze je v tuto chvli v provozu 17 vzdlench rdi.

12.06.2019 Sm?rov signl a vloen fze na Podkov?sk
Na SSZ 9.213 Pod?bradsk Podkov?sk dolo ke zm?n? organizace dopravy a tak ?zen signalizace. Na vjezdu z Pod?bradsk ve sm?ru do centra je lev ?adic pruh vyhrazen ji pouze odbo?en vlevo do vznikajcho arelu. Na signalizaci je pro tento pohyb z?zen samostatn sm?rov signl. Pro zachovn kvality preference tramvaj byla na signalizaci z?zena vloen fze, kter se dle nroku tramvaje vybr prv? p?ed sm?rovm signlem. Ostatn funkce signalizace z?staly zachovny. Volno pro tramvaj se i v hlavn fzi vybr pouze na vzvu. ?zen je v koordinaci po Pod?bradsk, kter je preference tramvaj nad?azena.
archiv novinek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2019