O ?EM SE MLUV
NVT?VNOST

Komentáře
ke článku:
(ze dne , autor článku: )

Zadaný článek neexistuje!

  NOVINKY
12.07.2019 Vinohradsk s bumlkem a dv?ma upravenmi semafory
Rekonstrukce tramvajov trati ve Vinohradsk ulici p?inesla opat?en pro zlepen plynulosti provozu tramvaj. P?edevm se poda?ilo umstit ve sm?ru do centra del ps odd?lovacch tvarovek. Za?n nad ulic Anny Letensk a vyjma p?ejezd? kon? a p?ed pan?lskou ulic. Odd?len sek trati tak ?in tm?? 350 metr? a ?e tak msta nej?ast?jho zdrovn MHD na Vinohradsk. Bumlk do centra p?ibyl i p?ed Blanickou ulic, zachovn z?stal p?ed Bude?skou a umavskou, zruen byl naopak z centra p?ed umavskou. P?zniv? se na plynulosti provozu tramvaj podepisuj mysov zastvky Italsk a Vinohradsk trnice z centra, kter ztkuj komunikaci a uvol?uj ji p?ed tramvaj. Prosp?n jsou i pravy SSZ 2.317 Vinohradsk Italsk a SSZ 2.380 Vinohradsk Bude?sk. Zsadn zm?nou na obou semaforech je priorita p?edvb?ru kolizn fze p?i p?jezdu tramvaje do mysov zastvky tak, aby v dob? puntovn komunikace dostali zelenou bo?n sm?ry a chodci p?es Vinohradskou. ?een navc zvyuje kvalitu preference tramvaj. Za kritick msto lze ze stavebn?-provoznho hlediska ozna?it mysovou zastvku Vinohradsk trnice ve sm?ru do centra, kter nahradila p?vodn ostr?vek. Auta t?sn? p?ed zastvkou najd?j na koleje a msto m?e bt zdrojem ni plynulosti a bezpe?nosti provozu.

11.07.2019 Vzdlen rdio na Octrn?
Tramvaje na Praze 6 vyuvaj dal vzdlen rdio. Na SSZ 6.148 Pato?kova - St?eovick ve sm?ru z centra bylo uvedeno do provozu za?zen, kter umo?uje sm?rovou detekci tramvaje na v?t vzdlenost. Za?zen je umst?no 110 metr? p?ed stop?rou na vjezdu ze zastvky Vozovna St?eovice. Po trati zde jezd tak autobusy MHD, co vyaduje speciln opat?en v logice detekce a ?zen. V mst? navc momentln? probhaj dopravn opat?en. Z d?vod? opravy vozovky jezd auta ve sm?ru z centra k signalizaci po kolejch, ?m je ?innost vzdlenho rdia ?ste?n? omezena. V Praze je v tuto chvli v provozu 17 vzdlench rdi.

12.06.2019 Sm?rov signl a vloen fze na Podkov?sk
Na SSZ 9.213 Pod?bradsk Podkov?sk dolo ke zm?n? organizace dopravy a tak ?zen signalizace. Na vjezdu z Pod?bradsk ve sm?ru do centra je lev ?adic pruh vyhrazen ji pouze odbo?en vlevo do vznikajcho arelu. Na signalizaci je pro tento pohyb z?zen samostatn sm?rov signl. Pro zachovn kvality preference tramvaj byla na signalizaci z?zena vloen fze, kter se dle nroku tramvaje vybr prv? p?ed sm?rovm signlem. Ostatn funkce signalizace z?staly zachovny. Volno pro tramvaj se i v hlavn fzi vybr pouze na vzvu. ?zen je v koordinaci po Pod?bradsk, kter je preference tramvaj nad?azena.
archiv novinek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2019