Řízení z HDŘÚ v roce 2006 ustupovalo

Autor: administrator <preference(at)prazsketramvaje.cz>, Téma: Dynamické èlánky, Vydáno dne: 06. 01. 2007

06.01.2007 - Dobrá zpráva: preference tramvají je méně omezována zásahy z Hlavní dopravní řídící ústředny. Potvrzuje to sledování stránek Preference. V roce 2006 došlo k opuštění vypínání preference na SSZ Argentinská - Plynární a pod Letenským tunelem. Od prosince se bez pevných programů obejde i semafor u Výstaviště. Někde ale vypínání preference přetrvává.

Stránky Preference pořídily v roce 2006 celkem 3416 záznamů o řízení křižovatek, které jsou vyhodnocovány v pravidelných měsíčních souhrnech. Dle nich podíl dynamického řízení s preferencí tramvají na žádné z těchto signalizací neklesl pod 89 %, což je významné zlepšení proti roku 2005, kdy se nejhorší hodnoty pohybovaly kolem 70 a 80 %, a ještě výraznější proti roku 2004 (40 %).

ŘÍZENÍ SIGNALIZACÍ Z HDŘÚ

U SSZ napojených na HDŘÚ (Hlavní dopravní řídící ústřednu) je možné dálkově měnit signální programy. Mimo jiné je možné nasadit pevné řízení bez preference tramvají místo dynamického řízení s preferencí. Zásahy do řízení provádějí příslušníci PČR z dispečerského pracoviště v ulici Na Bojišti.

Výsledky v roce 2006 mohly být dokonce ještě lepší, ale k významné změně ve vypínání preference došlo až od března, tedy po dvou měsících v roce. A to se nepříznivě projevilo na celoročních výsledcích. Na SSZ Argentinská - Plynární si pak v období října a listopadu vyžádala nasazení pevných programů havárie inženýrských síti v ulici Partyzánská.

Dalším pozitivem je, že na čtyřech z celkem osmi sledovaných a vyhodnocovaných SSZ nebylo za celý rok ani v jednom případě zaznamenáno nasazení pevného programu bez preference namísto dynamického řízení s preferencí tramvají.

Nejvíce pozitivních efektů pro tramvaje bylo dosaženo dynamickým řízením s preferencí na křižovatce pod Letenským tunelem (SSZ nábř. Kapitána Jaroše - Štefánikův most), které bylo používáno od března téměř trvale. Na této křižovatce je totiž zdržení tramvají v dynamickém řízení s preferencí cca 7 - 9 x nižší než v řízení pevnými programy bez preference.

KONEC PEVNÝCH PROGRAMŮ NA VÝSTAVIŠTI?

Lze bez nadsázky říci, že v roce 2006 došlo v dotčených oblastech k významnému zlepšení rychlosti a pravidelnosti tramvajového provozu, čímž se stává MHD atraktivnější pro uživatele a je tak konkurenceschopnější vůči IAD.

V posledním měsíci v roce 2006 zajistily stránky Preference 234 záznamů o řízení. A právě do začátku prosince byly nasazovány pevné programy bez preference na SSZ Dukelských hrdinů - U Výstaviště (u zastávky Výstaviště). K tomu už od delší dobu docházelo pravidelně mezi cca 16. a 17. hodinou pracovních dnů.

Během prosince však došlo ke změně a od poloviny měsíce bylo registrováno i v této době již jen dynamické řízení s preferencí, které je důležité především pro vlaky odbočující do smyčky Výstaviště.

V ranní dopravní špičce však beze změny přetrvává řízení pevnými programy na SSZ Palackého náměstí, čímž dochází ke zdržování všech tramvají, zvláště pak ve směru od Moráně.

BRUSNICE BEZ PREFERENCE

Kromě těchto zmíněných semaforů, jejichž řízení stránky Preference pravidelně vyhodnocují, jsou zkušebně sledovány i další dvě SSZ na Praze 6. A právě v prosinci bylo na SSZ Milady Horákové - U Brusnice zaznamenáváno řízení pevnými programy bez preference. Její vypínání skončilo až s vánočními svátky.

Podle pozorování stránek Preference pražských tramvají způsobilo nasazení pevného programu na tomto SSZ kromě zvýšeného zdržení tramvají také zbytečné zdržování vozidel a tvorbu kolon v ulici Milady Horákové ve směru od Patočkovy, a to kvůli zbytečnému (aktuálně nepožadovanému) výběru kolizních tramvajových oblouků a přechodů pro chodce.

Přestože v roce 2006 došlo v oblasti vypínání preference tramvají na SSZ k významnému zlepšení, stránky Preference budou ve sledování křižovatek pokračovat. Účinnost realizovaných opatření pro preferenci MHD totiž nejvíce závisí právě na tom, jestli se budou využívat.

Stránky Preference proto nadále rozšiřují soubor sledovaných semaforů a do zkušebního sledování zařazují dvě důležité křižovatky na pilotní lince preference MHD číslo 3. Jedná se o signalizace na Bubenském nábřeží mezi zastávkami Vltavská a Pražská tržnice, SSZ Bubenské nábřeží - Argentinská a SSZ Bubenské nábřeží - tramvajová trať.

Věříme, že i touto formou můžeme pomoci ke zlepšení stavu preference MHD v Praze. Děkujeme za přízeň čtenářům stránek. I v budoucnu uvítáme Vaše ohlasy, náměty a připomínky. Zvláštní poděkování patří všem, kteří se na sledování řízení křižovatek i na chodu tohoto webu podílejí.

Archiv záznamů řízení SSZ s rekapitulacemi řízení po jednotlivých měsících (na dalších listech)