O ?EM SE MLUV
NVT?VNOST

Archiv novinek:

| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 120 | 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 160 | 161 - 170 | 171 - 180 | 181 - 190 | 191 - 200 | 201 - 210 | 211 - 220 | 221 - 230 | 231 - 240 | 241 - 250 | 251 - 260 | 261 - 270 | 271 - 280 | 281 - 290 | 291 - 300 | 301 - 310 | 311 - 320 | 321 - 330 | 331 - 340 | 341 - 350 | 351 - 360 | 361 - 370 | 371 - 380 | 381 - 390 | 391 - 400 | 401 - 410 | 411 - 420 | 421 - 430 | 431 - 440 | 441 - 450 | 451 - 460 | 461 - 470 | 471 - 480 | 481 - 490 | 491 - 500 | 501 - 510 | 511 - 511 |

27.04.2005: Letensk nm?st
Sledovn ?zen SSZ Letensk nm?st se odkld. Stvajc dynamick ?zen semaforu, kter se pouv za slabho provozu, je za b?nho provozu nevhodn. V rmci rekonstrukce tefnikova mostu dojde z?ejm? k prav? ?dc logiky signalizace. Nasazovn pevnch program? bude monitorovno a pot.

19.04.2005: Letensk nm?st
Na SSZ Letensk nm?st, o kterm strnky Preference praskch tramvaj psaly minul m?sc, je pouvn pevn program s prodlouenm volnem pro tramvaje ve sm?ru do centra. Msto 7 sekund svt nyn volno 15 sekund. Stle je vak o dalch 15 sekund krat ne zelen signl pro AD.

30.03.2005: Vrovick - Koda?sk
Na novm SSZ Vrovick - Koda?sk v Praze 10, kter oficiln? funguje s preferenc tramvaj, se pouv ?zen pevnmi programy. SSZ je v tomto ?zen koordinovno pro auta i tramvaje s SSZ Eden.

25.03.2005: Mod?ansk
V oblasti Mod?ansk ulice v Praze 4 se p?ipravuje preference autobus? na SSZ pomoc aktivn detekci vozidel MHD. V blzkosti k?iovatek Mod?ansk rampy a Mod?ansk Branick byly instalovny inframajky, za?zen pro komunikaci autobusu s ?adi?em SSZ.

23.03.2005: Ndra Brank
Bylo demontovno sv?teln signaliza?n za?zen mezi zastvkami Ndra Brank a Pob?en cesta v Praze 4. Signalizace, kter byla umst?na na vhradn? tramvajov k?iovatce, byla v?tinou mimo provoz.

22.03.2005: nb?. Kapitna Jaroe
V?era bylo znovu zprovozn?no SSZ nb?. Kapitna Jaroe - Dukelskch Hrdin?. To bylo mimo provoz od pte?nho ve?era, kdy byl p?i dopravn nehod? zni?en sloupek s nv?stidly pro chodce a pro tramvaje. Sloupek byl vym?n?n nsledujc pracovn den po nehod?!

21.03.2005: Harfa
SSZ Harfa z?stv nadle bez preference. Kv?li nedostatk?m p?i zhotoven dosud nemohly bt zapojeny vechny detektory tramvaj. Navc nen z?ejm, jestli preferenci tramvaj obsahuje ?dc logika.

07.03.2005: ?eskomoravsk
Na SSZ ?eskomoravsk - Zelen ostrov u funguje preference tramvaj. Od uveden signalizace do provozu na ja?e 2004 semafor tramvaje nepreferoval kv?li nefungujc detekci tramvaj. SSZ Harfa z?stv bez preference. M?e se jednat op?t o zvadu detekce nebo nedokonalou ?dc logiku.

25.02.2005: Harfa
Na SSZ Harfa a SSZ ?eskomoravsk - Zelen ostrov byly zapojeny ty trolejov kontakty, kter dosud nefungovaly. V pr?b?hu p?tho tdne by m?ly bt vym?n?ny vadn detektorov sk??ky a signalizace by m?la po mnoha m?scch fungovat podle schvlenho dopravnho ?een. Jak bude preference tramvaj?

23.02.2005: Prask Hrad
Probh stavebn ?zen na vstavbu SSZ 1.161 Marinsk hradby - U Pranho mostu. SSZ bude vybaveno ?adi?em Sitraffic C800, m?lo by fungovat izolovan? s prom?nnou dlkou cyklu a s preferenc tramvaj. Pokud bude signalizace mimo provoz, budou nov?  tramvaje dvat p?ednost vozidl?m odbo?ujcm a vyjd?jcm na parkovit?...


| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 120 | 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 160 | 161 - 170 | 171 - 180 | 181 - 190 | 191 - 200 | 201 - 210 | 211 - 220 | 221 - 230 | 231 - 240 | 241 - 250 | 251 - 260 | 261 - 270 | 271 - 280 | 281 - 290 | 291 - 300 | 301 - 310 | 311 - 320 | 321 - 330 | 331 - 340 | 341 - 350 | 351 - 360 | 361 - 370 | 371 - 380 | 381 - 390 | 391 - 400 | 401 - 410 | 411 - 420 | 421 - 430 | 431 - 440 | 441 - 450 | 451 - 460 | 461 - 470 | 471 - 480 | 481 - 490 | 491 - 500 | 501 - 510 | 511 - 511 |

  NOVINKY
12.07.2019 Vinohradsk s bumlkem a dv?ma upravenmi semafory
Rekonstrukce tramvajov trati ve Vinohradsk ulici p?inesla opat?en pro zlepen plynulosti provozu tramvaj. P?edevm se poda?ilo umstit ve sm?ru do centra del ps odd?lovacch tvarovek. Za?n nad ulic Anny Letensk a vyjma p?ejezd? kon? a p?ed pan?lskou ulic. Odd?len sek trati tak ?in tm?? 350 metr? a ?e tak msta nej?ast?jho zdrovn MHD na Vinohradsk. Bumlk do centra p?ibyl i p?ed Blanickou ulic, zachovn z?stal p?ed Bude?skou a umavskou, zruen byl naopak z centra p?ed umavskou. P?zniv? se na plynulosti provozu tramvaj podepisuj mysov zastvky Italsk a Vinohradsk trnice z centra, kter ztkuj komunikaci a uvol?uj ji p?ed tramvaj. Prosp?n jsou i pravy SSZ 2.317 Vinohradsk Italsk a SSZ 2.380 Vinohradsk Bude?sk. Zsadn zm?nou na obou semaforech je priorita p?edvb?ru kolizn fze p?i p?jezdu tramvaje do mysov zastvky tak, aby v dob? puntovn komunikace dostali zelenou bo?n sm?ry a chodci p?es Vinohradskou. ?een navc zvyuje kvalitu preference tramvaj. Za kritick msto lze ze stavebn?-provoznho hlediska ozna?it mysovou zastvku Vinohradsk trnice ve sm?ru do centra, kter nahradila p?vodn ostr?vek. Auta t?sn? p?ed zastvkou najd?j na koleje a msto m?e bt zdrojem ni plynulosti a bezpe?nosti provozu.

11.07.2019 Vzdlen rdio na Octrn?
Tramvaje na Praze 6 vyuvaj dal vzdlen rdio. Na SSZ 6.148 Pato?kova - St?eovick ve sm?ru z centra bylo uvedeno do provozu za?zen, kter umo?uje sm?rovou detekci tramvaje na v?t vzdlenost. Za?zen je umst?no 110 metr? p?ed stop?rou na vjezdu ze zastvky Vozovna St?eovice. Po trati zde jezd tak autobusy MHD, co vyaduje speciln opat?en v logice detekce a ?zen. V mst? navc momentln? probhaj dopravn opat?en. Z d?vod? opravy vozovky jezd auta ve sm?ru z centra k signalizaci po kolejch, ?m je ?innost vzdlenho rdia ?ste?n? omezena. V Praze je v tuto chvli v provozu 17 vzdlench rdi.

12.06.2019 Sm?rov signl a vloen fze na Podkov?sk
Na SSZ 9.213 Pod?bradsk Podkov?sk dolo ke zm?n? organizace dopravy a tak ?zen signalizace. Na vjezdu z Pod?bradsk ve sm?ru do centra je lev ?adic pruh vyhrazen ji pouze odbo?en vlevo do vznikajcho arelu. Na signalizaci je pro tento pohyb z?zen samostatn sm?rov signl. Pro zachovn kvality preference tramvaj byla na signalizaci z?zena vloen fze, kter se dle nroku tramvaje vybr prv? p?ed sm?rovm signlem. Ostatn funkce signalizace z?staly zachovny. Volno pro tramvaj se i v hlavn fzi vybr pouze na vzvu. ?zen je v koordinaci po Pod?bradsk, kter je preference tramvaj nad?azena.
archiv novinek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2019