O ČEM SE MLUVÍ
NÁVŠTĚVNOST

Vysvědčení 2011

Přinášíme hodnocení změn na SSZ na tramvajové síti v roce 2011. SSZ jsou hodnocena z hlediska účinnosti preference tramvají s přihlédnutím ke složitosti dopravních podmínek.

SSZ 0.334 Vršovická - Moskevská (Koh-i-noor)

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 2

Rekonstrukce SSZ a zavedení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na třech ze čtyř vjezdů. V místě je poměrně silný provoz AD na všech vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, vkládáním a předvýběrem vlastní fáze, předvýběrem a prodlužováním kolizní fáze.

Ve směru od Slavie je z důvodů nemožnosti směrové detekce na větší vzdálenost pro všechny tramvaje prodlužována základní fáze i s volnem přímo, což snižuje účinnost preference. Ve vložené fázi navíc pro oblouk Slavia – Moskevská není dle tramvaje dovybíráno protisměrné nekolizní volno přímo Oblouková – Koh-i-noor.

Na SSZ funguje také preference autobusů, které jsou provozovány kolizně i nekolizně s tramvajemi.


SSZ 0.341 V Olšinách - Starostrašnická

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 2

Rekonstrukce SSZ a zavedení preference na odbočení tramvají na vlastní těleso s přechodem pro chodce přes tramvajovou trať na vlastním tělese. V místě je slabší provoz AD. SSZ funguje izolovaně v režimu trvalé zelené pro automobily, která je přerušována preferenčními nároky tramvají na odbočení a autobusů vyjíždějících ze zastávkového pásu. Detekci autobusů zajišťuje videodetekce. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastní fáze.

Ve směru do centra začíná a končí tramvajové volno příliš brzo, tudíž některé vlaky nestihnou preferenční volno využít a čekají na další výběr, což má také vliv na plynulost ostatního provozu. Důvodem je mimo jiné nezohledněná omezená rychlost tramvají na vjezdu do zastávky v důsledku technického stavu trati.

Na SSZ funguje také preference autobusů, které jsou provozovány v kolizní fázi s tramvajemi.


SSZ 0.346 Černokostelecká - Úvalská

PREFERENCE: podmíněná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 1

Doladění SSZ a vylepšení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány ve hlavním přímém směru. V místě je poměrně silný provoz AD ve všech směrech. SSZ funguje izolovaně ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, vkládáním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

SSZ bylo rekonstruováno v roce 2010.

Na SSZ funguje také preference autobusů, které jsou provozovány v kolizní fázi s tramvajemi.


SSZ 0.370 Průběžná - V Korytech

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 3

Rekonstrukce SSZ a zavedení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na třech ze čtyř vjezdů. V místě je silný provoz AD na všech vjezdech. SSZ funguje izolovaně ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a vkládáním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze. V době slabšího provozu také předvýběrem vlastní fáze.

Nemožnost předvybírat tramvajovou fázi za běžného provozu vede k poměrně značným zdržením tramvají (až 45 s pro první tramvaj). Ve směru do centra je navíc přihlašovací kontakt umístěn až na výjezdu ze zastávky Radošovická (cca 15 s jízdy od křižovatky), tudíž SSZ zdrží některé tramvaje jen proto, že řadič nestihne na nárok zareagovat.

Na SSZ funguje také preference autobusů, které jsou provozovány kolizně i nekolizně s tramvajemi.


SSZ 0.355 Vršovická - U Vršovického nádraží

PREFERENCE: žádná
HODNOCENÍ: -

Doladění SSZ a vylepšení podmínek pro tramvaje na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je středně silný provoz AD v hlavním směru a slabý provoz na vedlejších vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve třífázovém řízení. Preference tramvají není zajištěna.

Doladění spočívá především v přenastavení koordinace tak, aby byl zajištěn plynulejší průjezd tramvají. Dále byl za tímto účelem změněn sled fází na sousedním SSZ Vršovická – Petrohradská. Ve výsledku je v obou směrech dosažen plynulejší průjezd tramvají na všech čtyřech SSZ v koordinované skupině po Vršovické mezi zastávkami Nádraží Vršovice a Koh-i-noor.

Vzhledem k tomu, že blízká SSZ Vršovická – Petrohradská a Vršovická - Sportovní nejsou vybavena detekcí a preferencí tramvají, jeví se řízení signalizace bez preference a v koordinaci pro tramvaje i vozidla jako vhodné, protože je v rámci možností dosaženo relativně plynulého průjezdu obou skupin.

Ve směru do centra je přihlašovací kontakt pouze cca 15 s jízdy před křižovatkou, tudíž SSZ zdrží některé tramvaje jen proto, že řadič nestihne na nárok zareagovat. Ve směru z centra SSZ počítá s příliš krátkým zastávkovým pobytem tramvaje.

SSZ je v nočních hodinách v režimu blikající žluté, což tramvajím zajišťuje plynulý průjezd a ostatním účastníkům snížení zdržení. SSZ bylo rekonstruováno v roce 2010.


SSZ 0.622 Švehlova - Práčská

PREFERENCE: absolutní (předtím absolutní)
HODNOCENÍ: 1

Úprava SSZ na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je poměrně silný provoz AD v hlavním směru a středně silný provoz na bočním vjezdu. SSZ funguje ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, vkládáním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Úprava řízení spočívá především v opravě fungování předvěstí, které byly od předchozí úpravy dopravního řešení nespolehlivé a proto zakryté.


SSZ 0.687 Švehlova - Jahodová

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 3

Výstavba nového SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je poměrně silný provoz AD v hlavním směru a slabší provoz na bočních vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, vkládáním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Řízení je nestabilní a reaguje v některých případech na nároky tramvají nelogicky, především při jízdě ve směru z centra. Nestabilní je chování předvěsti (brzký začátek volna, brzký konec volna ještě před průjezdem tramvaje kolem předvěsti), ukončování volna na hlavním návěstidle těsně před tramvají, brzký výběr a předčasné ukončení vložené fáze. Chování signalizace v tomto ohledu zřejmě ovlivňuje nespolehlivost detekce tramvají.

Po přihlášení na přihlašovacím kontaktu ve směru do centra, který se nachází pouze cca 12 sekund jízdy od křižovatky, bývá v některých případech probíhající volno pro tramvaj ukončeno, což vede ke zdržení tramvaje. Přihlašovací kontakt ve směru do centra je umístěn příliš blízko před stopčárou (nikoli na vjezdu do zastávky), takže některé tramvaje jsou zdrženy jen z toho důvodu, že SSZ nestihne na nárok tramvaje zareagovat.

Na SSZ funguje také preference autobusů, které jsou provozovány souběžně s tramvajemi.


SSZ 1.003 Revoluční - Řásnovka

PREFERENCE: podmíněná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 1

Úprava SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. Ve vložené tramvajové fázi je vybírána zelená z Revoluční ulice namísto zelené z Lannovy ulice vpravo. Opatřením bylo zamezeno zablokování tramvají v Revoluční souběžnými vozidly, která v tramvajové fázi měla červenou. Současně se zmírnila tvorba kolon v Revoluční ulici.


SSZ 1.156 Klárov - Letenská (Malostranská)

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 1

Úprava SSZ a zavedení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na třech ze čtyř vjezdů. V místě je silný provoz AD, především ve směru souběžném s většinou tramvají. SSZ funguje izolovaně ve čtyřfázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, vkládáním a předvýběrem vlastní fáze, změnou pořadí fází a předvýběrem kolizní fáze.


SSZ 1.192 Jelení – U Brusnice

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 2

Výstavba nového SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány souběžně s hlavním směrem AD vedle pozemní komunikace. V místě je poměrně silný provoz AD v hlavním směru a slabší na bočních vjezdech. SSZ funguje v izolovaném dvoufázovém řízení se třetí fází na výzvu tramvaje. V tramvajové fázi mohou být realizována tramvajová volna v různých kombinacích. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

V některých případech signalizace nereaguje na tramvaje zcela optimálně. Po přihlášení na vzdáleném detektoru někdy nerealizuje vhodnou přípravu na přiblížení tramvaje, především na vjezdu od Brusnice.


SSZ 2.029 Náměstí I. P. Pavlova - Sokolská

PREFERENCE: dynamické řízení se nepoužívá
HODNOCENÍ: -

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány ve vedlejším přímém směru. V místě je velmi silný provoz AD na všech vjezdech. SSZ funguje v pevném třífázovém řízení v koordinaci s ostatními SSZ v oblasti a bez preference tramvají. Dynamické řízení není na SSZ používáno, ani za slabého provozu. SSZ je vybaveno detekcí tramvají a je hardwarově připraveno na zavedení preference.

Velmi často dochází k výpadkům koordinace se sousedním SSZ 2.047 Náměstí I. P. Pavlova – Legerova, což působí značný nárůst zdržení tramvají, i oproti původnímu stavu.

SSZ není z hlediska preference hodnoceno, protože dynamické řízení není na SSZ používáno. SSZ je současně provozováno za specifických podmínek – extrémního zatížení od AD i od tramvají při běžném provozu (špičkové nároky TRAM v průměru jednou za 40 sekund).


SSZ 2.047 Náměstí I. P. Pavlova - Legerova

PREFERENCE: dynamické řízení se nepoužívá
HODNOCENÍ: -

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány ve vedlejším přímém směru. V místě je velmi silný provoz AD na všech vjezdech. SSZ funguje v pevném třífázovém řízení v koordinaci s ostatními SSZ v oblasti a bez preference tramvají. Dynamické řízení není na SSZ používáno, ani za slabého provozu. SSZ je vybaveno detekcí tramvají a je hardwarově připraveno na zavedení preference.

Velmi často dochází k výpadkům koordinace se sousedním SSZ 2.029 Náměstí I. P. Pavlova – Sokolská, což působí značný nárůst zdržení tramvají, i oproti původnímu stavu.

SSZ není z hlediska preference hodnoceno, protože dynamické řízení není na SSZ používáno. SSZ je současně provozováno za specifických podmínek – extrémního zatížení od AD i od tramvají při běžném provozu (špičkové nároky TRAM v průměru jednou za 40 sekund).


SSZ 3.310 Želivského - U Nákladového nádraží

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 1

Výstavba nového SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz AD v hlavním směru a slabší provoz na bočních vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, vkládáním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Na SSZ funguje také preference autobusů, které jsou provozovány kolizně i nekolizně s tramvajemi.


SSZ 3.323 Želivského - Vinohradská

PREFERENCE: žádná
HODNOCENÍ: 5

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na třech ze čtyř vjezdů. V místě je poměrně silný provoz AD na všech vjezdech. SSZ funguje ve dvoufázovém řízení s doplňováním tramvajových fází do oblouků na základě výzvy. Preference tramvají není zajištěna. Na SSZ funguje preference autobusů.


SSZ 3.750 Seifertova - přechod Sladkovského náměstí

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 1

Výstavba nového SSZ na přechodu pro chodce. V místě je středně silný provoz AD. SSZ funguje izolovaně ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním vlastní fáze.


SSZ 6.112 Jugoslávských Partyzánů - Zelená

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 1

Rekonstrukce SSZ a zavedení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je poměrně silný provoz AD v hlavním směru a slabší provoz na bočních vjezdech. SSZ funguje izolovaně ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, vkládáním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Na SSZ funguje také preference autobusů, které jsou provozovány nekolizně s tramvajemi.


SSZ 6.143 Špejchar (Hradčanská)

PREFERENCE: podmíněná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 2

Úprava SSZ a vylepšení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na třech ze čtyř vjezdů. V místě je silný provoz AD, především v hlavním směru. SSZ funguje v koordinaci v izolovaném řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze, změnou pořadí fází a předvýběrem kolizní fáze.

Úprava řízení spočívá především ve výběru tramvajových signálů v obloucích pouze na výzvu. Ve směru od Hradčanské se tramvaje přihlašují směrově již na výjezdu ze zastávky.

Ve směru od Chotkových sadů není hardwarově zapojen vzdálený přihlašovací kontakt, čímž vzniká zbytečné zdržení tramvají na tomto vjezdu.


SSZ 6.164 Podbabská - Ve Struhách

PREFERENCE: žádná
HODNOCENÍ: 2

Výstavba nového SSZ v místě odbočení tramvaje do obratiště (součást prodloužení tramvajové trati) na průsečné křižovatce s přechody pro chodce. V místě je poměrně silný provoz AD v hlavním směru a slabší provoz na bočních vjezdech. SSZ funguje izolovaně ve třífázovém řízení. Preference tramvají není zajištěna. Provoz tramvají je bez cestujících. Tramvajové volno je možno vybírat dvakrát do cyklu, při určitém sledu fází však pouze jednou do cyklu, což v některých případech vede k tomu, že tramvaje neplní odjezd z nástupní zastávky ve stanovený čas dle jízdního řádu.

Na SSZ funguje detekce autobusů, které jsou provozovány kolizně s tramvajemi.


SSZ 6.173 Milady Horákové - přechod K Brusce

PREFERENCE: absolutní (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 1

Doladění SSZ s preferencí na přechodu pro chodce. V místě je silný provoz AD. SSZ funguje v koordinaci ve dvoufázovém řízení, přičemž přechod je rozdělen na tři části, které jsou řízeny nezávisle. Přes tramvajovou trať svítí pro chodce trvalá zelená, která je přerušována nároky tramvají. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastní fáze.

SSZ je dovybaveno videodetekcí pro nárokování volna nuceně odhlášených tramvají, protože v zastávce je umístěn kontrolní bod a střídací bod.


SSZ 6.174 Milady Horákové - přechod Pod Baštami

PREFERENCE: absolutní (předtím absolutní)
HODNOCENÍ: 1

Doladění SSZ s preferencí na přechodu pro chodce. V místě je silný provoz AD. SSZ funguje v koordinaci ve dvoufázovém řízení, přičemž přechod je rozdělen na tři části, které jsou řízeny nezávisle. Přes tramvajovou trať svítí pro chodce trvalá zelená, která je přerušována nároky tramvají. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastní fáze.

SSZ je dovybaveno videodetekcí pro nárokování volna nuceně odhlášených tramvají, protože v zastávce je umístěn kontrolní bod a střídací bod.


SSZ 6.186 Bělohorská - Bolívarova

PREFERENCE: absolutní
HODNOCENÍ: 1

Výstavba nového SSZ na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz AD v hlavním směru a slabý provoz na bočním vjezdu. SSZ funguje ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, vkládáním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Na SSZ funguje také preference autobusů, které jsou provozovány nekolizně s tramvajemi ve směru do centra.


SSZ 6.831 Myslbekova – Dlabačov

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 3

Úprava SSZ a zavedení preference na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány ve všech směrech (na jednom vjezdu dočasně pouze jednosměrně). V místě je slabší provoz AD ve všech směrech. SSZ funguje v koordinaci nově pouze ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem fáze.

Ve směru do centra vlevo dochází ke značným zdržením tramvají. Pro první vlak přesahuje i jednu minutu.

SSZ bylo vybudované v rámci objízdné trasy kvůli výstavbě komplexu Blanka a upraveno v souvislosti s ukončením objízdné trasy v roce 2011.


SSZ 6.832 Bělohorská – Vaníčkova

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 2

Úprava SSZ a zavedení preference na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je slabší provoz AD. SSZ funguje v koordinaci ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, vkládáním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

SSZ bylo vybudované v rámci objízdné trasy kvůli výstavbě komplexu Blanka a v roce 2011 upraveno v souvislosti s ukončením objízdné trasy.

Chování SSZ je v některých případech nestabilní. Především občas dochází k náhlému ukončení signálu volno pro tramvaj kdekoli mezi detektorem a stopčárou.

SSZ funguje v provizorním režimu. Přechod na definitivní stav proběhne souběžně s pokračující výstavbou komplexu Blanka.


SSZ 6.996 Badeniho - Na Valech

PREFERENCE: žádná
HODNOCENÍ: -

Přepnutí SSZ do blikající žluté na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. SSZ bylo vybudované jako provizorní v rámci objízdné trasy kvůli výstavbě komplexu Blanka.


SSZ 9.264 Kolbenova - přechod

PREFERENCE: absolutní
HODNOCENÍ: 1

Rekonstrukce SSZ a úprava preference na přechodu pro chodce. SSZ funguje izolovaně ve dvoufázovém řízení, přičemž tři části přechodu jsou oproti původnímu režimu nově řízeny nezávisle. Přes tramvajovou trať svítí pro chodce trvalá zelená. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastní fáze.


SSZ 9.666 Poděbradská - Slévačská

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 2

Přestavba SSZ do definitivního stavu a zavedení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz AD v hlavním směru, slabší na jednom bočním vjezdu a slabý na druhém bočním vjezdu. SSZ funguje izolovaně ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním vlastní fáze, předvýběrem kolizní fáze a výběrem speciálních tramvajových fází pro vyklizení vozidel vyčkávajících na kolejích na odbočení vlevo.

Ve směru z centra část tramvají nestihne preferenčně prodlužované volno.

Řízení signalizace umožňuje společnou jízdu tramvají a vozidel do centra po Poděbradské na plný zelený signál, tedy včetně levého odbočení na tramvajovou trať, což vede k nehodovým situacím.ZRUŠENÁ SSZ


SSZ 8.215 Zenklova - Hejtmánkova

Zrušení SSZ bez preference na stykové křižovatce s přechody pro chodce. SSZ, které bylo dlouhodobě mimo provoz, bylo demontováno.Preference chodců před tramvají na SSZ 7.176 Partyzánská – Vrbenského, SSZ 0.372 Černokostelecká – Tuklatská

Na obou SSZ byla zachována preference chodců před tramvají realizovaná s obnovou SSZ v roce 2010. Dochází i k tomu, že tramvaje mají během stanicování volno, které přitom nevyužijí. A naopak před požadavkem na odjezd dostávají stůj a chodci dostávají zelenou. Na SSZ 7.176 je preference chodců i pro opačný směr, kde tramvaje jezdí z volné trati a dostávají signál stůj i těsně před stopčárou.

Odpojený kontakt a umístění vzdáleného rádia na SSZ 1.010 Národní divadlo

Současně s rekonstrukcí tratě na Masarykově nábřeží byl v dubnu 2011 odpojen přihlašovací kontakt na vjezdu z mostu Legií. SSZ na tramvaje z tohoto vjezdu nijak nereagovalo a bylo bez preference.

Na vjezdu ze Smetanova nábřeží byl zkušebně realizován projekt vzdálené směrové detekce tramvají, tzv. vzdálené rádio. V rámci rekonstrukce tramvajové tratě byl do kolejiště ve vzdálenosti 200 m před SSZ zabudován rádiový přijímač, který vyhodnocuje, jakým směrem pojede tramvaj přes křižovatku. Současně byla upravena řídící logika a ve výsledku je dosaženo pružnější reakce řízení SSZ na nároky tramvají odbočujících ze Smetanova nábřeží vlevo (linka 18). Problematický bývá v některých případech průjezd přihlášené tramvaje kolem kolony vozidel, pokud zasáhne do profilu tramvaje nebo jeho blízkosti. Zařízení během roku 2011 nefungovalo s dostatečnou spolehlivostí a probíhalo jeho ladění. Na základě zhodnocení zkušebního provozu bude rozhodnuto o dalších realizacích.

Závada detekce na SSZ 1.052 Havlíčkova - Hybernská (Masarykovo nádr.)

Na vjezdu od Senovážného náměstí byla po celý rok 2011 nefunkční detekce tramvají z důvodů kabelové závady v obtížně přístupném místě. Na tomto vjezdu nefungovala preference tramvají.

Nevhodně umístěný kontakt na SSZ 5.536 Plzeňská - rampa AD

Na vjezdu z centra zůstává přihlašovací kontakt umístěn v nevhodné poloze, příliš daleko od křižovatky. Signalizace neprodlužuje od tohoto kontaktu volno pro tramvaje a k jeho ukončování dochází i těsně před nárokem tramvaje na průjezd. Naopak bylo doplněno blikání výzvových signálů před začátkem volna.

Nepreference na SSZ 6.162 Evropská - smyčka Divoká Šárka

Na SSZ vybaveném detekcí tramvají nadále není preference tramvají. Volno pro tramvaje je v zásadě vybíráno v pevné poloze v cyklu dle koordinace pro AD po Evropské, bez možnosti „plavání“ tramvajového signálu v cyklu a následným zajištěním těsnější koordinace s blízkými SSZ povelovými signály.

Navíc dochází k vadnému řízení, které tramvajím způsobuje ještě větší zdržení, než bylo v době řízení pevnými programy, tedy před rekonstrukcí SSZ. Zjištěné zdržení dosahuje až dvou minut.

Vypnuté SSZ 8.206a Sokolovská - Zenklova (horní Palmovka)

SSZ je vypnuto. Dopady na plynulost provozu tramvají a celkovou dopravní situaci se jeví jako příznivé.Poznámka: u SSZ obnovených nebo postavených v roce 2011, které byly z hlediska preference MHD prokazatelně doladěny až během roku 2012, budou následné změny zahrnuty až do vyhodnocení za rok 2012.


Celkem bylo k 31. 12. 2011 na TRAM síti 233 SSZ (o 5 více než k 31. 12. 2010). Z toho bylo s preferencí 158 SSZ (67,8 %), o 13 více než k 31. 12. 2010. S absolutní preferencí bylo 60 SSZ, o 2 více.Vysvědčení 2003
Vysvědčení 2004
Vysvědčení 2005
Vysvědčení 2006
Vysvědčení 2007
Vysvědčení 2008
Vysvědčení 2009
Vysvědčení 2010
Vysvědčení 2012
Vysvědčení 2013
Vysvědčení 2014
Vysvědčení 2015
Vysvědčení 2016

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2019