Signalizace u Hradu zbytečně zpomaluje provoz
NÁVŠTĚVNOST


Signalizace u Hradu zbytečně zpomaluje provoz


15.05.2006 - Do zkušebního provozu bylo uvedeno rekonstruované SSZ Mariánské hradby - U Prašného mostu, které se nachází u zastávky Pražský hrad. Technologicky zastaralé zařízení bylo nahrazeno moderní technikou umožňují dynamické řízení s preferencí tramvají. To má ovšem řadu nedostatků.

Stránky Preference pražských tramvají strávily pozorováním nové signalizace v uplynulém týdnu několik hodin. Poznatky byly zjišťovány s důrazem na kvalitu preference tramvají, ale také byly v nebývalé míře prověřovány podmínky pro ostatní účastníky provozu.

Rekonstrukce SSZ 1.146 Mariánské hradby - U Prašného mostu

Termín: duben - květen 2006
Poloha: Praha 1, Praha 6, zastávka tramvaje Pražský hrad
Stavební řešení: vybavení novou vnější výstrojí (návěstidla, sloupy), kabelovými rozvody, detekčními smyčkami, detekcí tramvají, propojení k sousednímu SSZ Prašný most, obnovení chodníků v prostoru křižovatky, úprava vedení některých obrub a zřízení vodících a varovných pásů pro nevidomé
Řízení: třífázové (v první fázi jezdí vozidla v hlavním směru a chodí souběžně chodci, ve druhé fázi je umožněn výjezd vozidel z bočních směrů a přechod chodců přes hlavní směr a ve třetí fázi je volno pro tramvaje a pro vozidla v hlavním směru s výjimkou vozidel odbočujících na parkoviště)
Provoz: 2 denní tramvajové linky (22, 23)

Před rekonstrukcí fungovalo SSZ ve dvoufázovém řízení. V první fázi jely souběžně vozidla i tramvaje, které jsou vedeny na vlastním tělese. Vzájemný vztah tramvají a vozidel odbočujících na parkoviště ležící v ulici U Prašného mostu, byl upraven značkami 'Dej přednost tramvaji'.

Ve druhé fázi byl umožněn přechod chodců přes vozovku i tramvajovou trať a výjezd vozidel od Hradu a z parkoviště.

Signalizace fungovala pouze v denním provozu, v období slabého provozu byla přepnuta na blikající žlutou.

DOPLŇOVÉ ŠIPKY ZCELA NECHRÁNÍ KOLEJE

V současné době funguje signalizace v nepřetržitém provozu a řízení probíhá třífázově. V první fázi jedou vozidla v hlavním směru, ve druhé fázi je umožněn výjezd vozidel z bočních směrů a ve třetí fázi je volno pro tramvaje a pro vozidla v hlavním směru s výjimkou vozidel odbočujících na parkoviště.

Zákaz odbočování automobilů přes koleje na parkoviště je umožněn osazením doplňkových šipek pro směr přímo a vlevo (ve směru z centra), resp. přímo a vpravo (ve směru do centra). Signalizace tak teoreticky zabraňuje tomu, aby odbočující vozidla najela na tramvajovou trať.

Řešení s doplňkovými šipkami ale řidiči zatím mnohdy nechápou, protože si na nové řešení teprve zvykají. Případy, kdy auta zůstala stát před křižovatkou, ačkoli mohla na doplňkovou šipku pokračovat dál, se během pozorování počítaly na desítky.

Aplikace šipek navíc zcela nezabraňuje příjezdu vozidel na tramvajovou trať. Může totiž dojít k následující situaci:

Vozidla ve směru do centra odbočují vlevo na plný zelený signál a dávají v křižovatce přednost vozidlům v protisměru. Mezitím si volno nárokuje tramvaj a signalizace může ihned přejít do režimu, který zakazuje odbočení na koleje. Ale vozidla čekající v křižovatce už změnu signálu neregistrují. Pak se může se stát, že čekající vozidlo využije mezeru mezi protijedoucími vozidly a vjede během tramvajového volna na koleje.

TRAMVAJ NOVĚ NEMÁ PŘEDNOST

Zde není jasné, kdo má přednost. Zda tramvaj, nebo automobil. Oba mají signál volno. Nejasnost podporuje také změna značení, která už neupřednostňuje tramvaj, jako tomu bylo dříve.

Schéma ukazuje novou úpravu. Tramvaje nyní musí při nefunkční signalizaci dávat přednost vozidlům odbočujícím na parkoviště. Navíc není jasné, kdo má přednost při výjezdu automobilů z parkoviště. Oba kolizní směry (tramvaje i vozidla) jsou opatřeny značkou 'Dej přednost v jízdě'. Úprava je znázorněna na dodatkových tabulkách, které nemají oporu v žádných technických podmínkách ani vzorových listech.

CO SE PODAŘILO

 • Tramvajová detekce: kontakty jsou umístěny v optimální vzdálenosti

 • Stavební řešení: přispělo k celkové kultivaci veřejného prostoru, byly rozšířeny a zkráceny přechody pro chodce, obnovena dlažba

 • Preference chodců: obvykle je umožněn přístup na zastávku před příjezdem tramvaje

 • Zabránění zahlcení křižovatky: detektor vzdutí ve směru do centra (předpoklad)

 • Bezpečnost chodců: zábradlí mezi tramvajovou tratí a chodníkem u zálivu pro turistické autobusy

CO SE NEPODAŘILO

 • Dopravní značení: změna přednosti v jízdě v neprospěch tramvají (DP se proti tomuto řešení ve správním řízení neúspěšně odvolal) a umístění značky zákaz zastavení pro směr z centra přímo před návěstidlo pro opačný směr

 • Nestandardní a nestabilní řízení signalizace, nepřesné preferenční zásahy: způsobuje dlouhé kolony vozidel, občasná extrémní čekání chodců a zbytečné zdržení tramvají

 • Nedořešená aplikace doplňkových šipek: nezabraňují příjezdu vozidel (která zůstanou v křižovatce) na trať - kdo má pak přednost?

Řešení je rovněž v rozporu s psychologií řidiče, kteří stále dávají přednost tramvaji, obdobně jako na nedaleké křižovatce na Brusnici. Nezodpovězená zůstává otázka, proč nebylo obnoveno původní řešení, které na přejezdu čitelně upřednostňovalo tramvaje. Řešení bezproblémově fungovalo řadu let a nebylo v rozporu s platnou legislativou.

Perličkou je umístění značky zákaz zastavení jeden metr před vozidlové návěstidlo ve směru do centra, čímž byla znemožněna viditelnost tohoto návěstidla.

Paradoxní je rovněž fakt, že na parkovišti trvale stála vozidla v prostoru přechodu, stopčáry a také detekční smyčky, čímž byl trvale nárokován výběr volna z tohoto směru.

Signalizace byla vybavena standardními detekčními smyčkami a chodeckými tlačítky. Navíc byla ve směru do centra zřízena detekční smyčka pro vyhodnocení kolony.

Po obsazení smyčky tohoto typu obvykle dochází k ukončení volna pro vozidla a tím se brání zahlcení křižovatky. Toto opatření nebylo stránkami Preference PT v praxi prověřeno, protože se ve směru do centra kolony netvořily.

KOMFORT PRO CHODCE, KOLONY VOZIDEL

Není-li nárokováno volno pro tramvaje, dochází na signalizaci ke střídání popsaných dvou fází (hlavní směr - boční vjezdy), jejichž zařazení a délka jsou ovlivňovány nároky na detektorech. Komfortně jsou vyřešeny zejména přechody přes hlavní směr, které byly rozšířeny a navíc je garantována délka zelené 10 sekund.

Bylo zaznamenáno opakované nestandardní chování SSZ

 • Nárok chodců na přechod pro chodce přes hlavní směr byl pro zjevném zmáčknutí tlačítka a rozsvícení nápisu 'Čekejte' zařazen až do třetího (!) cyklu, ačkoli volno na výjezdu z parkoviště bylo signalizováno včas.

 • Po řádném odhlášení tramvají bylo v cca 30 % případů nadále několik desítek sekund zbytečně návěštěno volno pro tramvaje a tím znemožněno chodcům přecházet trať.

 • Bylo zařazeno volno pro tramvaj (a následné prodlužování), ačkoli žádná tramvaj nebyla přihlášena

Preference PT navrhují především

 • Upravit dopravní značení do stavu před rekonstrukcí, případně vyznačit křížení tramvajové trati a vjezdu na parkoviště jako železniční přejezd, viz Liberec. Zdůvodnění: Zajištění preference tramvají i při vypnuté signalizaci, vyjasnění režimu na přejezdu.

 • Prodloužit maximální délku volna pro vozidla v hlavním směru a o 2 sekundy zkrátit volno pro chodce. Zdůvodnění: Eliminace tvorby kolon vozidel z centra, které ovlivňují také provoz tramvají.

 • Upravit datový modul tak, aby volno pro tramvaje bylo realizováno o 5-8 sekund dříve. Zdůvodnění: Zabránit zbytečnému zdržování tramvají.

 • Při přechodu z hlavní fáze s plnými zelenými signály pro vozidla do tramvajové fáze s doplňkovými šipkami, přerušit na cca 5 sekund zcela volno pro směr z centra. Zdůvodnění: Vyklizení křižovatky od vozidel čekajících ve směru do centra na levé odbočení ještě předtím, než bude zařazen signál volno pro tramvaj. Podobně řešit také kolizní chodce.

 • Upravit volno pro chodce přes hlavní komunikaci. Je-li nárok chodců, zařadit ihned po přihlášení tramvaje a ihned po odhlášení tramvaje. Zdůvodnění: Zajištění plynulého a bezpečného pohybu chodců-cestujících mezi zastávkou a protilehlým chodníkem.

Toto nadstandardní řešení vycházející z vyšší frekvence chodců ovšem vede ke vzniku kolon, které v odpoledních špičkách dosahují až na Klárov a spolehlivě blokují provoz v celé širší oblasti. K nižší kapacitě křižovatky pro vozidla dále přispívají mezičasy, které se jeví jako nadhodnocené.

Pro preferenci tramvají je křižovatka vybavena kvalitní tramvajovou detekcí. Trolejové kontakty jsou umístěny v optimální vzdálenosti před křižovatkou (cca 150-200 m), takže v kombinaci se zastávkovým pobytem je teoreticky zajištěn dostatečný časový předstih pro to, aby řízení mohlo uspokojivě reagovat na nároky tramvají.

Při nárocích tramvají na přihlašovacích detektorech dochází obvykle (ne však pokaždé) k ukončení volna pro vozidla v hlavním směru a je vybráno volno pro chodce. Tím je umožněn přístup od Hradu do zastávek ještě před tím, než tramvaj zastaví.

Následuje výběr fáze s volnem pro tramvaje a doplňkové šipky v hlavním směru. Po odhlášení tramvaje opět následuje volno pro chodce. Teprve potom se signalizace vrací do standardního režimu. Podle uvedeného schématu se ovšem řízení nechová vždy.

ZBYTEČNÉ ZDRŽOVÁNÍ TRAMVAJÍ

Po řádném odhlášení tramvají bylo v cca 30 % případů nadále několik desítek vteřin zbytečně prodlužováno volno pro tramvaje a tím znemožněno chodcům přecházet trať. Kromě toho je volno pro tramvaje realizováno se zpožděním a většina tramvají musí na signál volno naprosto zbytečně čekat (obvyklé zpoždění je 5 - 10 sekund).

Signalizaci lze oproti stávajícímu stavu řídit s menším zdržením pro jednotlivé účastníky provozu, zvláště pak nutné je zlepšení pro tramvaje. Preference MHD je totiž stanovena jako dopravně-politický princip v Zásadách dopravní politiky hl. m. Prahy.

Ke zlepšení postačuje pouhé zpřesnění preferenčních zásahů ve prospěch tramvají, které přitom neznamená omezení ostatních účastníků provozu.

Stránky Preference pražských tramvají budou křižovatku nadále sledovat a informovat o případných změnách, které se dají v souvislosti s popsanými nedostatky a vyhodnocením zkušebního provozu očekávat. V této souvislosti je vhodné upozornit na nedaleké nedávno postavené SSZ na Pohořelci, které v obdobných dopravních poměrech funguje podstatně lépe.

15.05.2006 - Pražský hrad
Tip: další fotografie

Související články:
Pražský hrad: auta, nebo tramvaje? (12.10.2005)
Připravuje se obnova tří semaforů (23.04.2005)

[Akt. známka: 0,00 / Počet hlasů: 7] 1 2 3 4 5

Komentáře: 7 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2023