O ČEM SE MLUVÍ
NÁVŠTĚVNOST

Vydařená rekonstrukce SSZ Revoluční - Řásnovka


18.09.2007 - V Praze přibyla další signalizace s preferencí tramvají. V rámci rekonstrukce Štefánikova mostu bylo modernizováno SSZ Revoluční - Řásnovka. Zatímco v původním pevném řízení semafor zdržel ve směru od Letenského tunelu 62 % tramvají, nyní projíždí výrazná většina vlaků zcela plynule. I přes výrazné zlepšení je však vhodné řízení signalizace doladit.

Je to další významný pokrok v preferenci tramvají v Praze. Kromě toho, že modernizovaný semafor umí volno klasicky prodlužovat a předvybírat, používá také vkládání speciální tramvajové fáze na výzvu. Při ní je umožněn průjezd tramvajím v obou směrech, přičemž pro souběžně jedoucí auta svítí červená. Vedle tramvají mohou fázi ještě využít vozidla z bočních ulic odbočující vpravo.

To by samo o sobě nebylo natolik novátorské, speciální fáze známe například z Jiráskova náměstí nebo z náměstí OSN. Skutečným posunem v jejich řešení je fakt, že tramvajové volno může v této speciální fázi trvat dle nároků tramvají až cca 25 sekund. Díky tomuto značnému prostoru se nezřídkakdy stane, že během této jedné speciální fáze projedou křižovatkou třeba i tři tramvaje.

Video
průjezd dvou tramvají ve speciální fází (1,77 MB)

Nepříznivě se však na řešení projevuje nekázeň řidičů aut, a to ve dvou ohledech. Jednak je to porušování zákazu zastavení (s časovým omezením 8-18 hodin), který platí v Revoluční ulici mezi Dlouhou třídou a Řásnovkou.

Pokud v úseku, zvláště v blízkosti světelné křižovatky, parkuje vozidlo, ostatní motoristé jsou nuceni jet po kolejích, kde často vytvoří kolonu, čímž zhoršují, nebo dokonce zcela znemožňují tramvaji příjezd ke stopčáře. Ve speciální tramvajové fázi přitom, jak již bylo uvedeno, svítí na tramvajovém návěstidle volno, ale na vozidlovém návěstidle červená.

SSZ 1.003 Revoluční - Řásnovka

Realizace: 1973
Zavedení preference: 2007 (podmíněná)
Poloha: Praha 1
Charakter: průsečná křižovatka s provozem tramvají v hlavním směru a s přechody pro chodce
Řízení: třífázové s variací fáze dle nároků chodců a s výzvou pro tramvaje na speciální fázi, v nočním provozu celočervená s trvalým volnem pro tramvaje
Detekce automobilů: smyčky ve vozovce
Detekce tramvají: trolejové kontakty PTK1 (2 do centra, 2 z centra)
Předstihy přihlášení: do centra cca 21 sekund, z centra cca 17 sekund (pro nejrychlejší tramvaje)
Preference tramvají: prodlužováním vlastní fáze, vkládáním speciální fáze, krácením a prodlužováním kolizní fáze
Provoz tramvají: 5, 8, 14, 51, 54
Provoz autobusů: 505, 509, 513

Vzniká patová situace, protože tramvaji sice signál umožňuje projet, ale je zablokována kolonou vozidel stojících na kolejích. A ta se nemůže pohnout kvůli červené. Tím dochází jednak ke znehodnocování preference a zásadnímu nárůstu zdržení tramvají a jednak ke snižování výkonnosti křižovatky, protože kriticky zatížené směry při této speciální tramvajové fázi stojí.

A druhý problém? Nově je umožněn výjezd z ulice Řásnovka, a to pouze vpravo do Revoluční. Mezi řidiči se však trvale vyskytují jedinci, kteří přikázaný směr jízdy nerespektují a pokračují přes křižovatku přímo do Lannovy ulice, nebo vlevo na Štefánikův most. Přitom si zřejmě neuvědomují, že se ve speciální tramvajové fázi mohou při přejíždění kolejí střetnout s tramvají!

Za několik týdnů fungování semaforu už několikrát nebylo k nehodě daleko. Vzhledem k tomu, že nejrychlejší vlaky zde dosahují rychlosti kolem 50 km/h, mohou být následky takové nehody pro osádku osobního auta tragické.

SMĚROVÉ ROZDĚLENÍ SIGNÁLŮ

Ale zpět k řízení signalizace. V novém řešení bylo ve směru z mostu, kde byly původně plné barevné signály, provedeno jejich rozdělení, takže vlevo se odbočuje pouze na zvláštní směrový signál, což přispívá k bezpečnosti provozu a k plynulosti provozu tramvají, které mají zajištěn čistý průjezd křižovatkou.

Z vlastního zavedení preference tramvaje výrazně profitují. Vzhledem k výchozím podmínkám pro umístění tramvajových detektorů ji lze označit sice pouze za podmíněnou, ale ihned je třeba dodat, že i tato podmíněná preference je velmi účinná. Zastavených tramvají je minimum, a pokud už k zastavení dojde, zpravidla jen na pár sekund.

CO SE PODAŘILO

 • Tramvajová detekce: kontakty jsou umístěny dle možností v optimálních vzdálenostech před křižovatkou

 • Pestré preferenční zásahy: signalizace v zásadě správně reaguje na všechny situace a preferuje tramvaje

 • Podélný dělící práh na Štefánikově mostě: dotažen až ke stopčáře křižovatky, zatímco v předchozím řešení tomu tak nebylo

CO SE NEPODAŘILO

 • Prodlužování do maxima pro závodníky: při prodlužování volna k maximu se občas stane, že tramvaj jedoucí běžnou rychlostí obdrží signál stůj těsně před příjezdem ke křižovatce

 • Rušení tramvají v Revoluční ulici: vlaky jedoucí ke křižovatce jsou někdy rušeny parkujícími automobily a kolonou

To samozřejmě za podmínky, že tramvaji od Revoluční nebrání v příjezdu ke křižovatce zmíněná kolona na kolejích a že funguje tramvajová detekce, která podle chování SSZ dosud zřejmě nepracovala a možná ještě nepracuje zcela spolehlivě, zvláště od Štefánikova mostu.

Ze sledování provozu na křižovatce je však patrné, že i software má jeden nedostatek, který stojí za pozornost a na který by měl být brán ohled při vyhodnocování zkušebního provozu.

Je jím pravděpodobně příliš vysoká uvažovaná rychlost tramvají, pro které chce semafor ještě prodlužovat volno. V okamžiku, kdy se volno pro tramvaje blíží svému běžnému maximu, které činí dle pozorování cca 50 sekund, se často stává, že tramvaj volno těsně nestihne, a projíždí na stůj, nebo je přinucena intenzivně brzdit.

Zde je vhodné nastínit, jakým způsobem vlastně řadiče semaforů rozhodují o tom, jestli tramvaji bude právě probíhající volno prodlužovat, nebo nikoli a nechají mezivybrat cizí fázi. Podmínkou pro prodlužování volna je, aby v momentě přihlášení tramvaje byla prostřední stanovená doba dojezdu tramvaje ke stopčáře nižší, nežli doba, která zbývá do ukončení fáze při jejím maximálním možném prodloužení.

SSZ REVOLUČNÍ - DLOUHÁ DÁL ZDRŽUJE

A je pravděpodobné, že stanovená doba dojezdu je v řadiči nastavena jako příliš nízká, tedy pro značně vysokou rychlost tramvaje. Ta sice nemusí překračovat maximální povolenou rychlost, ale nastavený čas neodpovídá tomu, jakou rychlostí může tramvaj s ohledem na bezpečnost provozu míjet vozidla stojící v blízkosti průjezdného průřezu.

Stránky Preference pražských tramvají navrhují

K náhlému ukončování volna před tramvají

 • úprava dat pro tzv. změnu přihlašování, která by uvažovala s nepatrně nižší rychlostí tramvají

K nelegálnímu parkování v Revoluční

 • vyznačení dopravního stínu na kolejovém tělese
 • zrušení časového omezení platnosti zákazu zastavení v Revoluční ulici minimálně v úseku Klimentská - Řásnovka
 • zvýšený dohled policie vč. odtahu překážejících vozidel
 • zvážit doplnění litinových sloupků podél chodníku proti částečnému parkování aut na chodníku

K nerespektování přikázaného směru jízdy z Řásnovky

 • zvýšený dohled policie a maximální postih provinilců
 • na vjezd z ulice Řásnovka zvážit doplnění samostatné červené ampule vozidlového návěstidla pro směr přímo a vlevo s trvalým svícením, nebo umístění plných signálů s doplňkovou zelenou šipkou vpravo

Na Štefánikově mostě (kde je oddělovací práh) totiž tramvaje zvolňují kvůli permanentně se zde vyskytujícím autobusům se širokými zrcátky.

V Revoluční ulici zase kvůli autům, které mají svůj pruh z důvodů šířkových poměrů neoddělený od kolejového tělesa. Proto by zřejmě bylo ku prospěchu mírné zvýšení zmíněných časových dat pro příjezd obou směrů.

Také je třeba zmínit, že při původním řízení pevnými programy bylo SSZ Revoluční - Řásnovka pro tramvaje výhodně koordinováno se sousedním SSZ Revoluční - Dlouhá.

Díky koordinaci bylo pravidlem, že vlaky do centra na SSZ Revoluční - Dlouhá nečekaly. A to dnes kvůli modifikacím ve prospěch tramvají na Řásnovce už neplatí.

Je proto vhodné, aby v nejbližší době navázala na již provedenou rekonstrukci SSZ Revoluční - Řásnovka také rekonstrukce SSZ Revoluční - Dlouhá, případně byla zvážena i varianta jeho dočasné menší úpravy doplněním tramvajové detekce a změnou softwaru, případně i detekce vozidel neagresivní metodou (bez řezání vozovky).

Je zřejmé, že by na SSZ Revoluční - Dlouhá mohla fungovat absolutní preference tramvají a tím by mohlo být v blízké budoucnosti docíleno maximálního urychlení provozu v důležitém uceleném úseku Náměstí Republiky - Strossmayerovo náměstí.

18.09.2007 – SSZ Revoluční - Řásnovka
Tip: další fotografie

[Akt. známka: 1,50 / Počet hlasů: 12] 1 2 3 4 5

Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2019