O ?EM SE MLUV
NVT?VNOST

Zbyte?n semafor s absolutn preferenc


21.10.2007 - Praha m zcela novou signalizaci s absolutn preferenc tramvaj. Na nov? ?zenm p?echodu pro chodce v k?iovatce Korunn - Szavsk byla toti s n?kolikatdennm zpod?nm zprovozn?na detekce tramvaj. Vystv vak jedna otzka: mus semafory v podobnch mstech v?bec vznikat?

Nov? z?zen SSZ 2.048 Szavsk - Korunn ?d dopravu na samostatnm p?echodu pro chodce p?es Korunn ulici, kter se nachz p?mo v k?iovatce uvedench ulic. K p?echodu jsou z obou stran vytaeny chodnky ble k pr?jezdnmu pr??ezu tramvaje, ?m je vhodn? zkrcena dlka p?echzen.

Semafor funguje v reimu trval zelen pro vozidla a tramvaje, kter je ukon?ovna nroky chodc?. Dle nrok? z vozidlovch detektor? je zelen pro vozidla ?ste?n? prodluovna proti nroku chodc?. Podle nrok? tramvaj je volno v hlavnm sm?ru prodluovno pro plynul pr?jezd tramvaje a do jejho odhlen na stop??e. Tak je dle tramvaj p?edvybrna kolizn fze.

Signaliza?n za?zen bylo zprovozn?no na za?tku z? 2007, zpo?tku vak bez detekce tramvaj a tedy bez jejich preference. Ta byla zprovozn?na a b?hem ?jna. Z polohy tramvajovch detektor? a ze sledovn provozu lze ur?it, e se jedn o absolutn preferenci.

Video
prodluovn volna od tramvaje proti chodeckmu nroku (1,22 MB)

Pro? byla v?bec z?zena signalizace v tomto p?ece jen neobvyklm mst?? D?vodem je blzkost n?kolika kol, p?edevm pak Zkladn koly Szavsk. Signalizace m zajistit bezpe?n?j pohyb kolk? p?es komunikaci.

Je vak nutn uvst, e zen jzdnho psu a tedy zkrcen dlky p?echzen by dost mon samo o sob? posta?ovalo k zajit?n tohoto msta, kter nepat? mezi zvl? nebezpe?n. Bez povimnut nelze ponechat ani fakt, e vstavba sv?telnho signaliza?nho za?zen zvila nklady na cel ?een odhadem nejmn? o dva miliony korun.

SSZ 2.048 Szavsk - Korunn

Realizace: 2007
Zaveden preference: 2007 (absolutn)
Poloha: Praha 2
Charakter: samostatn p?echod pro chodce p?es Korunn ulici v k?iovatce se Szavskou
?zen: dvoufzov s trvalou zelenou v hlavnm sm?ru ukon?ovanou nroky chodc?
Detekce automobil?: infradetektory
Detekce chodc?: tla?tka
Detekce tramvaj: trolejov kontakty PTK1 (2 do centra, 3 z centra)
P?edstihy p?ihlen: cca 27 sekund z obou sm?r? (pro nejrychlej tramvaje)
Preference tramvaj: prodluovnm vlastn fze
Provoz tramvaj: 10, 16, 51

Po dvoupruhov komunikaci jezd ve sm?ru od Flory toti pouze tramvaje a dopravn obsluha. Ve sm?ru opa?nm jezd krom? tramvaj tak mnostv automobil?, ale ty jsou nadvkovan signalizacemi v oblasti nm?st Mru. Dokonce by se dalo ?ct, e p?echod p?es Korunn je relativn? bezpe?n msto, kde se d?ti mohly nau?it sprvn? p?echzet vozovku. Vdy? p?evn v?tina p?echod? ve m?st? je a z?stane ne?zench a je nutn, aby se na nich uivatel um?li chovat.

Chodci na signalizovanm p?echodu jsou navc zdrovn vce ne na p?vodnm ne?zenm. Zatmco d?ve m?li na p?echodu p?ednost p?ed auty, nyn musej nejprve zm?knout tla?tko a vy?kat na zelenou.

Pokud bychom p?esto provoz signalizace akceptovali pro doby, kdy se pohybuj d?ti v okol koly, t?ko u lze hledat ?el jejho fungovn mimo tyto ?asov seky, zvlt? pak ve?er, v noci a o vkendech. Ano, tato signalizace je v provozu ?ty?iadvacet hodin denn?, tedy i v dobch kdy je ulice tm?? nebo zcela mrtv. P?sob to komicky.

V tto dob? je semafor hrstkou chodc?, kter se zde pohybuje, zpravidla ignorovn. P?echzej na ?ervenou nebo zcela mimo p?echod.

Tramvajm tato signalizace rozhodn? neublila. Spe naopak. Prakticky nehroz, e by se p?ed tramvaj vytvo?ila kolona aut, kter dvaj p?ednost chodc?m na p?echodu. I auta se maj lpe. A chodci? Ti za p?echzen zabezpe?en signalizac plat da? v podob? v?tho zdren. Je opravdu nutn dopravu tolik svazovat?

21.10.2007 SSZ Szavsk - Korunn

[Akt. známka: 2,57 / Počet hlasů: 21] 1 2 3 4 5

Komentáře: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2019