O ?EM SE MLUV
NVT?VNOST

U Pob?en maj tramvaje p?ednost


11.11.2007 - Na tramvajov sti p?ibyl dal semafor. Nachz se na k?iovatce ulic Sokolovsk a Za Invalidovnou. Funguje s podmn?nou preferenc tramvaj. Signalizace vznikla v rmci vstavby Pob?en komunikace, kter m p?evst tranzitn dopravu ze Sokolovsk ulice mimo obytnou zstavbu.

Prodlouen Pob?en ulice z centra m?sta sm?rem na vchod vyvd tranzitn silni?n dopravu z karlnsk zstavby na jej okraj. V p?vodn? velmi dopravn? zaten Sokolovsk ulici by tak z jej velk ?sti postupn? m?ly z?stat jen tramvaje a tranzitn doprava.

V posledn dokon?en etap? byla nov Pob?en komunikace prodlouena a na hranici ulice Za Invalidovnou. Znamen to, e zatmco dosud automobily najd?ly z Pob?en do Sokolovsk u ulic aldovou, nyn se tento 'bod nvratu' do zstavby posunul o 600 metr? dl sm?rem z centra. A u se pracuje na prodlouen tto nov trasy a k Voct?ov? ulici.

Stavba Pob?en. Klikni pro v?t plnek!
T-MAPY spol. s r.o. Hradec Krlov, SHOCart, spol. s r. o. Zln

Ale zp?t k nyn?jmu spojen star a nov trasy u ulice Za Invalidovnou. Vzniknul zde toti nov semafor. SSZ 8.673 Sokolovsk - Za Invalidovnou zatm funguje v provizornm ?een, protoe po dalm prodlouen Pob?en se vrazn? zm?n pom?ry v mst?.

SSZ Sokolovsk - Za Invalidovnou

Realizace: 2007
Zaveden preference: p?i zprovozn?n (podmn?n)
Poloha: Praha 8
Charakter: pr?se?n k?iovatka s p?echody pro chodce a tramvajovm provozem v hlavnm sm?ru
?zen: dvoufzov s variacemi dle nrok? chodc? a vozidel
Detekce automobil?: videokamery
Detekce tramvaj: trolejov kontakty PTK1 (2 do centra, 2 z centra)
P?edstihy p?ihlen: z obou sm?r? cca 14 sekund (pro nejrychlej tramvaje)
Preference tramvaj: p?edvb?rem vlastn fze, prodluovnm vlastn fze
Provoz tramvaj: 8, 24, 52

Semafor je 205. signalizac na prask tramvajov sti, z toho 106. signalizaci s preferenc tramvaj. Jde o podmn?nou preferenci, protoe vzdlenost tramvajovch detektor? od k?iovatky neumo?uje ve vazb? na zp?sob ?zen umonit kad prvn tramvaji plynul pr?jezd.

Ten se nyn tk asi 75 % tramvaj, ty ostatn mus p?ibrzdit nebo zastavit.

Absolutn preferenci by vzhledem k intenzit? provozu tramvaj a jednoduchm pom?r?m k?iovatka bez problm? snesla. Jene jen velmi obtn? lze doshnout poadovanho p?edstihu p?ihlaovn tramvaj ve sm?ru do centra, protoe 230 metr? p?ed k?iovatkou je zastvka se signalizovanm p?echodem pro chodce. Vhodn nen ani poloha nejbliho p?ev?su, na kter lze pov?sit veden od trolejovho kontaktu, take doba jzdy od p?ihlen ke stop??e za?n u na cca 14 sekundch.

Video
zdren tramvaje p?i p?ihlen v nevhodn ?asov poloze, prodluovn pro protijedouc vlak (1,44 MB)

Z opa?n strany je naopak osazen kontaktu do ideln polohy bez obt mon a preference tedy mohla fungovat aspo? z tohoto sm?ru jako absolutn. Avak kontakt byl umst?n do velmi podobn vzdlenosti jako ve sm?ru prot?jm. P?i jzd? z obou sm?r? se tak stv, e semafor nezajist plynul pr?jezd tramvaji jen proto, e nestihle v?as reagovat. Ve sm?ru z centra tak volno i v ideln poloze p?ichz o pr sekund pozd?ji, ne by bylo optimln.

Nevhodn pro tramvaje tak je, e do ?zen k?iovatky je vdy za?azovna fze pro lev odbo?en (vyklizen) z Pob?en do Sokolovsk a nen tak mon bo?n sm?r ukon?ovat rychleji, by? t?eba se zvenm mezi?as? pro vyklizen k?iovatky, avak bez vyklizovac ipky. Mon se vak do?kme zkrcen minimln dlky volna z bo?nho sm?ru v rmci realizace dal etapy Pob?en

Pro v?t zajit?n bezpe?nosti a tak plynulosti tramvajovho provozu by prosp?lo ukon?ovn zelen pro automobily ve sm?ru do centra p?i soub?n jzd? tramvaje. A to z jednoduchho d?vodu: aby tramvaji nemohlo vjet do cesty vozidlo, kter odbo?uje p?es koleje do ulice Za Invalidovnou. Je toti dob?e znmo, e nej?ast?j p??inou nehody mezi tramvaj a automobilem je prv? nedn p?ednosti tramvaji p?i odbo?ovn vlevo

K prav? p?itom posta? pouze softwarov zsah. V takto modifikovan fzi by bylo mon vyut stvajc dopl?kovou zelenou ipku vpravo. Nevhodou ?een je, e by v dan chvli byla zakzna tak jzda aut p?mo, kter p?itom nejsou s tramvaj v kolizi. Nicmn? tento sm?r nen tolik zaten a v budoucnu zt? z?ejm? jet? poklesne. P?i jednosm?rnm tramvajovm intervalu 4 minuty ve pi?ce by navc tato prava nem?la mt zsadn dopad do kapacity sm?ru.

Nov signalizace na Sokolovsk ?inn? preferuje tramvaje p?ed individuln automobilovou dopravou a p?es ur?it nedostatky je vcelku dobrm po?inem pro plynul provoz tramvaj v Praze.

11.11.2007 SSZ Sokolovsk - Za Invalidovnou
Tip: dal fotografie

[Akt. známka: 2,90 / Počet hlasů: 10] 1 2 3 4 5

Komentáře: 4 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2019