O ČEM SE MLUVÍ
NÁVŠTĚVNOST

ODJINUD: Mnichov I, světelné signalizace


29.11.2005 - Princip preference hromadné dopravy před dopravou individuální je uplatňován v mnoha západoevropských velkoměstech. V polovině 90. let, tedy ve stejné době jako Praha, zahájila zavádění preferenčních opatření na tramvajové síti také bavorská metropole Mnichov. Součástí tohoto programu byla také opatření na světelné signalizaci.

Tramvajová doprava v Mnichově směřovala od 60. let k zániku. V letech 1973 až 1993 byla délka sítě zredukována ze 112 km na 65 km. Dopravní politika upřednostňovala rozvoj mimoúrovňových kolejových systémů, tedy U-Bahnu a S-Bahnu, které v současnosti tvoří vynikající páteřní dopravu ve městě.

O zachování provozu tramvají, jeho dalším rozvoji a modernizaci bylo rozhodnuto v 90. letech. Součástí plánu obnovy byl také program zrychlení tramvajové dopravy, jehož základní součástí se stala preference tramvají na světelné signalizaci.

ZAJÍMAVOSTI

PŘEJEZDY PŘES TRAMVAJOVÉ PÁSY
Jsou v převážné většině případů opatřeny světelnou signalizací. Ta bývá většinou se zvláštním směrovým signálem pro levé odbočení přes tramvajový pás. Pokud ale jezdí auta na plný signál, přijíždějící tramvaj obvykle vyvolá na signalizaci pro souběžnou i protisměrnou automobilovou dopravu signál STŮJ, čímž je umožněno řidičům bezpečně vyklidit přejezd krátce před průjezdem tramvaje. Obecně lze říci, že problém zdržování tramvají automobily na tramvajovém pásu se v Mnichově nevyskytuje. U křižovatek s obslužnými komunikacemi se přejezdy velmi často vůbec nezřizují. Automobily pak volí jinou cestu.

ČASOVÉ OSTRŮVKY V ZASTÁVKÁCH
U zastávek bez nástupních ostrůvků jsou na některých místech zřízeny časové ostrůvky. Tramvaj vjíždějící do zastávky vyvolá na signalizaci před zastávkou signál STŮJ pro automobily, které pak čekají s odstupem za tramvají. Pokračovat mohou, až tramvaj odstanicuje a odjede.

Se zaváděním preference na SSZ se v Mnichově začalo v roce 1994, tedy prakticky ve stejné době jako v Praze. (V českém hlavním městě tehdy dokonce už několik SSZ s preferencí delší dobu fungovalo, ale další rozvoj preference umožnil až nástup mikropočítačových řadičů s volně programovatelnou logikou právě v roce 1994.)

Zatímco v Praze funguje po dvanácti letech preference tramvají na 49 % SSZ, v Mnichově je nyní preference zavedena již na 100 % SSZ. Posledním úsekem dokončeným do roku 2005 byla trať do městské části Pasing. Za zmínku stojí, že v Mnichově je na tramvajové síti 230 signalizací, což je o 30 více než v Praze.

DVA VLAKY Z DESETI

Zavedením preferenčních opatření na světelné signalizaci se v Mnichově dosahuje průměrného snížení cestovní doby zhruba o 17 %. Do roku 2000, kdy ještě nebyla preferenční opatření zdaleka u konce, bylo podle dostupných údajů uspořeno v denním provozu 11 tramvajových vlaků.

Preference tramvají na SSZ je jedním z faktorů, který přispívá ke kvalitě cestování mnichovskou veřejnou dopravou. Zdržení tramvají na signalizaci je výrazně nižší, než je obvyklé například v Praze. Odhadem se dá určit, že z deseti signalizací se tramvaj zdrží zhruba na dvou. To jsou velmi dobré výsledky. Kde lze hledat příčiny?

Stupeň preference vozidel MHD na SSZ je v Mnichově poměrně silný. Preference zjevně nemá za cíl pouhé zkrácení čekacích dob tramvají před signalizací, ale jejím nejčastějším důsledkem je zajištění zcela plynulého průjezdu vozidla křižovatkou, jak je to jen možné.

Video z Mnichova
Video – linka 20, průjezd několika signalizacemi za sebou od zastávky Lothstrasse ve směru do centra (7,52 MB)
Video – křižovatka u hlavního nádraží (2,56 MB)
Video – křižovatka na Karlsplatz (1,97 MB)

MNICHOV

hlavní město Bavorska

Obyvatel: 1,3 milionu
Dělba přepravní práce: 45 % MHD, 55 % IAD (v Praze 57 % MHD, 43 % IAD)
Systém veřejné dopravy: páteř sítě tvoří U-Bahn (metro) a S-Bahn (městská a příměstská železnice, v centru vedená pod povrchem), dále jsou provozovány tramvaje a autobusy (oproti Praze mají výrazně menší dopravní výkony)
Délka tramvajové sítě: 71 km (v Praze 141 km)
SSZ na tramvajové síti: 230 SSZ (v Praze 200)
Preference na SSZ: 100 % SSZ (v Praze 49 %)
Detekce tramvají: aktivní: inframaják-radiosignál (v Praze pasivní: trolejové kontakty, kolejové obvody)
Počet denních linek: 10 (v Praze 26)
Intervaly tramvají: většinou celodenně 10 minut, jedna linka 7/8, jedna linka 10 (sedlo) a 3/7 (špička), jedna linka 10 (sedlo) a 7/13 (špička), jedna linka pouze špička 6/14 
Automobilová doprava: transitní doprava využívá vnějšího 3/4 okruhu Münchner Ring, který není zcela dokončen, automobily přijíždějící od Garmisch-Partenkirchenu a od jihozápadu musejí až téměř do centra, kde dopravu odvádí dokončený Mittlerer Ring, vnitřní okruh. Systém je podobný jako plánované okruhy v Praze.

SNAZŠÍ PRÁCE PRO INŽENÝRY

Velmi dobrým předpokladem pro tento přístup je nízká hustota tramvajového provozu. Zatímco v Praze je v dopravní špičce na trati bez větvení běžný průjezd jedné tramvajové linky za minutu, v Mnichově jsou odstupy mezi preferenčními nároky tramvají obvykle 2,5 krát až 5 krát vyšší.

Nižší frekvence tramvají je jednak způsobená nižší poptávkou cestujících - většinu výkonů odvádí U-Bahn a S-Bahn, jednak vysokou kapacitou tramvají. Obdoba sólovozů v Mnichově neexistuje. To umožňuje poměrně silný stupeň preference, aniž by musely být na většině SSZ zajišťovány kompenzace zelených signálů v kolizních směrech.

Dopravní inženýři měli tedy v Mnichově při vyhotovení dopravních řešení pro jednotlivá SSZ snazší úlohu. Zatímco v Praze je pro účinnou preferenci nutné uspokojovat i opakované nároky tramvají v krátkém čase za sebou a následně někdy značně kompenzovat zelené signály v kolizních směrech, v Mnichově tak daleko jít nemuseli.

Podle pozorovaných efektů preference, se v Mnichově s uspokojením dvou nároků tramvají v blízké době za sebou na řadě míst příliš nepočítá. To se projevuje v okamžiku, kdy dojde náhodně k 'potkání' dvou protisměrných vlaků v blízkosti signalizace. Ta obvykle pustí první vlak, ale druhý musí chvíli počkat. Nicméně k podobným situacím dochází i v Praze.

CENTRUM PLNÉ TRAMVAJÍ

Výjimkou jsou signalizace v centru Mnichova, kde se sjíždí většina tramvají. Křižovatku na Karslplatz projíždí celkem 6 linek, z toho dvě jednosměrně. Přestože je na této křižovatce zároveň silný provoz kolizní individuální automobilové dopravy, stupeň preference tramvají je zde vysoký. Podobně složité křižovatky jsou také u nedalekého hlavního vlakového nádraží.

Zvláště u těchto složitých křižovatek zaujmou návěstidla se signály pro tramvaje. Na české poměry jsou obrovská, ale pro řidiče zároveň poskytují více potřebných informací. Tady je význam nejpoužívanějších signálů.

Signál

Význam

Signál

Význam

Fahrt frei für geradeaus
Volno přímo
Halt
Stůj
Fahrt freigegeben nur nach rechts
Volno vpravo
Halt zu erwarten
Pozor! Následuje stůj
Fahrt freigegeben nur nach links
Volno vlevo
Fahrt freigegeben unter Beachtung der Abbiegeregeln nach §9 der Straßenverkehrsordnung
Volno při respektování pravidel pro odbočení podle § 9 Nařízení o silničním provozu. Používá se tam, kde tramvaj nemá ani signalizací zajištěn bezkolizní průjezd křižovatkou.
Fahrt-Bereitschaft
Pohotovost k jízdě. Obdoba české předzvěsti NÁSLEDUJE VOLNO. Umísťuje se obvykle na signalizace v blízkosti zastávek. Řidič se může na tento pokyn připravit k odjezdu.
Kontakt-Anforderung
Přihlašovací signál. Signalizuje přijetí preferenčního nároku vozidla.
Türen schließen
Dveřní signál. Stejný význam jako F, tedy NÁSLEDUJE VOLNO. V Mnichově se nepoužívá, ale obvyklý je jinde v Německu.
Anforderungssignal
Přihlašovací signál. Stejný význam jako K. V Mnichově se nepoužívá, ale obvyklý je jinde v Německu.
Abfahren
Odjezd! Odjezdový signál na zastávkách, který informuje řidiče, kdy odjet ze zastávky, aby na blízké signalizaci projel plynule.
  

AKTIVNÍ DETEKCE

Pro zjištění polohy tramvají před SSZ se v Mnichově používá aktivní detekce. Je založena na systému inframaják-radiosignál. Inframaják je zařízení v blízkosti trati, které slouží ke korekci polohy tramvaje. Tato korekce probíhá ještě před přihlášením tramvaje k SSZ a je nutná k přesnému 'srovnání' odometru vozidla, aby se následně tramvaj přihlásila k signalizaci přesně v určeném bodě.

Inframaják se aktivuje v okamžiku, kdy kolem něj projede souprava. Inframaják vyšle zpět do tramvaje datovou informaci, kterou se nastaví odometr tramvaje na korektní hodnotu. Po ujetí vzdálenosti do bodu přihlášení vyšle tramvaj do řadiče SSZ radiosignál pro přihlášení preferenčního nároku. Těchto bodů přihlášení může být nekonečně mnoho (vzdálený, blízký, …) v závislosti na řídící logice signalizace.

Po ujetí vzdálenosti do bodu odhlášení vyšle tramvaj do řadiče radiosignál pro odhlášení preferenčního nároku na SSZ.

SROVNÁVÁME MNICHOV VS. PRAHA

DETEKCE

Obě města používají odlišný způsob detekce. V Praze se používá detekce pasivní. Jedná se převážně o trolejové kontakty (detektory), které zaznamenávají projíždějící tramvaje prostřednictvím kontaktu s pantografem tramvaje. Signál je do řadiče dopravován pomocí kabeláže.

V Mnichově se používá detekce aktivní, založená na radiové komunikaci vozidla s řadičem SSZ. Vozidla a řadiče SSZ jsou vybavena vysílači a přijímači signálů. Hlavní výhodou systému aktivní detekce je možnost včasného zjištění směru jízdy tramvaje před křižovatkami s větvením tratí. U pasivní detekce se zjišťuje směr jízdy tramvaje podle výhybek, které se nastavují na vzdálenost max. 40 metrů, což je ve většině případů velmi nedostatečné.

Další užitek aktivní detekce přináší možnost změny polohy bodů přihlášení a odhlášení softwarovou úpravou podle potřeby. V pražských podmínkách, kde se používá pasivní detekce, je pro takovou změnu třeba provést fyzický přesun trolejových kontaktů, což se prakticky vůbec neprovádí.

NÁVĚSTIDLA

Mnichovská návěstidla pro tramvaje dávají řidičům většinou všechny potřebné informace. Hlavní výhodou proti těm pražským je existence signálu POZOR! NÁSLEDUJE STŮJ. Ten se v Praze vůbec nepoužívá a po signálu VOLNO tedy následuje okamžitě STŮJ. To znamená, že řidič pražské tramvaje nemůže v určité poloze ovlivnit, zda neprojede křižovatkou na STŮJ. Návěstidla v Mnichově jsou také častěji než v Praze vybavena signálem NÁSLEDUJE VOLNO.

Pražská návěstidla mají naopak výhodu ve své jednoduchosti a malé velikosti. Zatímco v Praze se používá jediné návěstidlo pro signály STŮJ a VOLNO pro všechny směry, v Mnichově jsou návěstidla pro každý směr zvlášť a soustavy návěstidel často nabývají bizardních rozměrů. 

ŘÍDÍCÍ LOGIKY

Software SSZ v Mnichově respektuje princip preference hromadné dopravy a je posledním a nejdůležitějším prvkem pro bodové upřednostnění tramvajové dopravy před ostatním provozem. Vzhledem k nižší hustotě tramvajového provozu většinou nemusí být tak složité, aby preferovaly tramvaje se stejnými úspěchy jako v Praze. Nejkvalitnější pražské řídící logiky (Strossmayerovo náměstí, Veletržní – Dukelských Hrdinů, nábřeží Kpt. Jaroše – Štefánikův most, Podolské nábřeží, Plzeňská) důmyslnost výrazné většiny řídících logik v Mnichově dokonce převyšují.

VYPÍNÁNÍ PREFERENCE

Na křižovatkách s preferencí tramvají se v Mnichově pevné programy nepoužívají. Technicky nejsou totiž k takové eventualitě ani vybaveny. Jedinou možností potlačení preference tak zůstává výpadek signalizace a ruční řízení provozu policií 'máváním' na místě.

V Praze je zhruba desítka křižovatek, na které Policie České republiky z HDŘÚ dlouhodobě nasazuje pevné programy, zvláště tak činí za silného provozu, kdy jezdí nejvíce cestujících.

Preference tramvají v Mnichově je dobrým počinem ke zrychlení a zatraktivnění hromadné dopravy pro uživatele. Vedle rychlosti je její přínos také v mimořádné pravidelnosti tramvajové dopravy. Vzhledem k tomu, že preferencí na SSZ byl výrazně eliminován největší zdroj zdržení a rozptylů jízdních dob tramvají, je plnění jízdního řádu v průměru na velmi dobré úrovni. A to i v dopravních špičkách.

Naplňování principu preference hromadné dopravy v Mnichově je i dobrým příkladem pro Prahu, 'tramvajovou velmoc', která by mohla najít v tomto způsobu dopravy pomoc při řešení dopravních problémů města. Zkvalitňování hromadné dopravy a její preference má v Mnichově i další podoby. O nich bude některý z dalších materiálů na stránkách Preference pražských tramvají.

Využito podkladů publikovaných na www.udi-praha.cz

Preference MHD světelnou signalizací v Mnichově
Preference tramvají světelnou signalizací v Mnichově úspěšně zavedena (s jednou výjimkou) na celé síti

Preference tramvají na světelné signalizaci v Mnichově
Tip: další fotografie


[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5

Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2019