Preference pražských tramvají
NÁVŠTĚVNOST
<link rel=stylesheet type="text/css" href="image/freestyle/text.css"> <script language="JavaScript" src="image/frestyle/fotky.js"> </script> <div class="text1"> <a name="titul"></a><h1>Vysvd en 2011</h1> <table border="0" cellpadding="6" width="98%" bordercolor="#000000" bgcolor="#DFDFDF"> <tr> <td width="100%" style="border: 0 solid #000000"><div class="text1"> <p><i>PYiname hodnocen zmn na SSZ na tramvajov sti v roce 2011. SSZ jsou hodnocena z hlediska innosti preference tramvaj s pYihldnutm ke slo~itosti dopravnch podmnek.</i></p> </div> </td> </tr> </table> <p> <table border="0" align="center" div class="text1"> <tr> <td> <h4>SSZ 0.334 Vraovick - Moskevsk (Koh-i-noor)</h4> </td> </tr> <tr> <td> <b>PREFERENCE: podmnn<br> HODNOCEN: 2</b> <p> <table align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="obrazky/foto/koh-i-noor.jpg" target="_blank"><img src="obrazky/foto/koh-i-noor-m.jpg" border=1 align="left" title="SSZ 0.334 Vraovick - Moskevsk (Koh-i-noor)" onClick='otevri("obrazky/foto/koh-i-noor.jpg", "SSZ 0.334 Vraovick - Moskevsk (Koh-i-noor)");return false' width="120" height="90"></a> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Rekonstrukce SSZ a zaveden preference na prose n kYi~ovatce s pYechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovny na tYech ze tyY vjezdo. V mst je pomrn siln provoz AD na vaech vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve tYfzovm Yzen. Preference tramvaj je zajiatna prodlu~ovnm, vkldnm a pYedvbrem vlastn fze, pYedvbrem a prodlu~ovnm kolizn fze.</p> <p>Ve smru od Slavie je z dovodo nemo~nosti smrov detekce na vta vzdlenost pro vaechny tramvaje prodlu~ovna zkladn fze i s volnem pYmo, co~ sni~uje innost preference. Ve vlo~en fzi navc pro oblouk Slavia Moskevsk nen dle tramvaje dovybrno protismrn nekolizn volno pYmo Obloukov Koh-i-noor.</p> <p>Na SSZ funguje tak preference autobuso, kter jsou provozovny kolizn i nekolizn s tramvajemi.</p> </td> </tr> <tr> <td height="21"> <hr style="border: 2px #C1C0C5 dashed"> </tr> <tr> <td> <h4>SSZ 0.341 V Olainch - Starostraanick</h4> </td> </tr> <tr> <td> <b>PREFERENCE: podmnn<br> HODNOCEN: 2</b> <p> <table align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="obrazky/foto/strasnicka.jpg" target="_blank"><img src="obrazky/foto/strasnicka-m.jpg" border=1 align="left" title="SSZ 0.341 V Olainch - Starostraanick" onClick='otevri("obrazky/foto/strasnicka.jpg", "SSZ 0.341 V Olainch - Starostraanick");return false' width="120" height="90"></a> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Rekonstrukce SSZ a zaveden preference na odbo en tramvaj na vlastn tleso s pYechodem pro chodce pYes tramvajovou trae na vlastnm tlese. V mst je slaba provoz AD. SSZ funguje izolovan v re~imu trval zelen pro automobily, kter je pYeruaovna preferen nmi nroky tramvaj na odbo en a autobuso vyj~djcch ze zastvkovho psu. Detekci autobuso zajiaeuje videodetekce. Preference tramvaj je zajiatna pYedvbrem a prodlu~ovnm vlastn fze.</p> <p>Ve smru do centra za n a kon tramvajov volno pYlia brzo, tud~ nkter vlaky nestihnou preferen n volno vyu~t a ekaj na dala vbr, co~ m tak vliv na plynulost ostatnho provozu. Dovodem je mimo jin nezohlednn omezen rychlost tramvaj na vjezdu do zastvky v dosledku technickho stavu trati.</p> <p>Na SSZ funguje tak preference autobuso, kter jsou provozovny v kolizn fzi s tramvajemi.</p> </td> </tr> <tr> <td height="21"> <hr style="border: 2px #C1C0C5 dashed"> </tr> <tr> <td> <h4>SSZ 0.346 ernokosteleck - valsk</h4> </td> </tr> <tr> <td> <b>PREFERENCE: podmnn (pYedtm podmnn)<br> HODNOCEN: 1</b> <p> <table align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="obrazky/foto/ck-uvalska2.jpg" target="_blank"><img src="obrazky/foto/ck-uvalska-2m.jpg" border=1 align="left" title="SSZ 0.346 ernokosteleck - valsk" onClick='otevri("obrazky/foto/ck-uvalska2.jpg", "SSZ 0.346 ernokosteleck - valsk");return false' width="120" height="90"></a> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Doladn SSZ a vylepaen preference na prose n kYi~ovatce s pYechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovny ve hlavnm pYmm smru. V mst je pomrn siln provoz AD ve vaech smrech. SSZ funguje izolovan ve tYfzovm Yzen. Preference tramvaj je zajiatna prodlu~ovnm, vkldnm a pYedvbrem vlastn fze a pYedvbrem kolizn fze.</p> <p>SSZ bylo rekonstruovno v roce 2010.</p> <p>Na SSZ funguje tak preference autobuso, kter jsou provozovny v kolizn fzi s tramvajemi.</p> </td> </tr> <tr> <td height="21"> <hr style="border: 2px #C1C0C5 dashed"> </tr> <tr> <td height="19"> <h4>SSZ 0.370 Prob~n - V Korytech</h4> </td> </tr> <tr> <td> <b>PREFERENCE: podmnn<br> HODNOCEN: 3</b> <p> <table align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="obrazky/foto/prubezna-vkorytech.jpg" target="_blank"><img src="obrazky/foto/prubezna-vkorytech-m.jpg" border=1 align="left" title="SSZ 0.370 Prob~n - V Korytech" onClick='otevri("obrazky/foto/prubezna-vkorytech.jpg", "SSZ 0.370 Prob~n - V Korytech");return false' width="120" height="90"></a> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Rekonstrukce SSZ a zaveden preference na prose n kYi~ovatce s pYechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovny na tYech ze tyY vjezdo. V mst je siln provoz AD na vaech vjezdech. SSZ funguje izolovan ve tYfzovm Yzen. Preference tramvaj je zajiatna prodlu~ovnm a vkldnm vlastn fze a pYedvbrem kolizn fze. V dob slabaho provozu tak pYedvbrem vlastn fze.</p> <p>Nemo~nost pYedvybrat tramvajovou fzi za b~nho provozu vede k pomrn zna nm zdr~enm tramvaj (a~ 45 s pro prvn tramvaj). Ve smru do centra je navc pYihlaaovac kontakt umstn a~ na vjezdu ze zastvky Radoaovick (cca 15 s jzdy od kYi~ovatky), tud~ SSZ zdr~ nkter tramvaje jen proto, ~e Yadi nestihne na nrok zareagovat.</p> <p>Na SSZ funguje tak preference autobuso, kter jsou provozovny kolizn i nekolizn s tramvajemi.</p> </td> </tr> <tr> <td height="21"> <hr style="border: 2px #C1C0C5 dashed"> </tr> <tr> <td height="19"> <h4>SSZ 0.355 Vraovick - U Vraovickho ndra~</h4> </td> </tr> <tr> <td> <b>PREFERENCE: ~dn<br> HODNOCEN: -</b> <p> <table align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="obrazky/foto/vrsnadr2.jpg" target="_blank"><img src="obrazky/foto/vrsnadr-2m.jpg" border=1 align="left" title="SSZ 0.355 Vraovick - U Vraovickho ndra~" onClick='otevri("obrazky/foto/vrsnadr2.jpg", "SSZ 0.355 Vraovick - U Vraovickho ndra~");return false' width="120" height="90"></a> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Doladn SSZ a vylepaen podmnek pro tramvaje na prose n kYi~ovatce s pYechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovny v hlavnm pYmm smru. V mst je stYedn siln provoz AD v hlavnm smru a slab provoz na vedlejach vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve tYfzovm Yzen. Preference tramvaj nen zajiatna.</p> <p>Doladn spo v pYedevam v pYenastaven koordinace tak, aby byl zajiatn plynuleja projezd tramvaj. Dle byl za tmto elem zmnn sled fz na sousednm SSZ Vraovick Petrohradsk. Ve vsledku je v obou smrech dosa~en plynuleja projezd tramvaj na vaech tyYech SSZ v koordinovan skupin po Vraovick mezi zastvkami Ndra~ Vraovice a Koh-i-noor.</p> <p>Vzhledem k tomu, ~e blzk SSZ Vraovick Petrohradsk a Vraovick - Sportovn nejsou vybavena detekc a preferenc tramvaj, jev se Yzen signalizace bez preference a v koordinaci pro tramvaje i vozidla jako vhodn, proto~e je v rmci mo~nost dosa~eno relativn plynulho projezdu obou skupin.</p> <p>Ve smru do centra je pYihlaaovac kontakt pouze cca 15 s jzdy pYed kYi~ovatkou, tud~ SSZ zdr~ nkter tramvaje jen proto, ~e Yadi nestihne na nrok zareagovat. Ve smru z centra SSZ po t s pYlia krtkm zastvkovm pobytem tramvaje.</p> <p>SSZ je v no nch hodinch v re~imu blikajc ~lut, co~ tramvajm zajiaeuje plynul projezd a ostatnm astnkom sn~en zdr~en. SSZ bylo rekonstruovno v roce 2010.</p> </td> </tr> <tr> <td height="21"> <hr style="border: 2px #C1C0C5 dashed"> </tr> <tr> <td height="21"> <h4>SSZ 0.622 `vehlova - Pr sk</h4> </td> </tr> <tr> <td height="66"> <b>PREFERENCE: absolutn (pYedtm absolutn)<br> HODNOCEN: 1</b> <p> <table align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="obrazky/foto/svehlova-pracska.jpg" target="_blank"><img src="obrazky/foto/svehlova-pracska-m.jpg" border=1 align="left" title="SSZ 0.622 `vehlova - Pr sk" onClick='otevri("obrazky/foto/svehlova-pracska.jpg", "SSZ 0.622 `vehlova - Pr sk");return false' width="120" height="90"></a> </td> </tr> </tbody> </table> <p>prava SSZ na stykov kYi~ovatce s pYechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovny v hlavnm pYmm smru. V mst je pomrn siln provoz AD v hlavnm smru a stYedn siln provoz na bo nm vjezdu. SSZ funguje ve tYfzovm Yzen. Preference tramvaj je zajiatna prodlu~ovnm, vkldnm a pYedvbrem vlastn fze a pYedvbrem kolizn fze.</p> <p>prava Yzen spo v pYedevam v oprav fungovn pYedvst, kter byly od pYedchoz pravy dopravnho Yeaen nespolehliv a proto zakryt.</p> </td> </tr> <tr> <td height="21"> <hr style="border: 2px #C1C0C5 dashed"> </tr> <tr> <td height="21"> <h4>SSZ 0.687 `vehlova - Jahodov</h4> </td> </tr> <tr> <td height="51"> <b>PREFERENCE: podmnn<br> HODNOCEN: 3</b> <p> <table align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="obrazky/foto/svehlova-jahodova.jpg" target="_blank"><img src="obrazky/foto/svehlova-jahodova-m.jpg" border=1 align="left" title="SSZ 0.687 `vehlova - Jahodov" onClick='otevri("obrazky/foto/svehlova-jahodova.jpg", "SSZ 0.687 `vehlova - Jahodov");return false' width="120" height="90"></a> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Vstavba novho SSZ na prose n kYi~ovatce s pYechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovny v hlavnm pYmm smru. V mst je pomrn siln provoz AD v hlavnm smru a slaba provoz na bo nch vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve tYfzovm Yzen. Preference tramvaj je zajiatna prodlu~ovnm, vkldnm a pYedvbrem vlastn fze a pYedvbrem kolizn fze.</p> <p>Xzen je nestabiln a reaguje v nkterch pYpadech na nroky tramvaj nelogicky, pYedevam pYi jzd ve smru z centra. Nestabiln je chovn pYedvsti (brzk za tek volna, brzk konec volna jeat pYed projezdem tramvaje kolem pYedvsti), ukon ovn volna na hlavnm nvstidle tsn pYed tramvaj, brzk vbr a pYed asn ukon en vlo~en fze. Chovn signalizace v tomto ohledu zYejm ovlivHuje nespolehlivost detekce tramvaj.</p> <p>Po pYihlaen na pYihlaaovacm kontaktu ve smru do centra, kter se nachz pouze cca 12 sekund jzdy od kYi~ovatky, bv v nkterch pYpadech probhajc volno pro tramvaj ukon eno, co~ vede ke zdr~en tramvaje. PYihlaaovac kontakt ve smru do centra je umstn pYlia blzko pYed stop rou (nikoli na vjezdu do zastvky), tak~e nkter tramvaje jsou zdr~eny jen z toho dovodu, ~e SSZ nestihne na nrok tramvaje zareagovat.</p> <p>Na SSZ funguje tak preference autobuso, kter jsou provozovny soub~n s tramvajemi.</p> </td> </tr> <tr> <td height="21"> <hr style="border: 2px #C1C0C5 dashed"> </tr> <tr> <td height="21"> <h4>SSZ 1.003 Revolu n - Xsnovka</h4> </td> </tr> <tr> <td height="51"> <b>PREFERENCE: podmnn (pYedtm podmnn)<br> HODNOCEN: 1</b><p> <table align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="obrazky/foto/rasnovka2.jpg" target="_blank"><img src="obrazky/foto/rasnovka-2m.jpg" border=1 align="left" title="SSZ 1.003 Revolu n - Xsnovka" onClick='otevri("obrazky/foto/rasnovka2.jpg", "SSZ 1.003 Revolu n - Xsnovka");return false' width="120" height="90"></a> </td> </tr> </tbody> </table> <p>prava SSZ na prose n kYi~ovatce s pYechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovny v hlavnm pYmm smru. Ve vlo~en tramvajov fzi je vybrna zelen z Revolu n ulice namsto zelen z Lannovy ulice vpravo. OpatYenm bylo zamezeno zablokovn tramvaj v Revolu n soub~nmi vozidly, kter v tramvajov fzi mla ervenou. Sou asn se zmrnila tvorba kolon v Revolu n ulici.</p> <tr> <td height="21"> <hr style="border: 2px #C1C0C5 dashed"> </tr> <tr> <td height="21"> <h4>SSZ 1.156 Klrov - Letensk (Malostransk)</h4> </td> </tr> <tr> <td height="51"> <b>PREFERENCE: podmnn<br> HODNOCEN: 1</b><p> <table align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="obrazky/foto/klarov2.jpg" target="_blank"><img src="obrazky/foto/klarov-2m.jpg" border=1 align="left" title="SSZ 1.156 Klrov - Letensk (Malostransk)" onClick='otevri("obrazky/foto/klarov2.jpg", "SSZ 1.156 Klrov - Letensk (Malostransk)");return false' width="120" height="90"></a> </td> </tr> </tbody> </table> <p>prava SSZ a zaveden preference na prose n kYi~ovatce s pYechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovny na tYech ze tyY vjezdo. V mst je siln provoz AD, pYedevam ve smru soub~nm s vtainou tramvaj. SSZ funguje izolovan ve tyYfzovm Yzen. Preference tramvaj je zajiatna prodlu~ovnm, vkldnm a pYedvbrem vlastn fze, zmnou poYad fz a pYedvbrem kolizn fze.</p> </td> </tr> <tr> <td height="21"> <hr style="border: 2px #C1C0C5 dashed"> </tr> <tr> <td height="21"> <h4>SSZ 1.192 Jelen U Brusnice</h4> </td> </tr> <tr> <td height="51"> <b>PREFERENCE: podmnn<br> HODNOCEN: 2</b><p> <table align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="obrazky/foto/jeleni-ubrusnice.jpg" target="_blank"><img src="obrazky/foto/jeleni-ubrusnice-m.jpg" border=1 align="left" title="SSZ 1.192 Jelen U Brusnice" onClick='otevri("obrazky/foto/jeleni-ubrusnice.jpg", "SSZ 1.192 Jelen U Brusnice");return false' width="120" height="90"></a> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Vstavba novho SSZ na prose n kYi~ovatce s pYechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovny soub~n s hlavnm smrem AD vedle pozemn komunikace. V mst je pomrn siln provoz AD v hlavnm smru a slaba na bo nch vjezdech. SSZ funguje v izolovanm dvoufzovm Yzen se tYet fz na vzvu tramvaje. V tramvajov fzi mohou bt realizovna tramvajov volna v roznch kombinacch. Preference tramvaj je zajiatna pYedvbrem a prodlu~ovnm vlastn fze a pYedvbrem kolizn fze.</p> <p>V nkterch pYpadech signalizace nereaguje na tramvaje zcela optimln. Po pYihlaen na vzdlenm detektoru nkdy nerealizuje vhodnou pYpravu na pYibl~en tramvaje, pYedevam na vjezdu od Brusnice.</p> </td> </tr> <tr> <td height="21"> <hr style="border: 2px #C1C0C5 dashed"> </tr> </tr> <tr> <td height="21"> <h4>SSZ 2.029 Nmst I. P. Pavlova - Sokolsk</h4> </td> </tr> <tr> <td height="51"> <b>PREFERENCE: dynamick Yzen se nepou~v<br> HODNOCEN: -</b><p> <table align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="obrazky/foto/ipp-sokolska.jpg" target="_blank"><img src="obrazky/foto/ipp-sokolska-m.jpg" border=1 align="left" title="SSZ 2.029 Nmst I. P. Pavlova - Sokolsk" onClick='otevri("obrazky/foto/ipp-sokolska.jpg", "SSZ 2.029 Nmst I. P. Pavlova - Sokolsk");return false' width="120" height="90"></a> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Rekonstrukce SSZ na prose n kYi~ovatce s pYechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovny ve vedlejam pYmm smru. V mst je velmi siln provoz AD na vaech vjezdech. SSZ funguje v pevnm tYfzovm Yzen v koordinaci s ostatnmi SSZ v oblasti a bez preference tramvaj. Dynamick Yzen nen na SSZ pou~vno, ani za slabho provozu. SSZ je vybaveno detekc tramvaj a je hardwarov pYipraveno na zaveden preference.</p> <p>Velmi asto dochz k vpadkom koordinace se sousednm SSZ 2.047 Nmst I. P. Pavlova Legerova, co~ posob zna n nrost zdr~en tramvaj, i oproti povodnmu stavu.</p> <p>SSZ nen z hlediska preference hodnoceno, proto~e dynamick Yzen nen na SSZ pou~vno. SSZ je sou asn provozovno za specifickch podmnek extrmnho zat~en od AD i od tramvaj pYi b~nm provozu (api kov nroky TRAM v promru jednou za 40 sekund).</p> </td> </tr> <tr> <td height="21"> <hr style="border: 2px #C1C0C5 dashed"> </tr> <tr> <td height="21"> <h4>SSZ 2.047 Nmst I. P. Pavlova - Legerova</h4> </td> </tr> <tr> <td height="51"> <b>PREFERENCE: dynamick Yzen se nepou~v<br> HODNOCEN: -</b><p> <table align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="obrazky/foto/ipp-legerova.jpg" target="_blank"><img src="obrazky/foto/ipp-legerova-m.jpg" border=1 align="left" title="SSZ 2.047 Nmst I. P. Pavlova - Legerova" onClick='otevri("obrazky/foto/ipp-legerova.jpg", "SSZ 2.047 Nmst I. P. Pavlova - Legerova");return false' width="120" height="90"></a> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Rekonstrukce SSZ na prose n kYi~ovatce s pYechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovny ve vedlejam pYmm smru. V mst je velmi siln provoz AD na vaech vjezdech. SSZ funguje v pevnm tYfzovm Yzen v koordinaci s ostatnmi SSZ v oblasti a bez preference tramvaj. Dynamick Yzen nen na SSZ pou~vno, ani za slabho provozu. SSZ je vybaveno detekc tramvaj a je hardwarov pYipraveno na zaveden preference.</p> <p>Velmi asto dochz k vpadkom koordinace se sousednm SSZ 2.029 Nmst I. P. Pavlova Sokolsk, co~ posob zna n nrost zdr~en tramvaj, i oproti povodnmu stavu.</p> <p>SSZ nen z hlediska preference hodnoceno, proto~e dynamick Yzen nen na SSZ pou~vno. SSZ je sou asn provozovno za specifickch podmnek extrmnho zat~en od AD i od tramvaj pYi b~nm provozu (api kov nroky TRAM v promru jednou za 40 sekund).</p> </td> </tr> <tr> <td height="21"> <hr style="border: 2px #C1C0C5 dashed"> </tr> <tr> <td height="21"> <h4>SSZ 3.310 }elivskho - U Nkladovho ndra~</h4> </td> </tr> <tr> <td height="51"> <b>PREFERENCE: podmnn<br> HODNOCEN: 1</b><p> <table align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="obrazky/foto/zelivskeho-unnz.jpg" target="_blank"><img src="obrazky/foto/zelivskeho-unnz-m.jpg" border=1 align="left" title="SSZ 3.310 }elivskho - U Nkladovho ndra~" onClick='otevri("obrazky/foto/zelivskeho-unnz.jpg", "SSZ 3.310 }elivskho - U Nkladovho ndra~");return false' width="120" height="90"></a> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Vstavba novho SSZ na prose n kYi~ovatce s pYechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovny v hlavnm pYmm smru. V mst je siln provoz AD v hlavnm smru a slaba provoz na bo nch vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve tYfzovm Yzen. Preference tramvaj je zajiatna prodlu~ovnm, vkldnm a pYedvbrem vlastn fze a pYedvbrem kolizn fze.</p> <p>Na SSZ funguje tak preference autobuso, kter jsou provozovny kolizn i nekolizn s tramvajemi.</p> </td> </tr> <tr> <td height="21"> <hr style="border: 2px #C1C0C5 dashed"> </tr> <tr> <td height="21"> <h4>SSZ 3.323 }elivskho - Vinohradsk</h4> </td> </tr> <tr> <td height="51"> <b>PREFERENCE: ~dn<br> HODNOCEN: 5</b><p> <table align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="obrazky/foto/zelivskeho-vinohradska.jpg" target="_blank"><img src="obrazky/foto/zelivskeho-vinohradska-m.jpg" border=1 align="left" title="SSZ 3.323 }elivskho - Vinohradsk" onClick='otevri("obrazky/foto/zelivskeho-vinohradska.jpg", "SSZ 3.323 }elivskho - Vinohradsk");return false' width="120" height="90"></a> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Rekonstrukce SSZ na prose n kYi~ovatce s pYechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovny na tYech ze tyY vjezdo. V mst je pomrn siln provoz AD na vaech vjezdech. SSZ funguje ve dvoufzovm Yzen s doplHovnm tramvajovch fz do oblouko na zklad vzvy. Preference tramvaj nen zajiatna. Na SSZ funguje preference autobuso.</p> </td> </tr> <tr> <td height="21"> <hr style="border: 2px #C1C0C5 dashed"> </tr> <tr> <td height="21"> <h4>SSZ 3.750 Seifertova - pYechod Sladkovskho nmst</h4> </td> </tr> <tr> <td height="51"> <b>PREFERENCE: podmnn<br> HODNOCEN: 1</b><p> <table align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="obrazky/foto/sladkovskehonam.jpg" target="_blank"><img src="obrazky/foto/sladkovskehonam-m.jpg" border=1 align="left" title="SSZ 3.750 Seifertova - pYechod Sladkovskho nmst" onClick='otevri("obrazky/foto/sladkovskehonam.jpg", "SSZ 3.750 Seifertova - pYechod Sladkovskho nmst");return false' width="120" height="90"></a> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Vstavba novho SSZ na pYechodu pro chodce. V mst je stYedn siln provoz AD. SSZ funguje izolovan ve dvoufzovm Yzen. Preference tramvaj je zajiatna prodlu~ovnm vlastn fze.</p> </td> </tr> <tr> <td height="21"> <hr style="border: 2px #C1C0C5 dashed"> </tr> <tr> <td height="21"> <h4>SSZ 6.112 Jugoslvskch Partyzno - Zelen</h4> </td> </tr> <tr> <td height="51"> <b>PREFERENCE: podmnn<br> HODNOCEN: 1</b><p> <table align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="obrazky/foto/jugoslavskychpartyzanu-zelena.jpg" target="_blank"><img src="obrazky/foto/jugoslavskychpartyzanu-zelena-m.jpg" border=1 align="left" title="SSZ 6.112 Jugoslvskch Partyzno - Zelen" onClick='otevri("obrazky/foto/jugoslavskychpartyzanu-zelena.jpg", "SSZ 6.112 Jugoslvskch Partyzno - Zelen");return false' width="120" height="90"></a> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Rekonstrukce SSZ a zaveden preference na prose n kYi~ovatce s pYechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovny v hlavnm pYmm smru. V mst je pomrn siln provoz AD v hlavnm smru a slaba provoz na bo nch vjezdech. SSZ funguje izolovan ve tYfzovm Yzen. Preference tramvaj je zajiatna prodlu~ovnm, vkldnm a pYedvbrem vlastn fze a pYedvbrem kolizn fze.</p> <p>Na SSZ funguje tak preference autobuso, kter jsou provozovny nekolizn s tramvajemi.</p> </td> </tr> <tr> <td height="21"> <hr style="border: 2px #C1C0C5 dashed"> </tr> <tr> <td height="21"> <h4>SSZ 6.143 `pejchar (Hrad ansk)</h4> </td> </tr> <tr> <td height="51"> <b>PREFERENCE: podmnn (pYedtm podmnn)<br> HODNOCEN: 2</b><p> <table align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="obrazky/foto/spejchar2.jpg" target="_blank"><img src="obrazky/foto/spejchar-2m.jpg" border=1 align="left" title="SSZ 6.143 `pejchar (Hrad ansk)" onClick='otevri("obrazky/foto/spejchar2.jpg", "SSZ 6.143 `pejchar (Hrad ansk)");return false' width="120" height="90"></a> </td> </tr> </tbody> </table> <p>prava SSZ a vylepaen preference na prose n kYi~ovatce s pYechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovny na tYech ze tyY vjezdo. V mst je siln provoz AD, pYedevam v hlavnm smru. SSZ funguje v koordinaci v izolovanm Yzen. Preference tramvaj je zajiatna prodlu~ovnm a pYedvbrem vlastn fze, zmnou poYad fz a pYedvbrem kolizn fze.</p> <p>prava Yzen spo v pYedevam ve vbru tramvajovch signlo v obloucch pouze na vzvu. Ve smru od Hrad ansk se tramvaje pYihlaauj smrov ji~ na vjezdu ze zastvky.</p> <p>Ve smru od Chotkovch sado nen hardwarov zapojen vzdlen pYihlaaovac kontakt, m~ vznik zbyte n zdr~en tramvaj na tomto vjezdu.</p> </td> </tr> <tr> <td height="21"> <hr style="border: 2px #C1C0C5 dashed"> </tr> <tr> <td height="21"> <h4>SSZ 6.164 Podbabsk - Ve Struhch</h4> </td> </tr> <tr> <td height="51"> <b>PREFERENCE: ~dn<br> HODNOCEN: 2</b><p> <table align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="obrazky/foto/podbabska-vestruhach.jpg" target="_blank"><img src="obrazky/foto/podbabska-vestruhach-m.jpg" border=1 align="left" title="SSZ 6.164 Podbabsk - Ve Struhch" onClick='otevri("obrazky/foto/podbabska-vestruhach.jpg", "SSZ 6.164 Podbabsk - Ve Struhch");return false' width="120" height="90"></a> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Vstavba novho SSZ v mst odbo en tramvaje do obratiat (sou st prodlou~en tramvajov trati) na prose n kYi~ovatce s pYechody pro chodce. V mst je pomrn siln provoz AD v hlavnm smru a slaba provoz na bo nch vjezdech. SSZ funguje izolovan ve tYfzovm Yzen. Preference tramvaj nen zajiatna. Provoz tramvaj je bez cestujcch. Tramvajov volno je mo~no vybrat dvakrt do cyklu, pYi ur itm sledu fz vaak pouze jednou do cyklu, co~ v nkterch pYpadech vede k tomu, ~e tramvaje nepln odjezd z nstupn zastvky ve stanoven as dle jzdnho Ydu.</p> <p>Na SSZ funguje detekce autobuso, kter jsou provozovny kolizn s tramvajemi.</p> </td> </tr> <tr> <td height="21"> <hr style="border: 2px #C1C0C5 dashed"> </tr> <tr> <td height="21"> <h4>SSZ 6.173 Milady Horkov - pYechod K Brusce</h4> </td> </tr> <tr> <td height="51"> <b>PREFERENCE: absolutn (pYedtm podmnn)<br> HODNOCEN: 1</b><p> <table align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="obrazky/foto/mh-kbrusce2.jpg" target="_blank"><img src="obrazky/foto/mh-kbrusce-2m.jpg" border=1 align="left" title="SSZ 6.173 Milady Horkov - pYechod K Brusce" onClick='otevri("obrazky/foto/mh-kbrusce2.jpg", "SSZ 6.173 Milady Horkov - pYechod K Brusce");return false' width="120" height="90"></a> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Doladn SSZ s preferenc na pYechodu pro chodce. V mst je siln provoz AD. SSZ funguje v koordinaci ve dvoufzovm Yzen, pYi em~ pYechod je rozdlen na tYi sti, kter jsou Yzeny nezvisle. PYes tramvajovou trae svt pro chodce trval zelen, kter je pYeruaovna nroky tramvaj. Preference tramvaj je zajiatna pYedvbrem a prodlu~ovnm vlastn fze.</p> <p>SSZ je dovybaveno videodetekc pro nrokovn volna nucen odhlaench tramvaj, proto~e v zastvce je umstn kontroln bod a stYdac bod.</p> </td> </tr> <tr> <td height="21"> <hr style="border: 2px #C1C0C5 dashed"> </tr> <tr> <td height="21"> <h4>SSZ 6.174 Milady Horkov - pYechod Pod Baatami</h4> </td> </tr> <tr> <td height="51"> <b>PREFERENCE: absolutn (pYedtm absolutn)<br> HODNOCEN: 1</b><p> <table align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="obrazky/foto/mh-podbastami.jpg" target="_blank"><img src="obrazky/foto/mh-podbastami-m.jpg" border=1 align="left" title="SSZ 6.174 Milady Horkov - pYechod Pod Baatami" onClick='otevri("obrazky/foto/mh-podbastami.jpg", "SSZ 6.174 Milady Horkov - pYechod Pod Baatami");return false' width="120" height="90"></a> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Doladn SSZ s preferenc na pYechodu pro chodce. V mst je siln provoz AD. SSZ funguje v koordinaci ve dvoufzovm Yzen, pYi em~ pYechod je rozdlen na tYi sti, kter jsou Yzeny nezvisle. PYes tramvajovou trae svt pro chodce trval zelen, kter je pYeruaovna nroky tramvaj. Preference tramvaj je zajiatna pYedvbrem a prodlu~ovnm vlastn fze.</p> <p>SSZ je dovybaveno videodetekc pro nrokovn volna nucen odhlaench tramvaj, proto~e v zastvce je umstn kontroln bod a stYdac bod.</p> </td> </tr> <tr> <td height="21"> <hr style="border: 2px #C1C0C5 dashed"> </tr> <tr> <td height="21"> <h4>SSZ 6.186 Blohorsk - Bolvarova</h4> </td> </tr> <tr> <td height="51"> <b>PREFERENCE: absolutn<br> HODNOCEN: 1</b><p> <table align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="obrazky/foto/belohorska-bolivarova.jpg" target="_blank"><img src="obrazky/foto/belohorska-bolivarova-m.jpg" border=1 align="left" title="SSZ 6.186 Blohorsk - Bolvarova" onClick='otevri("obrazky/foto/belohorska-bolivarova.jpg", "SSZ 6.186 Blohorsk - Bolvarova");return false' width="120" height="90"></a> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Vstavba novho SSZ na stykov kYi~ovatce s pYechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovny v hlavnm pYmm smru. V mst je siln provoz AD v hlavnm smru a slab provoz na bo nm vjezdu. SSZ funguje ve tYfzovm Yzen. Preference tramvaj je zajiatna prodlu~ovnm, vkldnm vlastn fze a pYedvbrem kolizn fze.</p> <p>Na SSZ funguje tak preference autobuso, kter jsou provozovny nekolizn s tramvajemi ve smru do centra.</p> </td> </tr> <tr> <td height="21"> <hr style="border: 2px #C1C0C5 dashed"> </tr> <tr> <td height="21"> <h4>SSZ 6.831 Myslbekova Dlaba ov</h4> </td> </tr> <tr> <td height="51"> <b>PREFERENCE: podmnn<br> HODNOCEN: 3</b><p> <table align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="obrazky/foto/myslbekova-dlabacov2.jpg" target="_blank"><img src="obrazky/foto/myslbekova-dlabacov-2m.jpg" border=1 align="left" title="SSZ 6.831 Myslbekova Dlaba ov" onClick='otevri("obrazky/foto/myslbekova-dlabacov2.jpg", "SSZ 6.831 Myslbekova Dlaba ov");return false' width="120" height="90"></a> </td> </tr> </tbody> </table> <p>prava SSZ a zaveden preference na stykov kYi~ovatce s pYechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovny ve vaech smrech (na jednom vjezdu do asn pouze jednosmrn). V mst je slaba provoz AD ve vaech smrech. SSZ funguje v koordinaci nov pouze ve dvoufzovm Yzen. Preference tramvaj je zajiatna prodlu~ovnm a pYedvbrem fze.</p> <p>Ve smru do centra vlevo dochz ke zna nm zdr~enm tramvaj. Pro prvn vlak pYesahuje i jednu minutu.</p> <p>SSZ bylo vybudovan v rmci objzdn trasy kvoli vstavb komplexu Blanka a upraveno v souvislosti s ukon enm objzdn trasy v roce 2011.</p> </td> </tr> <tr> <td height="21"> <hr style="border: 2px #C1C0C5 dashed"> </tr> <tr> <td height="21"> <h4>SSZ 6.832 Blohorsk Van kova</h4> </td> </tr> <tr> <td height="51"> <b>PREFERENCE: podmnn<br> HODNOCEN: 2</b><p> <table align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="obrazky/foto/belohorska-vanickova2.jpg" target="_blank"><img src="obrazky/foto/belohorska-vanickova-2m.jpg" border=1 align="left" title="SSZ 6.832 Blohorsk Van kova" onClick='otevri("obrazky/foto/belohorska-vanickova2.jpg", "SSZ 6.832 Blohorsk Van kova");return false' width="120" height="90"></a> </td> </tr> </tbody> </table> <p>prava SSZ a zaveden preference na stykov kYi~ovatce s pYechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovny v hlavnm pYmm smru. V mst je slaba provoz AD. SSZ funguje v koordinaci ve tYfzovm Yzen. Preference tramvaj je zajiatna prodlu~ovnm, vkldnm a pYedvbrem vlastn fze a pYedvbrem kolizn fze.</p> <p>SSZ bylo vybudovan v rmci objzdn trasy kvoli vstavb komplexu Blanka a v roce 2011 upraveno v souvislosti s ukon enm objzdn trasy.</p> <p>Chovn SSZ je v nkterch pYpadech nestabiln. PYedevam ob as dochz k nhlmu ukon en signlu volno pro tramvaj kdekoli mezi detektorem a stop rou.</p> <p>SSZ funguje v provizornm re~imu. PYechod na definitivn stav probhne soub~n s pokra ujc vstavbou komplexu Blanka.</p> </td> </tr> <tr> <td height="21"> <hr style="border: 2px #C1C0C5 dashed"> </tr> <tr> <td height="21"> <h4>SSZ 6.996 Badeniho - Na Valech</h4> </td> </tr> <tr> <td height="51"> <b>PREFERENCE: ~dn<br> HODNOCEN: -</b><p> <table align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="obrazky/foto/badeniho-navalech1.jpg" target="_blank"><img src="obrazky/foto/badeniho-navalech-1m.jpg" border=1 align="left" title="SSZ 6.996 Badeniho - Na Valech" onClick='otevri("obrazky/foto/badeniho-navalech1.jpg", "SSZ 6.996 Badeniho - Na Valech");return false' width="120" height="90"></a> </td> </tr> </tbody> </table> <p>PYepnut SSZ do blikajc ~lut na prose n kYi~ovatce s pYechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovny v hlavnm pYmm smru. SSZ bylo vybudovan jako provizorn v rmci objzdn trasy kvoli vstavb komplexu Blanka.</p> </td> </tr> <tr> <td height="21"> <hr style="border: 2px #C1C0C5 dashed"> </tr> <tr> <td height="21"> <h4>SSZ 9.264 Kolbenova - pYechod</h4> </td> </tr> <tr> <td height="51"> <b>PREFERENCE: absolutn<br> HODNOCEN: 1</b><p> <table align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="obrazky/foto/kolbenova-prechod.jpg" target="_blank"><img src="obrazky/foto/kolbenova-prechod-m.jpg" border=1 align="left" title="SSZ 9.264 Kolbenova - pYechod" onClick='otevri("obrazky/foto/kolbenova-prechod.jpg", "SSZ 9.264 Kolbenova - pYechod");return false' width="120" height="90"></a> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Rekonstrukce SSZ a prava preference na pYechodu pro chodce. SSZ funguje izolovan ve dvoufzovm Yzen, pYi em~ tYi sti pYechodu jsou oproti povodnmu re~imu nov Yzeny nezvisle. PYes tramvajovou trae svt pro chodce trval zelen. Preference tramvaj je zajiatna pYedvbrem a prodlu~ovnm vlastn fze.</p> </td> </tr> <tr> <td height="21"> <hr style="border: 2px #C1C0C5 dashed"> </tr> <tr> <td height="21"> <h4>SSZ 9.666 Podbradsk - Slva sk</h4> </td> </tr> <tr> <td height="51"> <b>PREFERENCE: podmnn<br> HODNOCEN: 2</b><p> <table align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="obrazky/foto/podebradska-slevacska2.jpg" target="_blank"><img src="obrazky/foto/podebradska-slevacska-2m.jpg" border=1 align="left" title="SSZ 9.666 Podbradsk - Slva sk" onClick='otevri("obrazky/foto/podebradska-slevacska2.jpg", "SSZ 9.666 Podbradsk - Slva sk");return false' width="120" height="90"></a> </td> </tr> </tbody> </table> <p>PYestavba SSZ do definitivnho stavu a zaveden preference na prose n kYi~ovatce s pYechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovny v hlavnm pYmm smru. V mst je siln provoz AD v hlavnm smru, slaba na jednom bo nm vjezdu a slab na druhm bo nm vjezdu. SSZ funguje izolovan ve dvoufzovm Yzen. Preference tramvaj je zajiatna prodlu~ovnm vlastn fze, pYedvbrem kolizn fze a vbrem specilnch tramvajovch fz pro vyklizen vozidel vy kvajcch na kolejch na odbo en vlevo.</p> <p>Ve smru z centra st tramvaj nestihne preferen n prodlu~ovan volno.</p> <p>Xzen signalizace umo~Huje spole nou jzdu tramvaj a vozidel do centra po Podbradsk na pln zelen signl, tedy v etn levho odbo en na tramvajovou trae, co~ vede k nehodovm situacm.</p> </td> </tr> <tr> <td height="21"> <hr style="border: 2px #C1C0C5 dashed"> </tr> <tr> <td height="21"> <br> <h3><center>ZRU`EN SSZ</center></h3> </td> </tr> <tr> <td height="21"> <hr style="border: 2px #C1C0C5 dashed"> </tr> <tr> <td height="21"> <h4>SSZ 8.215 Zenklova - Hejtmnkova</h4> </td> </tr> <tr> <td height="51"> <table align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td><a href="obrazky/foto/zenklova-hejtmankova.jpg" target="_blank"><img src="obrazky/foto/zenklova-hejtmankova-m.jpg" border=1 align="left" title="SSZ 8.215 Zenklova - Hejtmnkova" onClick='otevri("obrazky/foto/zenklova-hejtmankova.jpg", "SSZ 8.215 Zenklova - Hejtmnkova");return false' width="120" height="90"></a> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Zruaen SSZ bez preference na stykov kYi~ovatce s pYechody pro chodce. SSZ, kter bylo dlouhodob mimo provoz, bylo demontovno.</p> </td> </tr> <tr> <td height="21"> <hr style="border: 2px #C1C0C5 dashed"> </tr> <tr> <td height="21"> <hr style="border: 2px #C1C0C5 dashed"> </tr> <tr> <td height="21"> <p><b>Preference chodco pYed tramvaj na SSZ 7.176 Partyznsk Vrbenskho, SSZ 0.372 ernokosteleck Tuklatsk</b></p> <p>Na obou SSZ byla zachovna preference chodco pYed tramvaj realizovan s obnovou SSZ v roce 2010. Dochz i k tomu, ~e tramvaje maj bhem stanicovn volno, kter pYitom nevyu~ij. A naopak pYed po~adavkem na odjezd dostvaj stoj a chodci dostvaj zelenou. Na SSZ 7.176 je preference chodco i pro opa n smr, kde tramvaje jezd z voln trati a dostvaj signl stoj i tsn pYed stop rou.</p> <p><b>Odpojen kontakt a umstn vzdlenho rdia na SSZ 1.010 Nrodn divadlo</b></p> <p>Sou asn s rekonstrukc trat na Masarykov nbYe~ byl v dubnu 2011 odpojen pYihlaaovac kontakt na vjezdu z mostu Legi. SSZ na tramvaje z tohoto vjezdu nijak nereagovalo a bylo bez preference.</p> <p>Na vjezdu ze Smetanova nbYe~ byl zkuaebn realizovn projekt vzdlen smrov detekce tramvaj, tzv. vzdlen rdio. V rmci rekonstrukce tramvajov trat byl do kolejiat ve vzdlenosti 200 m pYed SSZ zabudovn rdiov pYijma , kter vyhodnocuje, jakm smrem pojede tramvaj pYes kYi~ovatku. Sou asn byla upravena Ydc logika a ve vsledku je dosa~eno pru~nja reakce Yzen SSZ na nroky tramvaj odbo ujcch ze Smetanova nbYe~ vlevo (linka 18). Problematick bv v nkterch pYpadech projezd pYihlaen tramvaje kolem kolony vozidel, pokud zashne do profilu tramvaje nebo jeho blzkosti. ZaYzen bhem roku 2011 nefungovalo s dostate nou spolehlivost a probhalo jeho ladn. Na zklad zhodnocen zkuaebnho provozu bude rozhodnuto o dalach realizacch.</p> <p><b>Zvada detekce na SSZ 1.052 Havl kova - Hybernsk (Masarykovo ndr.)</b></p> <p>Na vjezdu od Senov~nho nmst byla po cel rok 2011 nefunk n detekce tramvaj z dovodo kabelov zvady v obt~n pYstupnm mst. Na tomto vjezdu nefungovala preference tramvaj.</p> <p><b>Nevhodn umstn kontakt na SSZ 5.536 PlzeHsk - rampa AD</b></p> <p>Na vjezdu z centra zostv pYihlaaovac kontakt umstn v nevhodn poloze, pYlia daleko od kYi~ovatky. Signalizace neprodlu~uje od tohoto kontaktu volno pro tramvaje a k jeho ukon ovn dochz i tsn pYed nrokem tramvaje na projezd. Naopak bylo doplnno blikn vzvovch signlo pYed za tkem volna.</p> <p><b>Nepreference na SSZ 6.162 Evropsk - smy ka Divok `rka</b></p> <p>Na SSZ vybavenm detekc tramvaj nadle nen preference tramvaj. Volno pro tramvaje je v zsad vybrno v pevn poloze v cyklu dle koordinace pro AD po Evropsk, bez mo~nosti plavn tramvajovho signlu v cyklu a nslednm zajiatnm tsnja koordinace s blzkmi SSZ povelovmi signly.</p> <p>Navc dochz k vadnmu Yzen, kter tramvajm zposobuje jeat vta zdr~en, ne~ bylo v dob Yzen pevnmi programy, tedy pYed rekonstrukc SSZ. Zjiatn zdr~en dosahuje a~ dvou minut.</p> <p><b>Vypnut SSZ 8.206a Sokolovsk - Zenklova (horn Palmovka)</b></p> <p>SSZ je vypnuto. Dopady na plynulost provozu tramvaj a celkovou dopravn situaci se jev jako pYzniv.</p> <tr> <td height="21"> <hr style="border: 2px #C1C0C5 dashed"> </tr> <tr> <td height="21"> <hr style="border: 2px #C1C0C5 dashed"> </tr> <tr> <td> <p>Poznmka: u SSZ obnovench nebo postavench v roce 2011, kter byly z hlediska preference MHD prokazateln doladny a~ bhem roku 2012, budou nsledn zmny zahrnuty a~ do vyhodnocen za rok 2012.</p> </td> </tr> </table> <hr style="border: 2px #C1C0C5 dashed"> <p><b>Celkem bylo k 31. 12. 2011 na TRAM sti 233 SSZ (o 5 vce ne~ k 31. 12. 2010). Z toho bylo s preferenc 158 SSZ (67,8 %), o 13 vce ne~ k 31. 12. 2010. S absolutn preferenc bylo 60 SSZ, o 2 vce.</b></p> <hr style="border: 2px #C1C0C5 dashed"> <hr style="border: 2px #C1C0C5 dashed"> <p> <img src="navigace/sipka.gif" width="10" height="10"> <a href="showpage.php?name=vysvedceni2003"><b>Vysvd en 2003</b></a><br> <img src="navigace/sipka.gif" width="10" height="10"> <a href="showpage.php?name=vysvedceni2004"><b>Vysvd en 2004</b></a><br> <img src="navigace/sipka.gif" width="10" height="10"> <a href="showpage.php?name=vysvedceni2005"><b>Vysvd en 2005</b></a><br> <img src="navigace/sipka.gif" width="10" height="10"> <a href="showpage.php?name=vysvedceni2006"><b>Vysvd en 2006</b></a><br> <img src="navigace/sipka.gif" width="10" height="10"> <a href="showpage.php?name=vysvedceni2007"><b>Vysvd en 2007</b></a><br> <img src="navigace/sipka.gif" width="10" height="10"> <a href="showpage.php?name=vysvedceni2008"><b>Vysvd en 2008</b></a><br> <img src="navigace/sipka.gif" width="10" height="10"> <a href="showpage.php?name=vysvedceni2009"><b>Vysvd en 2009</b></a><br> <img src="navigace/sipka.gif" width="10" height="10"> <a href="showpage.php?name=vysvedceni2010"><b>Vysvd en 2010</b></a><br> <img src="navigace/sipka.gif" width="10" height="10"> <a href="showpage.php?name=vysvedceni2012"><b>Vysvd en 2012</b></a><br> <img src="navigace/sipka.gif" width="10" height="10"> <a href="showpage.php?name=vysvedceni2013"><b>Vysvd en 2013</b></a><br> <img src="navigace/sipka.gif" width="10" height="10"> <a href="showpage.php?name=vysvedceni2014"><b>Vysvd en 2014</b></a><br> <img src="navigace/sipka.gif" width="10" height="10"> <a href="showpage.php?name=vysvedceni2014"><b>Vysvd en 2015</b></a><br> <img src="navigace/sipka.gif" width="10" height="10"> <a href="showpage.php?name=vysvedceni2016"><b>Vysvd en 2016</b></a><br> <img src="navigace/sipka.gif" width="10" height="10"> <a href="showpage.php?name=vysvedceni2017"><b>Vysvd en 2017</b></a><br> <img src="navigace/sipka.gif" width="10" height="10"> <a href="showpage.php?name=vysvedceni2018"><b>Vysvd en 2018</b></a><br> </div>

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2024