Preference pražských tramvají ¨
O ČEM SE MLUVÍ
NÁVŠTĚVNOST

Komentáře
ke článku: Signalizace u Hradu zbytečně zpomaluje provoz
(ze dne 15.05.2006, autor článku: administrator)

Komentář ze dne: 15.05.2006 20:24:32     Reagovat
Autor: neregistrovaný Admin šotek :-D (@)
Titulek: zbytek to useklo, tak znova :-D
Zároveò jsem pozoroval z dálky, že se ve smìru z centra sjely 3 tramvajové soupravy po nìjaké mimoøádné události na Malovance. Signalizace u druhé tramvaje zopakovala nárok na volno (zcela správnì, jelikož zastávkový ostrùvek je pro jednu soupravu), ale tøetí tramvaj již nebyla reflektována a stála tam asi 2 minuty. Dokonce bych øekl, že jí vysvobodila až protijedoucí souprava, ale teï si již nejsem pøesnou situací jist. Kopu se do zadku za to, že jsem to nevyfotil :-(. Tou tøetí tramvají byl Hornbach jedoucí pøes pøihlašovák na ilustraèním snímku. Druhá tram je patrná jak vyèkává za zastávkou na stejném snímku v pozadí.


  
Komentář ze dne: 10.12.2015 03:16:43     Reagovat
Autor: neregistrovaný chenlili (chenmeinv@outlook.com)
Titulek: chenlili

  
Komentář ze dne: 16.05.2006 00:33:08     Reagovat
Autor: neregistrovaný Grossák
Titulek: Re: zbytek to useklo, tak znova :-D
Pokud se to stalo, jak popisuješ, vypadá to nejspíše jako nìjaká chyba v detekci tramvají. A mùže být hardwarová nebo softwarová. Ale tìžko soudit.

Komentář ze dne: 15.05.2006 20:23:26     Reagovat
Autor: neregistrovaný Admin šotek :-D (@)
Titulek: doplnìní èlánku o mé poznatky
Mirku,
jen bych se pokusil doplnit své poznatky / odhady z období poøizování fotografií:

Zmínìné prodlužování volna po odhlášení na detektoru o dalších pìt až deset sekund podle mne funguje pouze ve smìru do centra. Smìrem z centra padalo stùj okamžitì po prùjezdu vozidla detektorem. Dle mého souvisí se stavem pøípravy fázového schématu pøed instalací zábradlí, jelikož se prostì poèítalo s delším vyklizovacím èasem tramvajové soupravy, která pojede pomalu obloukem v køižovatce a vzhledem k pøítomným chodcùm. Instalací zábradlí toto odpadlo, resp. nìkteøí øidièi odhodily zábrany a pìknì to našlápnou...

Zmínil si výhodnou polohu vzdálených detektorù - o tom nepochybuji, avšak zaráží mne, že tam nejsou ještì blízké pøihlašováky tìsnì pøed zastávkou (možná kolejové obvody, ale pochybuji). Dal by se tím lépe koordinovat èas nutný pro stanicování - jedno z tvých negativ ve zkrácení doby o 5-8s.

Zároveò jsem pozoroval z dálky, že se ve smìru z centra sjely 3 tramvajové soupravy

  
Komentář ze dne: 16.05.2006 00:29:58     Reagovat
Autor: neregistrovaný Grossák
Titulek: Re: doplnìní èlánku o mé poznatky
Michale,

urèitì se neupravovalo dopravní øešení ze dne na den kvùli tomu, že se nìkde stavìlo zábradlí. Nìdìlá se to v oprávnìných pøípadech, nevidím dùvod, proè by to dìlali tady. A kdyby, spíše by se to projevilo ve vìtších mezièasech než v prodlužování volna.

Myslím, že stávající detekce postaèuje. Není to tak složitá signalizace, aby musely být ještì blízké detektory. Stejnì s nimi nepokryješ nerovnomìrnost stanicování, která je tady asi nadprùmìrná.

Komentář ze dne: 15.05.2006 19:49:38     Reagovat
Autor: neregistrovaný Gagarin (@)
Titulek: K délce volna...
Reaguji na skuteènost, že volno pro tramvaje je drženo i po opuštìní køižovatky tramvají. Není tento èas nìjak zákonnì upraven, minimální délka signálu volno (u zelené pro chodce to, tuším, nìjak tak funguje)?

  
Komentář ze dne: 16.05.2006 00:26:07     Reagovat
Autor: neregistrovaný Grossák
Titulek: Re: K délce volna...
U chodcù je tato minimální délka stanovena na 5 sekund, což zøejmì vychází z toho, aby si chodec zelené vùbec všimnul. Pokud vím, minimální délka tramvajového volna nijak upravena není. Není k tomu dùvod. Když se tramvaj odhlásí, proè dál volno prodlužovat? Ale i kdyby byla minimální délka stanovena tøeba na 5 sekund, asi bychom si toho ani nevšimli a rozhodnì by to neústilo v pozorované prodlužování o desítky sekund.

  NOVINKY
02.09.2021 Zhoršení pro tramvaje u Muzea
Obnova SSZ 1.078 Legerova – Vinohradská přinesla nárůst zdržení tramvají. Zatímco na původní technologii před obnovou semaforu byl provozován pevný program s výzvou tramvaje ve dvou polohách v cyklu řízení, který zaručoval tramvajím zdržení nanejvýš kolem jedné minuty, nyní je v provozu pevný program s cyklickým výběrem tramvajového volna v jedné poloze v cyklu. Délka signálu volno pro tramvaje je 5 sekund, délka signálu stůj je 95. Jde o nejhorší podmínky na jednom SSZ pro tramvaje v Praze, společně s SSZ Chodovská – U Plynárny, která je po obnově v roce 2020 také stále v pevném řízení. Semafor u Muzea byl uveden do provozu ve druhé polovině srpna a kromě zhoršení pro MHD přinesl naopak zlepšení podmínek pro chodce, protože přes magistrálu byly vytvořeny dva nové přechody.

06.08.2021 Město zaplavují rychlostníky. Někde umožní svižnější jízdu
Pražská tramvajová síť bude mít zřetelně vyznačena místa, kde lze jezdit rychlostí vyšší než 50 km/h. Aktuálně probíhá osazování rychlostníků, tedy vnitropodnikového značení, které místně stanovuje rychlost vyšší od obecné úpravy provozním předpisem. Současně se na některých místech zvyšuje nejvyšší rychlost tramvají ze 60 na 65 km/h, například na vybraných úsecích trati na Barrandov a do Modřan. Zvýšený limit mohou využít tramvaje T3 a KT8, nikoli však vozy Škoda 14T a 15T, které mají nižší maximální rychlost. V Česku není rychlost na tramvajových tratích obecně omezena a stanovuje ji provozovatel dráhy. Rychlostníky přináší rovněž možnost vyznačit zvýšení rychlosti na pozemní komunikaci. V krátkém úseku trati na Podolském nábřeží tak tramvaje mohou dosahovat rychlosti 60 km/h oproti původní padesátce. Už dříve byla vyšší rychlost vyznačena rychlostníkem například v kolejové konstrukci na západní straně budoucího Dvoreckého mostu. Stanovení vyšší rychlosti tramvají obvykle zvýhodňuje veřejnou dopravu oproti individuální. Oproti tomu tramvaje mají na řadě míst rychlost nižší než silniční vozidla, zejména v místech výhybek a kolejových křížení.

14.07.2021 Křižovatka Sokolovská – Na Rozcestí je po rekonstrukci
Další světelná signalizace prošla obnovou. SSZ 9.210 Sokolovská – Na Rozcestí dostala nový přechod pro chodce přes Sokolovskou ulici na západním rameni, čímž dochází ke zlepšení přístupu na tramvajovou zastávku Balabenka ve směru do centra. Z pohledu tramvajové dopravy došlo k doplnění výzvových návěstidel a ke změně řídicí logiky. Zlepšením je, že již neutíká volno tramvajím ve směru z centra. Preference je zajištěna prodlužováním vlastní fáze a krácením kolizní fáze. Signalizace fungovala již před obnovou s preferencí tramvajové dopravy. Krátce po aktuální obnově ještě nebyla v provozu detekce tramvají z centra. Připravuje se rovněž obnova sousedního SSZ 9.209 Balabenka.
archiv novinek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2021