Preference pražských tramvají ¨
NÁVŠTĚVNOST

Komentáře
ke článku: Co je špatně na bumlících v Zenklově ulici?
(ze dne 09.08.2006, autor článku: administrator)

Komentář ze dne: 13.08.2006 07:24:25     Reagovat
Autor: neregistrovaný Karel Libušák (karel.libusak@centrum.cz)
Titulek: Libeòská spojka
Celý úsek, ve kterém byly na Zenklovì instalovány bumlíky má být pøi stavbì tunelù Libeòské spojky odtìžen. Okolní domy mají být demolovány. Takzvaná Libeòská spojka má být patrový tunel stavìný povrchovým zpùsobem. Právì v úseku od køižovatky ZenklovaXVosmíkových po Námìstí Na støáži povede tunel ve stopì Zenklovy ulice. Bude tedy odtìžena celá Zenklova ulice vèetnì tramvajové trati a bumlíkù. Až dosud jsme se my libeòáci tìšili, že na stavbu tohoto monstrózního nesmyslu (Libeòské spojky) nebudou peníze. Instalace zbyteèných a nesmyslných bumlíkù je bohužel dùkazem, že Libeòská spojka se stavìt bude. S tím souvisí i nìkolikaleté pøerušení tramvajového provozu na Zenklovì ulici. Kdo tedy chcete vidìt tramvaje na Zenklovì, máte poslední možnost!

  
Komentář ze dne: 14.08.2006 01:29:19     Reagovat
Autor: neregistrovaný Grossák
Titulek: Re: Libeòská spojka
Podle toho, co se ke mnì dostalo, má být tunel ještì delší. Mìl by snad vyústit až dole u Prosecké a mìl by zajistit napojení na Balabenku a dále na okruh. Pøikláním se spíše k názoru, že se jedná skuteènì o monstrózní nesmysl, protože v souvislosti s vybudováním mìstského okruhu bych uvažoval o odvedení tranzitu spíše na ulici V Holešovièkách, která by podle mého názoru už nemìla plnit centrum mìsta auty, ale plynule (bez každodenních kolon) je mimoúrovòovì pøevádìt na mìstský okruh, po kterém bude možné na Balabenku také dojet. Rád bych na ní vidìl i souèasný tranzit ze Zenklovy, na které bych upravil režim tak, aby byla urèena pouze pro místní dopravu a tramvaje. Pak jsou tu další úvahy o podtunelování Palmovky a dostavby navazující Pobøežní, aby se zklidnila Sokolovská. To je snad myšlenka dobrá, ale už se tu blížíme centru a já se trochu obávám, co si v centru s tìmi auty poènu. Také se trochu ptám, k èemu potøebujeme zkapacitnìní Libeòského mostu, když by mìl sloužit (zvláštì po

    
Komentář ze dne: 14.08.2006 22:56:18     Reagovat
Autor: neregistrovaný P_V (@)
Titulek: Re: Re: Libeòská spojka
Studie spojky: http://www.satra.cz/htm_cz/ref_30.htm

      
Komentář ze dne: 19.08.2006 17:46:17     Reagovat
Autor: neregistrovaný P_V (@)
Titulek: Re: Re: Re: Libeòská spojka
Èerstvá dokumentace EIA na Libeòskou spojku zde

        
Komentář ze dne: 21.08.2006 13:21:24     Reagovat
Autor: neregistrovaný Karel Libušák (karel.libusak@centrum.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Libeòská spojka
Právì jsem se doslechl, že Libeòská spojka má být doplnìna dalším dopravním zázrakem. V návaznosti na tunel "Blanka", tedy tunelovou spojku mezi Strahovským tunelem a Pelc Tyrolkou bude vylepšena také Povltavská ulice. To je spojka mezi severním vyústìním Mostu Barikádníkù a libeòskou køižovatkou ÈuprovaXProsecká. V úseku, kde Povltavská vede mezi Vltavou a železnièní tratí bude rozšíøena stavbou dalšího patra. Podobnì jako u tunelu Libeòské spojky bude mít každý smìr svoje patro. Jde o neovìøené informace, takže nekamenujte mne, pokud se to ukáže jako blud. Jestli se uskuteèní Libeòská spojka i rozšíøení Povltavské, bude Libeò skuteènì krajem dopravních zázrakù. Uvažuji o emigraci pøinejmenším na druhý konec Prahy.

          
Komentář ze dne: 21.08.2006 13:26:48     Reagovat
Autor: neregistrovaný Grossák (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Libeòská spojka
Urèitì to není žádný blud, ale pokraèování mìstského okruhu. O patrové variantì také neslyším poprvé. Já s touto komunikací ale v zásadì souhlasím, právì na ni a na V Holešovièkách bych pøevedl Zenklovu radìji než na Libeòskou spojku. Upravil jsem odkaz na EIA.

            
Komentář ze dne: 22.08.2006 13:54:27     Reagovat
Autor: neregistrovaný P_V (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Libeòská spojka
Jeìtì k tomu upravenému odkazu prosím pøidejte "http://" a pak bude i fungovat. (co jsem dìlal špatnì? vždy mi to tam hodilo mezeru a tag se nepøevedl na odkaz)

              
Komentář ze dne: 23.08.2006 00:09:08     Reagovat
Autor: neregistrovaný Grossák (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Libeòská spojka
Je to tam. Divné, mìl jsem pocit, že mi to šlo... Špatnì? Nevím. Ale tagy vkládat nelze, je to tu napsané.

                
Komentář ze dne: 23.08.2006 13:06:06     Reagovat
Autor: neregistrovaný P_V (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Libeòská spojka
Tagy (speciální) vkládat lze, je to v nápovìdì pod textovým okénkem.
Abych nebyl zcela OT - ještì odkaz pro p. Libušáka o pár pøíspìvkù výš, ohlednì té komunikace pod Bílou skálou: [odkaz]http://www.ceu.cz/eia/is/info.asp? kodAkce=MZP092[/odkaz]

                  
Komentář ze dne: 23.08.2006 13:09:57     Reagovat
Autor: neregistrovaný P_V (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Libeòská spojka
Hmm, tak už to zase nefunguje a zas to pøidává mezery.

                    
Komentář ze dne: 23.08.2006 14:32:23     Reagovat
Autor: neregistrovaný (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Libeòská spojka
Koukám. A ètu. :) Zeptám se u povolanìjších.

      
Komentář ze dne: 16.08.2006 14:00:18     Reagovat
Autor: neregistrovaný Grossák (@)
Titulek: Re: Re: Re: Libeòská spojka
Díky za info. Tunel tam ale vidím skuteènì už od Bulovky, tìsnì za podjezdem Liberecké. To vyústìní k Balabence mi nepøijde tak zlé. Napojení by to bylo vcelku logické smìrem na okruh. Ale pøijde mi, že to mùže pumpovat také více aut do centra, zvláštì pokud se naplní smìlé plány na podtunelování Palmovky. A v centru auta nechceme, že. Navíc vyøazení Zenklovy bìhem výstavby nebude nic pøíjemného. Jak jsem øekl, chtìlo by to provìøit možnost pøevedení Zenklovy na zprùchodnìnou ulici V Holešovièkách. A celou oblast kolem Zenklovy zklidnit.

        
Komentář ze dne: 16.08.2006 21:19:39     Reagovat
Autor: neregistrovaný P_V (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Libeòská spojka
To by znamenalo dostavìt na køižovatce Pelc-Tyrolka rampy pro úplný soubor pohybù. Nevím kam by se tam vlezly...

          
Komentář ze dne: 17.08.2006 11:55:13     Reagovat
Autor: neregistrovaný Grossák (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Libeòská spojka
Podle mì to není nemožné, ale já nejsem ten, který to umí fundovanì posoudit. Mùj pøíspìvek se pøedtím nevešel. Jen jsem chtìl napsat, že se jedná pouze o názor, který je tøeba podrobit kritice, a že si myslím, že Libeòský most by mìl sloužit hlavnì místní dopravì mezi Libní a Holešovicemi, proto není vhodné na nìj vázat kapacitní tranzitní komunikace.

            
Komentář ze dne: 17.08.2006 17:57:33     Reagovat
Autor: neregistrovaný -FN- (frantanyklicek@volny.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Libeòská spojka
Celé je to hovadina. K èemu v Praze tolik tunelù, navíc silnièních? Je to jen pøesouvání zátìže sem tam a uvolòování dalšího a dalšího místa pro nové a nové automobily. Nikam to nevede. Okolí by se mìlo nìjak zacelit, dourbanizovat, ale bez takto šílených staveb. Zbyteèná investice. Mimochodem, Libeòský most se má rozšiøovat údajnì kvùli plánované výstavbì kanceláøských budov do rozlivového území Vltavy v Libni a Holešovicích - aby mezi obìma bøehy mohli úøedníci pøejíždìt. To je také další mega-nesmysl za naše peníze...

              
Komentář ze dne: 19.08.2006 12:04:30     Reagovat
Autor: neregistrovaný Grossák (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Libeòská spojka
A pøitom úøedníci (kteøí jezdí "na lehko") jsou typickými uživateli, které je tøeba motivovat k tomu, aby nejezdili autem, ale hromadnou dopravou. Jezdí tam tramvaj. ;)

Komentář ze dne: ..     Reagovat
Autor: neregistrovaný
Titulek:

  NOVINKY
14.08.2022 Smetanovo nábřeží: nová zastávka, auta na kolejích a tramvaj na hlavní
Smetanovo nábřeží a část Masarykova nábřeží jsou po částečné rekonstrukci. Došlo k přestěhování zastávky Národní divadlo ve směru na sever před stejnojmennou křižovatku. Mezi Národním divadlem a Betlémskou ulicí byl zřízen cyklistický pás a omezena automobilová doprava. Dopravní značení zakazuje odbočení aut z mostu Legií vlevo a přijíždět tedy mohou pouze auta od Národní, přičemž nově jedou po kolejích. Současně bylo v úseku zrušeno parkování. Na křižovatce s Betlémskou ulicí mají nově tramvaje přednost před auty, což přináší plynulejší jízdu MHD. Nově byla zřízena zastávka Karlovy lázně ve směru na sever. Řešena je formou mysu pro jeden vlak. V místě jsou svedena auta na koleje, což, stejně jako nová zastávka, působí nárůst doby jízdy tramvají. Došlo k úpravám SSZ 1.010 Národní divadlo a SSZ 1.035 Křižovnická – Karlova, které nadále fungují s preferencí tramvají a nově reflektují změněné polohy zastávek. Kromě zákazu odbočení u Národního divadla nedošlo k žádné regulaci provozu aut, což snižuje kvalitu tramvajové dopravy s přesahem do navazujících úseků. Mírná regulace na Smetanově nábřeží funguje dlouhodobě ve směru na jih pomocí SSZ 1.056 Křižovnická – Kaprova. V roce 2019 došlo krátce ke zkušebnímu obousměrnému uzavření průjezdu nábřeží pro auta, avšak na definitivním řešení zatím nebyla nalezena politická shoda. Úsekem ve špičce za hodinu projede přibližně 1000 osob v automobilech a přibližně 2500 osob v tramvajích každým směrem.

08.08.2022 Malostranská splítka dostala nový semafor. Řízení je podobné původnímu
Kompletní obnovou technologie prošlo SSZ 1.106 Letenská – Malostranské náměstí. Signalizace řídí kromě vlastní křižovatky na Malostranském náměstí také provoz kolejové splítky v přilehlé Letenské ulici. Vlastní řízení signalizace je podobné tomu původnímu, které se osvědčilo. Tramvajové fáze lze vybírat ve všech třech polohách cyklu řízení, nanejvýš dvakrát do cyklu. Mírnou změnou prošly polohy některých trolejových kontaktů, což umožňuje mírně pružnější řízení, zejména na vjezdu do splítky od Letenské. Použitý řadič také o něco rychleji reaguje na nároky z detektorů než ten původní. Výzvové signály pro tramvaje před začátkem volna blikají. Zlepšení nastalo pro chodce, kteří dostali nový přechod těsně před křižovatkou ve směru od jihu. Po uvedení do provozu se signalizace opakovaně zasekla s dopadem do plynulosti provozu tramvají. Na semaforu byla preference tramvají zavedena v roce 1999.

21.07.2022 Semafor u Nákladového nádraží Žižkov vylepšen
Více než půlroční trápení u Nákladového nádraží skončilo. Na SSZ 3.322 Jana Želivského – Olšanská byla na konci června nasazena definitivní řídicí logika. Preference tramvají je lepší než původní řešení z roku 2005, které bylo tehdy realizováno dodatečně na původní technologii. Hlavní zlepšení spočívá v možnosti změny pořadí fází, kdy oblouk pro linku 9 lze při nároku vybrat ihned po hlavním směru. Kromě toho signalizace umožňuje tramvajím prodlužování vlastní fáze, krácení kolizní fáze a výběr všech oblouků až dvakrát do cyklu řízení. Posledně jmenovaná možnost dříve fungovala pouze pro oblouk linky 26. Nově se všechna tramvajová volna včetně hlavního směru vybírají jen při nároku tramvaje, což přináší pružnější řízení. Přínosem je rovněž zřízení směrového signálu pro auta od jihu vlevo, čímž je vyloučena kolize s přímo jedoucími tramvajemi. Signalizace však potřebuje ještě doladit. Hlavním problémem je, že s volnem pro linku 9 do centra se nevybírá nekolizní signál z centra, což působí zbytečné zdržení, někdy výrazné. Semafor byl obnoven už na konci roku 2021, ale s ohledem na jiné stavební práce procházel dočasnými úpravami, které nebyly příznivé pro tramvaje ani ostatní dopravu. Několik měsíců byly zbytečně rozděleny signály tramvají a aut od Olšanské. Kolony tramvají se tvořily nárazově také od Ohrady.
archiv novinek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2022