Preference pražských tramvají ¨
O ČEM SE MLUVÍ
NÁVŠTĚVNOST

Komentáře
ke článku: Rekonstruovaná Ohrada šetří tramvajím čas
(ze dne 29.01.2007, autor článku: administrator)

Komentář ze dne: 06.02.2007 03:17:21     Reagovat
Autor: neregistrovaný x (@)
Titulek: Vysvletete to nejdriv mistnim obyvatelum...
"K této problematice je tøeba dodat, že i po rekonstrukci tratí na Žižkovì jsou témìø u každého pøipojení boèní ulice zøízeny pøejezdy pøes koleje, na kterých automobily velmi èasto vyèkávají na mezeru mezi vozidly."

Zkuste to vysvelit mistnim obyvatelum - tedy to zruseni - to jim rozhodne nikdy nevysvetlite.... A pokud to bude chit bez nich zrusit dockate se protestu a petic - nikdo si proste nenecha dobrozvolne zrusit svuj vyjezd aby musel si tak pro nej zcela zbytecne prodlouzit cestu...

  
Komentář ze dne: 09.02.2007 15:50:16     Reagovat
Autor: neregistrovaný Grossák (@)
Titulek: Re: Vysvletete to nejdriv mistnim obyvatelum...
vidìt tøeba v Mnichovì. Tam jsou takové pøejezdy výjimkou, i když kromì jejich 'vynechání' jsou zde èastìji než u nás uplatnìny inteligentní semafory.
I v Praze na mnoha místech pøejezdy zøízeny nejsou a motoristé si taky našly cesty, jak situace øešit. V mnoha pøípadech jde o zvyk. On i každý novì zøízený semafor zpomalí provoz na hlavní silnici a v prvních týdnech to lidi pìknì štve. Za pár mìsícù si zvyknou. A to bohužel i v pøípadì, že ten semafor je úplnì pokažený.
Pokud se o téhle vìci bude diskutovat, je to jedinì dobøe.

  
Komentář ze dne: 09.02.2007 15:49:09     Reagovat
Autor: neregistrovaný Grossák (@)
Titulek: Re: Vysvletete to nejdriv mistnim obyvatelum...
X, èlánek se o této problematice vyjadøuje okrajovì a krátce. Pøesto se v nìm píše o nutnosti komplexního øešení, aby byla zachována dopravní obsluha v lokalitì. Dodám k tomu, že by se tedy nemìlo jednat o prosté zrušení tìchto pøejezdù, ale také hledat jiné varianty spojení mezi obslužnými komunikacemi a sbìrnou komunikací s tramvajovým pásem, tøeba i ve spolupráci s obyvateli. I když pøipouštím, že by to v nìkterých pøípadech nemuselo být snadné. Celkovì by došlo k prodloužení trasy zøejmì pro vìtšinu motoristù. Na druhou stranu je pøínosem zvýšení bezpeènosti veškerého provozu a plynulosti a rychlosti tramvajového provozu, èímž narùstá jeho atraktivita pro cestující. (Dùležitý prvek k motivaci lidí používat MHD.) Na nìkterých komunikacích (právì Konìvova, Želivského) jsou právì pøejezdy zdrojem významných zdržení, a už pøímo zablokováním tramvajového pásu automobilem, nebo nutností snížit rychlost tramvaje z preventivních bezpeènostních dùvodù. Že to mùže fungovat i jinak, je vidìt

    
Komentář ze dne: 10.12.2015 03:16:40     Reagovat
Autor: neregistrovaný chenlili (chenmeinv@outlook.com)
Titulek: chenlili

    
Komentář ze dne: 02.12.2015 02:56:26     Reagovat
Autor: neregistrovaný chenlili (chenmeinv@outlook.com)
Titulek: chenlili

Komentář ze dne: 30.01.2007 15:52:02     Reagovat
Autor: neregistrovaný P_V (@)
Titulek: vápenka
Støídání øidièù na Vápence by se dalo podchytit tím, že èekající øidiè, vida pøijíždìt svou tramvaj, použil by nìjaké (uzamèené) tlaèítko na sloupku a zrušil tím preferenci.

  NOVINKY
02.09.2021 Zhoršení pro tramvaje u Muzea
Obnova SSZ 1.078 Legerova – Vinohradská přinesla nárůst zdržení tramvají. Zatímco na původní technologii před obnovou semaforu byl provozován pevný program s výzvou tramvaje ve dvou polohách v cyklu řízení, který zaručoval tramvajím zdržení nanejvýš kolem jedné minuty, nyní je v provozu pevný program s cyklickým výběrem tramvajového volna v jedné poloze v cyklu. Délka signálu volno pro tramvaje je 5 sekund, délka signálu stůj je 95. Jde o nejhorší podmínky na jednom SSZ pro tramvaje v Praze, společně s SSZ Chodovská – U Plynárny, která je po obnově v roce 2020 také stále v pevném řízení. Semafor u Muzea byl uveden do provozu ve druhé polovině srpna a kromě zhoršení pro MHD přinesl naopak zlepšení podmínek pro chodce, protože přes magistrálu byly vytvořeny dva nové přechody.

06.08.2021 Město zaplavují rychlostníky. Někde umožní svižnější jízdu
Pražská tramvajová síť bude mít zřetelně vyznačena místa, kde lze jezdit rychlostí vyšší než 50 km/h. Aktuálně probíhá osazování rychlostníků, tedy vnitropodnikového značení, které místně stanovuje rychlost vyšší od obecné úpravy provozním předpisem. Současně se na některých místech zvyšuje nejvyšší rychlost tramvají ze 60 na 65 km/h, například na vybraných úsecích trati na Barrandov a do Modřan. Zvýšený limit mohou využít tramvaje T3 a KT8, nikoli však vozy Škoda 14T a 15T, které mají nižší maximální rychlost. V Česku není rychlost na tramvajových tratích obecně omezena a stanovuje ji provozovatel dráhy. Rychlostníky přináší rovněž možnost vyznačit zvýšení rychlosti na pozemní komunikaci. V krátkém úseku trati na Podolském nábřeží tak tramvaje mohou dosahovat rychlosti 60 km/h oproti původní padesátce. Už dříve byla vyšší rychlost vyznačena rychlostníkem například v kolejové konstrukci na západní straně budoucího Dvoreckého mostu. Stanovení vyšší rychlosti tramvají obvykle zvýhodňuje veřejnou dopravu oproti individuální. Oproti tomu tramvaje mají na řadě míst rychlost nižší než silniční vozidla, zejména v místech výhybek a kolejových křížení.

14.07.2021 Křižovatka Sokolovská – Na Rozcestí je po rekonstrukci
Další světelná signalizace prošla obnovou. SSZ 9.210 Sokolovská – Na Rozcestí dostala nový přechod pro chodce přes Sokolovskou ulici na západním rameni, čímž dochází ke zlepšení přístupu na tramvajovou zastávku Balabenka ve směru do centra. Z pohledu tramvajové dopravy došlo k doplnění výzvových návěstidel a ke změně řídicí logiky. Zlepšením je, že již neutíká volno tramvajím ve směru z centra. Preference je zajištěna prodlužováním vlastní fáze a krácením kolizní fáze. Signalizace fungovala již před obnovou s preferencí tramvajové dopravy. Krátce po aktuální obnově ještě nebyla v provozu detekce tramvají z centra. Připravuje se rovněž obnova sousedního SSZ 9.209 Balabenka.
archiv novinek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2021