Preference pražských tramvají
NÁVŠTĚVNOST


Vysvědčení 2004

SSZ jsou hodnocena z hlediska účinnosti preference tramvají s přihlédnutím ke složitosti dopravních podmínek.

SSZ Českomoravská - Zelený ostrov

Nově zřízené SSZ. Funguje v režimu trvalé zelené pro přímý směr po Českomoravské. Ostatní směry pro AD i chodce jsou na výzvu a v případě přihlášení po delší době trvající základní fázi, jsou vybírány okamžitě, i proti nárokům tramvají.

SSZ je vhodně vybaveno detekcí tramvají. Na SSZ funguje podmíněná preference tramvají založená na prodlužování signálu volno proti výzvám vozidel a chodců v kolizních relacích. Dopravní poměry by umožňovaly navrhnout preferenci absolutní, ale i provedení řešení je účinné.

Na SSZ začala preference reálně fungovat až v prvním čtvrtletí roku 2005, protože do té doby byla závada na tramvajové detekci. Hodnocení SSZ je dodatečně upraveno tak, aby odpovídalo platnému dopravnímu řešení.

Video - ukázka řízení SSZ (2,2 MB)

SSZ je na lince č. 3, která je pilotním projektem preference tramvají v Praze.

HODNOCENÍ: 1

Dodatečná úprava textu: 23.08.2005


SSZ Harfa

Rekonstrukce SSZ, které funguje ve vícefázovém řízení.

SSZ je vhodně vybaveno detekcí tramvají, ale preference nefunguje (zřejmě není obsažena v řídící logice). Na SSZ by mohla fungovat silná podmíněná preference tramvají prodloužením, předvýběrem nebo vložením fáze. Za předpokladu doplnění výzvových návěstidel by vložená fáze mohla být jen velmi krátká a tedy pouze pro tramvaje (speciální fáze pro tramvaje). Na podobné řešení je vhodně vyřešena detekce tramvají.

Na SSZ je dosahováno průměrné zdržení tramvají cca 30 s, maxima se pohybují kolem 75 s. Podíl zdržených tramvají je cca 0,8. Při uplatnění zmíněných preferenčních opatření by průměrné zdržení mohlo klesnout na cca 4 s, podíl zdržených tramvají by se mohl pohybovat kolem 0,2. Preferenční opatření by zde nevyžadovala větší kompenzace signálů volno pro kolizní směry, neboť je zde provozována jedna tramvajová linka, což za nejsilnějšího provozu znamená průjezd jednoho tramvajového vlaku za čtyři minuty.


Video - ukázka řízení SSZ (1,5 MB)

SSZ je na lince č. 3, která je pilotním projektem preference tramvají v Praze.

HODNOCENÍ: 5


SSZ Výtoň

Úprava SSZ. Preference tramvají je založena na prodlužování a předvýběru fáze pro tramvaje. Na křižovatce je poměrně silný provoz AD ve všech směrech, nejsilnější provoz AD je v relacích sdílených pravidelnou tramvajovou dopravou. Více informací

HODNOCENÍ: 3


SSZ Sokolovská - Freyova

Rekonstrukce SSZ. Preference tramvají je založena na prodlužování, předvýběru a vložení speciální fáze pro tramvaje. Na křižovatce je poměrně silný provoz AD ve všech směrech, přičemž v kolizním směru je silný provoz autobusů MHD.

HODNOCENÍ: 1


SSZ Kolbenova - Pod Pekárnami

Rekonstrukce SSZ. Vjezd do tramvajové smyčky.

HODNOCENÍ: 1


SSZ Vršovická - Kodaňská

Nově zřízené SSZ. Preference tramvají je založena na prodlužování, předvýběru a vložení fáze. Na křižovatce je poměrně silný provoz AD ve směru nekolizním s tramvajovou dopravou a slabší provoz AD v kolizních směrech. V souvislosti se zprovozněním obchodního centra Carrefour se dá předpokládat v blízké době větší nárůst dopravy ve směrech kolizních s tramvajemi. Na křižovatce je také slabší provoz autobusů MHD ve směru kolizním s tramvajemi.

HODNOCENÍ: 1


SSZ Radlická - tunel Mrázovka

Nově zřízené SSZ v souvislosti s výstavbu tunelu Mrázovka. Jedná se o dvě signalizace blízko za sebou. Na severněji položeném je preference tramvají založena na prodlužování, předvýběru a vložení fáze. Na křižovatce je středně silný provoz AD ve směru nekolizním s tramvajovou dopravou a slabší provoz AD v kolizním směru. Jižnější (tramvajový přejezd) funguje s trvalou zelenou pro AD, volno pro tramvaje se vybírá na výzvu. Na přejezdu je středně silný provoz AD.

Na začátku roku 2005 došlo k doladění signalizace. Na tramvajovém přejezdu totiž semafor nereagoval včas na tramvaje ve směru do centra. Ty musely na chvíli zastavovat. Příčinou byla příliš krátká vzdálenost mezi blízkým přihlašovacím detektorem (za zastávkou) a stopčárou. Funkci blízkého detektoru převzal detektor vzdálený, který je umístěn tak, že se tramvaj přihlásí ještě před zastavením v zastávce. I při krátkém zastávkovém pobytu dokáže signalizace včas reagovat a tramvaje jezdí bez zdržení. Blízký detektor ztratil pro většinu případů význam.

HODNOCENÍ: 1


SSZ Radlická - větve Městského okruhu

Nově zřízené SSZ v souvislosti s výstavbu tunelu Mrázovka. Signál volno pro tramvaje se vybírá na výzvu, vkládá se do libovolné polohy v cyklu vícefázového řízení. Na křižovatce je středně silný provoz AD ve směru kolizním s tramvajovou dopravou.

HODNOCENÍ: 1


SSZ Seifertova - Italská

Rekonstrukce SSZ. Preference tramvají je založena na prodlužování, předvýběru a vložení speciální fáze pro tramvaje (obousměrné volno) a AD ve směru do centra. Na křižovatce je poměrně silný provoz AD ve směru nekolizním s tramvajovou dopravou.

Video - ukázka řízení SSZ (5,2 MB)

HODNOCENÍ: 1


SSZ Bulhar

Rekonstrukce SSZ. Bez preference tramvají! Na křižovatce s pětifázovým řízením je velmi silný provoz AD ve všech směrech.

Video - ukázka řízení SSZ (0,8 MB)

HODNOCENÍ: 5


Nová logika na SSZ Veletržní - Dukelských hrdinů

Toto SSZ fungovalo i v minulosti s preferencí tramvají, avšak v posledních letech byla preference uplatňována pouze v době slabého provozu (v noci a o víkendech). V ostatních dobách, tedy i v dopravních špičkách, byly Policií ČR z HDŘÚ nasazeny v zájmu zlepšení podmínek pro AD na SSZ pevné programy, které preferenci neumožňují. To mělo za následek průměrné zdržení tramvají 26 sekund, maximální hodnoty dosahovaly až 75 sekund.

V červnu 2004 byla na SSZ Dukelských hrdinů - Veletržní nasazena nová řídící logika. Její přínos spočívá především v zajištění větších kompenzací signálu volno pro automobily v kolizním směru (po Veletržní) po nárocích tramvají. Dokonalejší logika přinesla efekt především ten, že Policie ČR z HDŘÚ přestala nasazovat na toto SSZ pevné programy (nebo tak činí jen velmi málo) a SSZ tak funguje i za silného provozu s preferencí tramvají a zároveň uspokojivě pro automobilovou dopravu. Průměrné hodnoty zdržení tramvají se nyní pohybují do tří sekund. Při jízdě tam a zpět tedy došlo na tomto SSZ za silného provozu k průměrné časové úspoře 46 sekund.

HODNOCENÍ: 1


POD ČAROU

Výměna trolejového vedení v úseku Národní divadlo - Palackého náměstí

V rámci akce byla provedena výměna detektorů. Všechny pružinové trolejové kontakty ('brnkačky') pro SSZ Mánes a Jiráskovo nám. byly nahrazeny spolehlivějšími detektory PTK1.

Nebylo však provedeno vylepšení detekce tramvají k SSZ Mánes, které je zapotřebí k optimálnímu fungování preference tramvají. Ve směru z centra stávající detektor 185 m před stopčárou (průměrná doba dojezdu tramvaje ke stopčáře 14 - 18 s) není vyhovující a měl být přesunut 5 m za výjezd ze zastávky Národní divadlo, tedy 255 m před stopčáru (průměrná doba dojezdu tramvaje ke stopčáře 20 - 25 s). Zároveň je vhodné osadit ještě blízký detektor cca 100 před stopčáru, který by odstranil vlivy rušení.

Ve směru do centra je vhodné přesunout detektor z výjezdu ze zastávky Jiráskovo nám. na vjezd do ní (průměrná doba dojezdu tramvaje ke stopčáře 35 - 45 s). Zároveň s tím je vhodné zajistit směrovou detekci tramvají dalším detektorem a propojením s EOV pro tramvaje odbočující v křižovatce vpravo do ul. Myslíkova a zajistit detekci tramvají také v opačném směru, tedy z ul. Myslíkova.

Opatřením by se docílilo zlepšení průjezdu tramvají v přímém směru po nábřeží i pro tramvaje jedoucí z/do ulice Myslíkova. Hodnoty zdržení by mohly v přímém směru dosáhnout 1 - 2 sekundy, hodnoty podílu zdržených tramvají 0,1 - 0,15.

Při osazování detektorů navíc nebyl zpětně instalován vzdálený detektor tramvají SSZ Jiráskovo náměstí ve směru z centra. V důsledku toho narostlo zdržení a podíl zdržených tramvajových vlaků v tomto směru. Závadu se podařilo napravit během měsíce opětovným doplněním detektoru.

Zavedení hlídané dynamiky

Na některých křižovatkách v Praze (oblast Holešovic), kde Policie ČR často nasazuje pevné programy (neumožňují preferenci tramvají), bylo v listopadu zavedeno opatření, jež by mělo postupně přinést zlepšení provozu tramvají v době středně silného a slabého provozu. Pokud Policie ČR nasadí na SSZ pevný program, systém kontroluje intenzitu dopravy před křižovatkou. Pokud nejsou kolony, SSZ se samo přepne na dynamické řízení (umožňuje preferenci tramvají). Opatření by při korektním fungování bez závad na hardware mělo zcela vyloučit pevné řízení např. v noci a o víkendu. To je často zapříčiněno tím, že v době silného provozu byl nasazen zásahem z ústředny pevný program a zpět do dynamického řízení už nebylo SSZ vráceno. Opatření neřeší zásahy za silného provozu, kdy se tvoří před křižovatkami kolony aut. I při hlídané dynamice může SSZ v tomto způsobu řízení bez preference setrvat dlouhé hodiny.

HODNOCENÍ: nehodnoceno

Vysvědčení 2003
Vysvědčení 2005
Vysvědčení 2006
Vysvědčení 2007
Vysvědčení 2008
Vysvědčení 2009
Vysvědčení 2010
Vysvědčení 2011
Vysvědčení 2012
Vysvědčení 2013
Vysvědčení 2014
Vysvědčení 2015
Vysvědčení 2016
Vysvědčení 2017
Vysvědčení 2018
Vysvědčení 2019

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2024