O ?EM SE MLUV
NVT?VNOST

Duben: podmn?n preference


03.05.2005 - Katastrofick scn?e se nepln. Duben nepat?il z pohledu ruen preference z HD? na semaforech ke patnm m?sc?m. Vadou je nesmysln ?zen signalizace u zastvky Nb?e Kapitna Jaroe a z?ejm p?etrvvajc domn?nky o vhodnosti pevnho programu pod Letenskm tunelem. V m?sci dubnu bylo provedeno 375 zznam? o ?zen SSZ, z nich ve 370 p?padech bylo ?zen rozpoznno.

Slunch vsledk? bylo dosaeno p?edevm spolehlivm fungovnm dynamickho ?zen s preferenc za slabho provozu. V no?nch hodinch ani o vkendech nebylo na semaforech v jedinm p?pad? zjit?no nasazen pevnch program? bez preference.

Naopak za st?edn? silnho provozu a v dopravnch pi?kch byly nasazovny pevn programy tradi?n? na k?iovatky Argentinsk Plynrn a nb?. Kapitna Jaroe - tefnik?v most (pod Letenskm tunelem). P?esto zjit?n podl ?zen pevnmi programy ani na jedn k?iovatce nep?eshl 37%.

NB?E KAPITNA JAROE: ?ZEN POKRA?UJE

Neblah vliv m?lo nasazovn pevnch program? na SSZ nb?. Kapitna Jaroe - Dukelskch Hrdin? (u zast. Nb?e Kapitna Jaroe). Doshlo sice jen desetiprocentnho podlu, ale i tak byly d?sledky zna?n. Kv?li malmu podlu i krtk dlce signlu volno pro tramvaje dochzelo nrazov? k hromad?n tramvaj p?ed k?iovatkou, n?kter vlaky ?ekaly dle ne jeden cyklus.

Duben poznamenaly problmy i jinde, na semaforech, jejich sledovn se strnky Preference praskch tramvaj podrobn? nev?nuj. Pevn programy byly nasazovny na k?iovatku Pato?kova St?eovick, protoe kv?li zboru jzdnho pruhu ve sm?ru do centra dochzelo a dochz k zahlcovn radiln komunikace od Strahovskho tunelu ve sm?ru do centra. Dle: Z msta byla ?zena k?iovatka u Nrodnho divadla a tramvaje tak byly vystaveny v pr?m?ru v?tmu zdren, ne je zde obvykl.

Archiv zznam? ?zen SSZ s rekapitulacemi ?zen po jednotlivch m?scch (na dalch listech)

DODATEK

Jak vnm problmem je ve velkch m?stech absence preference hromadn dopravy p?i nr?stu individuln dopravy, zmi?uje mimo jin i materil UITP (Mezinrodn asociace pro ve?ejnou dopravu se sdlem v Bruselu) ze dne 9. 11. 2004. Dokument 'loha evropskch strukturlnch fond? v zachovn atraktivn m?stsk a regionln ve?ejn dopravy v novch ?lenskch sttech - Nvrh na p?edpis Rady o Evropskm koheznm fondu (resp. Evropskm fondu soudrnosti), Evropskm fondu regionlnho rozvoje a Evropskm socilnm fondu - Stanovisko Vboru UITP pro Evropskou unii' obsahuje mimo jin tuto p?lohu:

Bludn kruh padku m?st

Bez odpovdajcch regula?nch a finan?nch opat?en bude ve?ejn doprava v hust? osdlench oblastech vystavena procesu degradace, kter je mimo kontrolu ve?ejnho dopravce:
  • pokud se zv rove? vlastnictv osobnch automobil?, po?te?n p?esun d?lby p?epravn prce sm?rem od ve?ejn dopravy k individuln automobilov doprav? dramaticky zv celkov objem dopravy (nap?. jeden autobus p?epravujc 60 osob p?eprav tolik osob jako 40 automobil? a na rozdl od automobil? nepot?ebuje autobus parkovac stn na pracoviti uivatel?)
  • vzhledem k tomu, e kapacita systmu silni?nch komunikac nem?e bt zvena tak, aby pojala jak zven dopravn provoz tak i nov pot?eby pro parkovn automobil?, vsledkem bude rychl snen celkov rychlosti provozu (vytv?en kongesc), a tedy i snen rychlosti vozidel ve?ejn dopravy
  • jeliko je snen cestovn rychlosti ve?ejn dopravy v zk korelaci se zvenm provoznm nklad?, nemaj dopravci obvykle jinou monost, ne snit rove? slueb, aby snili provozn nklady, a zvit vi jzdnho (pokud to mohou ud?lat), aby vyrovnali zven nklad?. Sou?asn? je vn? naruena pravidelnost provozu dopravnmi kongescemi
  • v takovch podmnkch cestovn ve?ejnou dopravou (vy jzdn, ni rychlost, ni frekvence spoj?, ni pravidelnost, ni komfort!) p?ejdou dal zkaznci od ve?ejn dopravy k soukromm automobil?m, jakmile si budou moci dovolit (ojet) auto

V tomto obvyklm scn?i, kdy nem ve?ejn doprava p?ednost p?ed celkovm provozem (13), shora popsan opakovan proces pokra?uje a obvykle akceleruje, co vede k celkovmu pokozovn cestovnch podmnek v oblastech trpcch kongescemi nezvisle na tom, zda jde o ve?ejnou ?i individuln dopravu.

13 - Nap?. zavd?nm vyhrazench jzdnch pruh? ?i vyhrazen p?ednosti v jzd? pro ve?ejnou dopravu, prost?ednictvm finan?n podpory ve?ejn doprav? a prost?ednictvm zdan?n pouvn silni?n infrastruktury (jako v Londn?).

Kompletn dokument (formt PDF)


Související články:
?zen z HD? ve 3. ?tvrtlet 2008 (02.11.2008)
?zen z HD? ve 2. ?tvrtlet 2008 (05.10.2008)
Bilance ?zen z HD? v roce 2007 (07.02.2008)
Pevn programy z Vltavsk po?d nezmizely (16.12.2007)
Konec preference na Bubenskm nb?e (18.11.2007)
HD?: nov dynamika pod tunelem se nevypn (13.10.2007)
Przdniny: vluky a pevn programy z HD? (09.09.2007)
Palackho nm?st i rno s preferenc (12.07.2007)
Preference mezi Vltavskou a trnic upad (05.06.2007)
P?es Bubensk nb?e nadle rad?ji autem (05.05.2007)
Na Bubenskm nb?e pevn programy z HD? (05.04.2007)
HD?: semafor pod tunelem z?stal v dynamice (04.03.2007)
SSZ Argentinsk - Plynrn krtce bez preference (11.02.2007)
?zen z HD? v roce 2006 ustupovalo (06.01.2007)
HD?: u Vstavit? se dl pouv pevn program (05.12.2006)
HD?: kdy pevn program pomh (05.11.2006)
Siln provoz v z? preferenci neomezil (07.10.2006)
HD?: tm?? stoprocentn srpen (05.09.2006)
?ervenec: semafory pro tramvaje (02.08.2006)
?erven: preference vydrela i npor aut (01.07.2006)
Kv?ten: preference na k?iovatkch z?stv (01.06.2006)
HD? vypn preferenci jen na Palackho nm?st (02.05.2006)
B?ezen: vypnn preference z HD? ustoupilo (03.04.2006)
nor: HD? pevnmi programy et?ila (03.03.2006)
Leden: ubylo aut, tramvaje jsou rychlej (02.02.2006)
?zen z HD? v prosinci a v roce 2005 (03.01.2006)
Listopad: vypnn preference pokra?uje (05.12.2005)
?jen: znovu pevn programy (02.11.2005)
Skon?ilo vypnn preference? (02.10.2005)
Srpen: preference! (01.09.2005)
?ervenec: zelen pro tramvaje! (01.08.2005)
Preference p?eila i v ?ervnu (02.07.2005)
Kv?ten: pevn programy ubyly (03.06.2005)
B?ezen: vce aut, mn? preference (04.04.2005)
Znovu ?zen pod tunelem (21.03.2005)
Letensk nm?st: preference aut! (09.03.2005)
Vypnn preference z st?edny v noru kleslo (04.03.2005)
O Vnocch ST?J! (03.01.2005)

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2019