O ?EM SE MLUV
NVT?VNOST

Skon?ilo vypnn preference?


02.10.2005 - Cesta sprvnm sm?rem. U t?et m?sc v ?ad? nen na sledovanch k?iovatkch v Praze zaznamenvno nasazovn pevnch program? z HD?. Policie a m?sto neznehodnocuj kvalitn dopravn ?een z minulosti. Dynamick ?zen s preferenc tramvaj pokra?uje na k?iovatkch i po przdninch. V z? bylo provedeno 304 zznam? o ?zen SSZ, z nich ve 300 p?padech bylo ?zen rozpoznno.

Je to dobr zprva v zplav? t?ch patnch. P?estoe v z? je v Praze tradi?n? velmi siln provoz automobilov dopravy, preferenci tramvaj na sv?teln signalizaci to neomezilo. Pevn programy se prakticky nevyskytovaly. Dynamick ?zen fungovalo i ve sledovan oblasti Holeovic, p?estoe se kv?li vluce na Bubenskm nb?e oproti normlnmu stavu vrazn? zm?nila intenzita tramvajovho provozu.

Tak nap?klad na k?iovatce Veletrn Dukelskch Hrdin? jezdilo msto ?ty? tramvajovch linek celkem est. Ve pi?kovm osmiminutovm intervalu to znamenalo, e za jednu minutu nrokovalo preferenci na SSZ pr?m?rn? 1,5 tramvaje.

Zp?t na za?tek. Preference tramvaj v byla minulosti z HD? ?asto vypnna. D?vod? Negativn dopady na celkovou dopravn situaci. Kolony IAD n?kdy pr dokonce omezovaly hromadnou dopravu samotnou. Z? bylo ideln monost, jak tento argument prov??it.

KOLONY V ULICI PLYNRN

Je jen jedno msto, kde se vedle pozitivnch efekt? dynamickho ?zen s preferenc projevily tak ty negativn. K?iovatka Argentinsk Plynrn v Praze 7, kter je na zatenm koordinovanm tahu v severojinm sm?ru. B?hem vluky p?es n navc jezd ?ty?i linky msto t?.

Tramvaje zde nemaj ani z jedn strany zajit?n neruen p?jezd od p?ihlaovacho detektoru ke stop??e SSZ. Ve sm?ru od Ndra Holeovice jsou nuceny pohybovat se pomalu kv?li kolonm IAD, kter stoj blzko pr?jezdnho pr??ezu tramvaje. N?kdy ?idi?i aut nerespektujc zna?en stoj p?mo na kolejch. Od minulho roku je navc automobil?m znovu umon?n pr?jezd ulic Na Ztorch od Partyznsk, co p?ivd vce aut do ulice Plynrn.

Z opa?nho sm?ru se tvo? (bez ohledu na zp?sob ?zen SSZ) kolony automobil? p?mo na kolejch, protoe v jzdnm pruhu vedle tramvajovho psu trvale parkuj v rozporu se zkonem jin vozidla.

A vsledek? Volno pro tramvaje nyn bv v odpolednch dopravnch pi?kch prodluovno a vkldno vrazn? vce, ne by to bylo nutn v p?pad? zajit?n neruenho pr?jezdu tramvaje od detektoru ke stop??e.

Kolony IAD v ulici Plynrn pro odbo?en od Ndra Holeovice ve sm?ru na most Barikdnk? se pak prodluuj a problm akceleruje. A jsou v n?m namo?eny i autobusy MHD, kter jezd tmto sm?rem od terminlu u metra. Nemaj monost se za?adit do stojc kolony a vyuvaj kolejov t?leso.

Jene i p?es tyto negativn dopady jsou vsledky dynamickho ?zen pozitivn. V pevnm ?zen nap?klad nebylo vjimkou, e tramvaje od Ortenova nm?st trvily v ulici Plynrn i t?i cykly, ?ty?i minuty! Nyn jezd plynule nebo se zdrenm jen n?kolik destek sekund.

Dky podstatn? plynulejmu pr?jezdu tramvaj se tramvajov doprava zatraktivnila pro cestujc. A i kdy to nelze na zklad? dostupnch daj? prokzat, pr?m?rn zdren vech ?astnk? provozu p?ed k?iovatkou mohlo jen t?ko nar?st. Spe naopak.

PODA? SE LETOS VYBUDOVAT PRAHY?

A jak zkrtit kolony? Problmem nen dynamick ?zen, ale p?edevm neexistence d?lcch prah? v ulici Plynrn, a to z obou stran k?iovatky s ulic Argentinskou. Jejich osazenm by se vrazn? zvila reln propustnost k?iovatky a dl se snilo zdren tramvaj i ostatn dopravy. Pom?e tak nvrat tramvaj do pravidelnch tras po skon?en vluky v prosinci. Je nezbytn odstranit provoz IAD z msta, kde se p?ipojuj autobusy MHD z terminlu Ndra Holeovice do ulice Plynrn, nejlpe odvedenm IAD do ulice elezni??? jednou z propojovacch ulic. Dnes tyto ulice slou ?idi??m IAD k p?esn? opa?n funkci. Objd?j jimi kolony v ulici elezni??? a zahlcuj komunikaci u autobusovho terminlu.

Podle srpnovho vydn podnikovho ?asopisu DP-KONTAKT maj bt d?lc prahy v ulici Plynrn nainstalovny jet? letos! Jejich osazen bylo slibovno u p?ed lety, p?esto k n?mu zatm nedolo. V sou?asn dob? probh v okolnch ulicch prava komunikac za ?elem zven po?tu parkovacch mst. T?eba je to krok k odstran?n parkujcch aut z ulice Plynrn.

A co ostatn k?iovatky v dynamickm ?zen s preferenc? V?et problm? je jednoduch.
Plynrn Osadn: NEN
pod Letenskm tunelem: NEN
nb?e Kapitna Jaroe Dukelskch Hrdin?: NEN
Veletrn Dukelskch Hrdin?: NEN

Signalizace funguj s ?innou preferenc tramvaj a uspokojiv? tak pro automobilovou dopravu. Ani na Jirskov? nm?st a Palackho nm?st, kde se kolony tvo? bez ohledu na zp?sob ?zen, nen znt zhoren. Pro? se n?kolik let nasazovaly na tyto k?iovatky pevn programy?

Archiv zznam? ?zen SSZ s rekapitulacemi ?zen po jednotlivch m?scch (na dalch listech)


Související články:
?zen z HD? ve 3. ?tvrtlet 2008 (02.11.2008)
?zen z HD? ve 2. ?tvrtlet 2008 (05.10.2008)
Bilance ?zen z HD? v roce 2007 (07.02.2008)
Pevn programy z Vltavsk po?d nezmizely (16.12.2007)
Konec preference na Bubenskm nb?e (18.11.2007)
HD?: nov dynamika pod tunelem se nevypn (13.10.2007)
Przdniny: vluky a pevn programy z HD? (09.09.2007)
Palackho nm?st i rno s preferenc (12.07.2007)
Preference mezi Vltavskou a trnic upad (05.06.2007)
P?es Bubensk nb?e nadle rad?ji autem (05.05.2007)
Na Bubenskm nb?e pevn programy z HD? (05.04.2007)
HD?: semafor pod tunelem z?stal v dynamice (04.03.2007)
SSZ Argentinsk - Plynrn krtce bez preference (11.02.2007)
?zen z HD? v roce 2006 ustupovalo (06.01.2007)
HD?: u Vstavit? se dl pouv pevn program (05.12.2006)
HD?: kdy pevn program pomh (05.11.2006)
Siln provoz v z? preferenci neomezil (07.10.2006)
HD?: tm?? stoprocentn srpen (05.09.2006)
?ervenec: semafory pro tramvaje (02.08.2006)
?erven: preference vydrela i npor aut (01.07.2006)
Kv?ten: preference na k?iovatkch z?stv (01.06.2006)
HD? vypn preferenci jen na Palackho nm?st (02.05.2006)
B?ezen: vypnn preference z HD? ustoupilo (03.04.2006)
nor: HD? pevnmi programy et?ila (03.03.2006)
Leden: ubylo aut, tramvaje jsou rychlej (02.02.2006)
?zen z HD? v prosinci a v roce 2005 (03.01.2006)
Listopad: vypnn preference pokra?uje (05.12.2005)
?jen: znovu pevn programy (02.11.2005)
Srpen: preference! (01.09.2005)
?ervenec: zelen pro tramvaje! (01.08.2005)
Preference p?eila i v ?ervnu (02.07.2005)
Kv?ten: pevn programy ubyly (03.06.2005)
Duben: podmn?n preference (03.05.2005)
B?ezen: vce aut, mn? preference (04.04.2005)
Znovu ?zen pod tunelem (21.03.2005)
Letensk nm?st: preference aut! (09.03.2005)
Vypnn preference z st?edny v noru kleslo (04.03.2005)
O Vnocch ST?J! (03.01.2005)

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2019