O ?EM SE MLUV
NVT?VNOST

Przdniny: vluky a pevn programy z HD?


09.09.2007 K vylou?en tramvajovho provozu na ?ad? sledovanch k?iovatek a k nasazen pevnch program? na n?kterch dalch dolo v Praze b?hem ?ervence a srpna. Vznamn? preference tramvaj ustoupila na obou semaforech na Bubenskm nb?e a tak na SSZ Argentinsk - Plynrn.

B?hem przdnin bylo po?zeno 114 zznam? o ?zen sv?telnch signaliza?nch za?zen. Z deseti semafor?, kter strnky Preference praskch tramvaj sleduj a vyhodnocuj, byl na ?ty?ech b?hem ?st nebo dokonce cel przdniny vylou?en provoz. Z SSZ Palackho nm?st a SSZ Jirskovo nm?st proto nen jedin zznam, z SSZ nb?. Kapitna Jaroe - Dukelskch hrdin? a z SSZ nb?. Kapitna Jaroe - tefnik?v most je zznam? jen velmi mlo.

?ZEN SIGNALIZAC Z HD?

U SSZ napojench na HD? (Hlavn dopravn ?dc st?ednu) je mon dlkov? m?nit signln programy. Mimo jin je mon nasadit pevn ?zen bez preference tramvaj msto dynamickho ?zen s preferenc. Zsahy do ?zen provd?j p?slunci P?R z dispe?erskho pracovit? v ulici Na Bojiti.

Na obou semaforech na nb?e Kapitna Jaroe p?itom nebyla preference z HD? vypnna, ale na SSZ nb?. Kapitna Jaroe - tefnik?v most probhalo po znovuotev?en mostu n?kolik dn ?zen pevnmi programy, protoe dynamick ?zen s preferenc tramvaj jet? nebylo instalovno do ?adi?e. V tto chvli ji probh na k?iovatce dynamick ?zen s preferenc. To ale zatm nen optimln a bude si vyadovat dokon?en.

K vznamn zm?n? ?zen dolo na SSZ Argentinsk - Plynrn, kde byl od ?ervence nasazovn pevn program bez preference tramvaj. Dolo k tomu v d?sledku oprav vozovek na mostu Barikdnk?, tedy v koliznm sm?ru s tramvajovou dopravou. Kv?li snen kapacity k?iovatky pro magistrlu byla na SSZ vypnuta preference. B?hem srpna se vak ?zen pov?tinou vrtilo do dynamickho ?zen s preferenc tramvaj, protoe v Plynrn ulici se od Ortenova nm?st tvo?ily kolony aut a tramvaj.

Dokonce se p?istoupilo k do?asnmu zkazu zastaven v Plynrn ulici mezi Ortenovm nm?stm a Argentinskou, ?m bylo dosaeno, e kolona auta stla mimo koleje a tramvaje projd?ly s podstatn? menm zdrenm. Tramvajm by vak zkaz zastaven prosp?l i v b?nm provozu, ale n?kolik let plnovan podln d?lc prh stle nebyl osazen.

K razantnmu nr?stu pevnch program? dolo na obou SSZ na Bubenskm nb?e. Bez preference byly semafory ?zeny v nejmn? 80 % zaznamenanch p?pad?. I s ohledem na to, e i preference, pokud je zde v provozu, je velmi slab, p?istoup z?ejm? v blzk budoucnosti strnky Preference k ozna?en SSZ Bubensk nb?e - Argentinsk SSZ Bubensk nb?e - tramvajov tra? jako semafor? bez preference tramvaj.

Strnky Preference praskch tramvaj d?kuj vem, kte? se na sledovn ?zen signalizace v Praze podlej.

Archiv zznam? ?zen SSZ s rekapitulacemi ?zen po jednotlivch m?scch (na dalch listech)


Související články:
?zen z HD? ve 3. ?tvrtlet 2008 (02.11.2008)
?zen z HD? ve 2. ?tvrtlet 2008 (05.10.2008)
Bilance ?zen z HD? v roce 2007 (07.02.2008)
Pevn programy z Vltavsk po?d nezmizely (16.12.2007)
Konec preference na Bubenskm nb?e (18.11.2007)
HD?: nov dynamika pod tunelem se nevypn (13.10.2007)
Palackho nm?st i rno s preferenc (12.07.2007)
Preference mezi Vltavskou a trnic upad (05.06.2007)
P?es Bubensk nb?e nadle rad?ji autem (05.05.2007)
Na Bubenskm nb?e pevn programy z HD? (05.04.2007)
HD?: semafor pod tunelem z?stal v dynamice (04.03.2007)
SSZ Argentinsk - Plynrn krtce bez preference (11.02.2007)
?zen z HD? v roce 2006 ustupovalo (06.01.2007)
HD?: u Vstavit? se dl pouv pevn program (05.12.2006)
HD?: kdy pevn program pomh (05.11.2006)
Siln provoz v z? preferenci neomezil (07.10.2006)
HD?: tm?? stoprocentn srpen (05.09.2006)
?ervenec: semafory pro tramvaje (02.08.2006)
?erven: preference vydrela i npor aut (01.07.2006)
Kv?ten: preference na k?iovatkch z?stv (01.06.2006)
HD? vypn preferenci jen na Palackho nm?st (02.05.2006)
B?ezen: vypnn preference z HD? ustoupilo (03.04.2006)
nor: HD? pevnmi programy et?ila (03.03.2006)
Leden: ubylo aut, tramvaje jsou rychlej (02.02.2006)
?zen z HD? v prosinci a v roce 2005 (03.01.2006)
Listopad: vypnn preference pokra?uje (05.12.2005)
?jen: znovu pevn programy (02.11.2005)
Skon?ilo vypnn preference? (02.10.2005)
Srpen: preference! (01.09.2005)
?ervenec: zelen pro tramvaje! (01.08.2005)
Preference p?eila i v ?ervnu (02.07.2005)
Kv?ten: pevn programy ubyly (03.06.2005)
Duben: podmn?n preference (03.05.2005)
B?ezen: vce aut, mn? preference (04.04.2005)
Znovu ?zen pod tunelem (21.03.2005)
Letensk nm?st: preference aut! (09.03.2005)
Vypnn preference z st?edny v noru kleslo (04.03.2005)
O Vnocch ST?J! (03.01.2005)

[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2019