O ?EM SE MLUV
NVT?VNOST

Konec preference na Bubenskm nb?e


18.11.2007 - Strnky Preference praskch tramvaj vy?azuj dvojici semafor? mezi Praskou trnic a Vltavskou ze seznamu SSZ s preferenc. D?vodem je p?edevm fakt, e na k?iovatkch b?hem dne dlouhodob? p?evauje nasazovn pevnch program? z HD? nad ?zenm s alespo? ?ste?nou preferenc tramvaj. Sledovn ?zen v m?sci ?jnu to potvrdilo.

V ?jnu bylo po?zeno celkem 242 zznam? o ?zen r?znch sv?telnch signaliza?nch za?zen.

?zen SSZ na Bubenskm nb?e sleduj strnky Preference praskch tramvaj ji tm?? jeden rok. Od b?ezna roku 2007 p?itom zznamy vyhodnocuj do pravidelnch m?s?nch souhrn?. A ze stovky provedench sledovn na kadm SSZ vyplv, e ve sledovanch dobch v obdob b?ezna a ?jna tohoto roku byl na obou semaforech na Bubenskm nb?e v?tinou nasazen pevn program. Dynamick ?zen s preferenc bylo zaznamenno pouze ve 41% p?pad?. V minulm m?sci byl dokonce tento podl ni ne jedna t?etina p?pad?.

Navc, k nasazovn pevnch program? dochz p?evn? za silnho provozu, kdy jezd nejvce tramvaj. Podl tramvaj, kter tak skute?n? mohly vyut ?zen s preferenc, bude tedy z?ejm? jet? ni ne uveden ?sla.

Dalm podp?rnm argumentem pro vy?azen semafor? na Bubenskm nb?e ze seznamu SSZ s preferenc je fakt, e nyn aplikovan tzv. jednosm?rn preference, kter byla v ?adi?ch nastavena v roce 2003, je mlo ?inn. V praxi to vypad tak, e na prvnm semaforu v kadm sm?ru jzdy ?ek p?ihlen tramvaj pln? stejn? dlouho v dynamickm i pevnm ?zen, pouze druhm SSZ projd v dynamice o pr sekund d?ve ne v pevnm ?zen z HD?.

Ozna?enm t?chto dvou semafor? jako SSZ bez preference dochz ke snen po?tu SSZ s preferenc v Praze na 104 z celkovho po?tu 205, co ?in podl 50,7 %.

?ZEN SIGNALIZAC Z HD?

U SSZ napojench na HD? (Hlavn dopravn ?dc st?ednu) je mon dlkov? m?nit signln programy. Mimo jin je mon nasadit pevn ?zen bez preference tramvaj msto dynamickho ?zen s preferenc. Zsahy do ?zen provd?j p?slunci P?R z dispe?erskho pracovit? v ulici Na Bojiti.

V ?jnu se vrtily tramvaje na Palackho nm?st, kde prob?hla v rmci rekonstrukce tak kompletn obnova SSZ. Zatmco d?ve byly na semafor rno nasazovny pevn programy, nyn signalizace trvale pouv dynamick ?zen s preferenc tramvaj! Strnky Preference p?iprav zvltn materil o tomto komplikovanm SSZ.

Na vech dalch sledovanch SSZ ve m?st? nebylo zaznamenno nasazovn pevnch program?, co m pozitivn dopad na provoz MHD. Problmy jsou pouze na SSZ Veletrn - Dukelskch hrdin?, kde dochz v poslednch tdnech z?ejm? k problm?m s detekc tramvaj, co m za nsledek jednak nadbyte?n vb?ry tramvajovho volna s dopadem na provoz IAD v koliznm sm?ru, a jednak omezen preference tramvaj.

Problm s detekc tramvaj se naopak z?ejm? poda?ilo vy?eit na SSZ Revolu?n - ?snovka, kde nyn nedochz ke zmate?nmu chovn SSZ.

Strnky Preference praskch tramvaj d?kuj vem, kte? se na sledovn ?zen signalizace v Praze podlej.

Archiv zznam? ?zen SSZ s rekapitulacemi ?zen po jednotlivch m?scch (na dalch listech)


Související články:
?zen z HD? ve 3. ?tvrtlet 2008 (02.11.2008)
?zen z HD? ve 2. ?tvrtlet 2008 (05.10.2008)
Bilance ?zen z HD? v roce 2007 (07.02.2008)
Pevn programy z Vltavsk po?d nezmizely (16.12.2007)
HD?: nov dynamika pod tunelem se nevypn (13.10.2007)
Przdniny: vluky a pevn programy z HD? (09.09.2007)
Palackho nm?st i rno s preferenc (12.07.2007)
Preference mezi Vltavskou a trnic upad (05.06.2007)
P?es Bubensk nb?e nadle rad?ji autem (05.05.2007)
Na Bubenskm nb?e pevn programy z HD? (05.04.2007)
HD?: semafor pod tunelem z?stal v dynamice (04.03.2007)
SSZ Argentinsk - Plynrn krtce bez preference (11.02.2007)
?zen z HD? v roce 2006 ustupovalo (06.01.2007)
HD?: u Vstavit? se dl pouv pevn program (05.12.2006)
HD?: kdy pevn program pomh (05.11.2006)
Siln provoz v z? preferenci neomezil (07.10.2006)
HD?: tm?? stoprocentn srpen (05.09.2006)
?ervenec: semafory pro tramvaje (02.08.2006)
?erven: preference vydrela i npor aut (01.07.2006)
Kv?ten: preference na k?iovatkch z?stv (01.06.2006)
HD? vypn preferenci jen na Palackho nm?st (02.05.2006)
B?ezen: vypnn preference z HD? ustoupilo (03.04.2006)
nor: HD? pevnmi programy et?ila (03.03.2006)
Leden: ubylo aut, tramvaje jsou rychlej (02.02.2006)
?zen z HD? v prosinci a v roce 2005 (03.01.2006)
Listopad: vypnn preference pokra?uje (05.12.2005)
?jen: znovu pevn programy (02.11.2005)
Skon?ilo vypnn preference? (02.10.2005)
Srpen: preference! (01.09.2005)
?ervenec: zelen pro tramvaje! (01.08.2005)
Preference p?eila i v ?ervnu (02.07.2005)
Kv?ten: pevn programy ubyly (03.06.2005)
Duben: podmn?n preference (03.05.2005)
B?ezen: vce aut, mn? preference (04.04.2005)
Znovu ?zen pod tunelem (21.03.2005)
Letensk nm?st: preference aut! (09.03.2005)
Vypnn preference z st?edny v noru kleslo (04.03.2005)
O Vnocch ST?J! (03.01.2005)

[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2019