O ?EM SE MLUV
NVT?VNOST

HD?: semafor pod tunelem z?stal v dynamice


04.03.2007 - Oprava tefnikova mostu neomezuje dynamick ?zen semaforu pod Letenskm tunelem. P?estoe dolo ke zm?n? provozu na k?iovatce, nebyla nov situace ?eena nasazenm pevnch program? z HD?, ale bylo do?asn? zm?n?no dynamick ?zen. Tm byla zachovna preference MHD. Bohuel zde dochzelo k zvadm detekce tramvaj.

V noru bylo po?zeno 298 zznam? o ?zen sv?telnch signaliza?nch za?zen. M?sc z pohledu vypnn preference tramvaj nevybo?oval ze stavu v p?edchozm obdob. To znamen, e pevn programy bez preference se ze sledovanch a vyhodnocovanch k?iovatek nadle pouvaly v rannch dopravnch pi?kch jen na Palackho nm?st.

?ZEN SIGNALIZAC Z HD?

U SSZ napojench na HD? (Hlavn dopravn ?dc st?ednu) je mon dlkov? m?nit signln programy. Mimo jin je mon nasadit pevn ?zen bez preference tramvaj msto dynamickho ?zen s preferenc. Zsahy do ?zen provd?j p?slunci P?R z dispe?erskho pracovit? v ulici Na Bojiti.

Pro dopln?n je vhodn uvst, e v lt? projde k?iovatka Palackho nm?st rekonstrukc, kter se bude tkat i sv?teln signalizace v?etn? zaveden nov ?dc logiky.

Vypnut preference bylo zaznamenno v jednom p?pad? tak na SSZ Veletrn - Dukelskch hrdin?.

Vznamnou zm?nou prolo v noru SSZ nb?. Kapitna Jaroe - tefnik?v most, kter se nachz pod Letenskm tunelem. Za?tkem m?sce byl z d?vod? zahjen rekonstrukce uzav?en tefnik?v most pro vekerou dopravu. Tm na zmn?n signalizaci odpadl jeden vjezd a snil se po?et pohyb? v k?iovatce.

Nov stav se odrazil v ?zen signalizace, kter se zjednoduilo a i pro tramvaje je jen dvoufzov, namsto p?edchozho t?fzovho. K tomu byla upravena ?dc logika semaforu, p?i?em byla zachovna preference tramvaj.

Bohuel, hned na za?tku vluky mostu se objevily zvady detekce tramvaj, take nejprve nefungovala preference v?bec, pot pouze ve sm?ru do centra. Na mst? se st?dali zam?stnanci servisn firmy, kte? pracovali na odstran?n zvady. To se poda?ilo cca 20 dn po za?tku vluky. Strnky Preference po dobu nefungujc detekce tramvaj neevidovaly zznamy ?zen z tto k?iovatky, protoe nebyly z?ejm efekty r?znho zp?sobu ?zen na provoz tramvaj.

V sou?asn dob? je detekce tramvaj funk?n, preference je v provozu a strnky Preference zp?sob ?zen znovu eviduj.

Nadle pokra?ovalo velmi ?ast nasazovn pevnch program? na SSZ Bubensk nb?e - Argentinsk a Bubensk nb?e - tramvajov tra?. Ob? k?iovatky byly tmatem jednoho z poslednch ?lnku strnek Preference. Dosud probhalo na t?chto semaforech pouze zkuebn sledovn, kter nebv sou?st pravidelnch bilanc. To se zm?n v pr?b?hu b?ezna, take u v p?tm p?ehledu a grafu budou daje o t?chto signalizacch na pilotn lince preference MHD ?. 3 tak zaneseny.

Strnky Preference praskch tramvaj d?kuj vem, kte? se na sledovn ?zen signalizace podlej.

Archiv zznam? ?zen SSZ s rekapitulacemi ?zen po jednotlivch m?scch (na dalch listech)


Související články:
?zen z HD? ve 3. ?tvrtlet 2008 (02.11.2008)
?zen z HD? ve 2. ?tvrtlet 2008 (05.10.2008)
Bilance ?zen z HD? v roce 2007 (07.02.2008)
Pevn programy z Vltavsk po?d nezmizely (16.12.2007)
Konec preference na Bubenskm nb?e (18.11.2007)
HD?: nov dynamika pod tunelem se nevypn (13.10.2007)
Przdniny: vluky a pevn programy z HD? (09.09.2007)
Palackho nm?st i rno s preferenc (12.07.2007)
Preference mezi Vltavskou a trnic upad (05.06.2007)
P?es Bubensk nb?e nadle rad?ji autem (05.05.2007)
Na Bubenskm nb?e pevn programy z HD? (05.04.2007)
SSZ Argentinsk - Plynrn krtce bez preference (11.02.2007)
?zen z HD? v roce 2006 ustupovalo (06.01.2007)
HD?: u Vstavit? se dl pouv pevn program (05.12.2006)
HD?: kdy pevn program pomh (05.11.2006)
Siln provoz v z? preferenci neomezil (07.10.2006)
HD?: tm?? stoprocentn srpen (05.09.2006)
?ervenec: semafory pro tramvaje (02.08.2006)
?erven: preference vydrela i npor aut (01.07.2006)
Kv?ten: preference na k?iovatkch z?stv (01.06.2006)
HD? vypn preferenci jen na Palackho nm?st (02.05.2006)
B?ezen: vypnn preference z HD? ustoupilo (03.04.2006)
nor: HD? pevnmi programy et?ila (03.03.2006)
Leden: ubylo aut, tramvaje jsou rychlej (02.02.2006)
?zen z HD? v prosinci a v roce 2005 (03.01.2006)
Listopad: vypnn preference pokra?uje (05.12.2005)
?jen: znovu pevn programy (02.11.2005)
Skon?ilo vypnn preference? (02.10.2005)
Srpen: preference! (01.09.2005)
?ervenec: zelen pro tramvaje! (01.08.2005)
Preference p?eila i v ?ervnu (02.07.2005)
Kv?ten: pevn programy ubyly (03.06.2005)
Duben: podmn?n preference (03.05.2005)
B?ezen: vce aut, mn? preference (04.04.2005)
Znovu ?zen pod tunelem (21.03.2005)
Letensk nm?st: preference aut! (09.03.2005)
Vypnn preference z st?edny v noru kleslo (04.03.2005)
O Vnocch ST?J! (03.01.2005)

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2019