O ?EM SE MLUV
NVT?VNOST

Preference mezi Vltavskou a trnic upad


05.06.2007 - Stle ?ast?ji jsou na dvou semaforech na Bubenskm nb?e nasazovny z HD? pevn programy bez preference namsto alespo? jednosm?rn preference tramvaj. Krom? toho je dle sledovn strnek Preference up?ednost?ovn MHD nadle zbavovno SSZ Palackho nm?st.

V kv?tnu bylo po?zeno 435 zznam? o ?zen sv?telnch signaliza?nch za?zen. Sledovn dvou semafor? na Bubenskm nb?e (SSZ Bubensk nb?e - Argentinsk a SSZ Bubensk nb?e - tramvajov tra?) p?ineslo posun sm?rem k hormu. S preferenc tramvaj fungovala za?zen ve 36 % pozorovanch p?pad?, co je o polovinu mn? ne o m?sc d?ve.

?ZEN SIGNALIZAC Z HD?

U SSZ napojench na HD? (Hlavn dopravn ?dc st?ednu) je mon dlkov? m?nit signln programy. Mimo jin je mon nasadit pevn ?zen bez preference tramvaj msto dynamickho ?zen s preferenc. Zsahy do ?zen provd?j p?slunci P?R z dispe?erskho pracovit? v ulici Na Bojiti.

Tento pokles je jednak zp?soben v?tm podlem sledovn SSZ v dob? dopravn pi?ky, ne v p?edchozch m?scch, kdy byla jist ?st daj? nabrna nap?klad i v no?nm provozu, ale jednak tak faktickm nr?stem ?zen pevnmi programy na kor preference tramvaj. P??inou je p?edevm sezonn vliv, tedy v?t npor aut. Lze uvst, e preference na semaforech na Bubenskm nb?e oproti dubnu poklesla.

Stejn? tak je vak t?eba dodat, e rozdl mezi dynamickm ?zen s omezenou (jednosm?rnou) preferenc tramvaj, kter je zadna v ?adi?i, a pevnm programem bez preference, zase nen natolik zsadn.

Pokud bychom m?li v p?pad? Bubenskho nb?e mluvit o skute?n? efektivn preferenci s citelnm p?nosem pro pr?jezd tramvaj, je t?eba zde aplikovat preferenci plnou (obousm?rnou), kter zde byla zruena krtce po svm zaveden v roce 1998.

Zatm je vak p?ed preferenc up?ednost?ovna i p?i nrocch tramvaj liniov koordinace pro individuln automobilovou dopravu. Zvlt? za siln?jho provozu, kdy je oblast dopravn? p?eten, tak dochz k situacm, kdy auta maj zelenou, ale kolona vozidel jen velmi pomalu projd ob? k?iovatky. Tramvaje p?itom stoj a ?ekaj na signl volno. Ten n?kdy padne zrovna v okamiku, kdy popojd?jc vozidla blokuj koleje

Pevn programy jsou nadle v rann dopravn pi?ce registrovny na SSZ Palackho nm?st.

Z k?iovatek, kter strnky Preference nesleduj a nevyhodnocuj, bylo nadle zaznamenno nasazovn pevnch program? na SSZ Letensk nm?st. Probh u t?et m?sc a je pravd?podobn? zp?sobeno ob?asnm zamrznutm signalizace v zelen pro hlavn sm?r p?i dynamickm ?zen. To m?lo nep?zniv dopady na provoz ostatnch sm?r?, p?edevm pak pro chodce.

Na ostatnch semaforech nebylo ve sledovanch dobch vypnn preference prokazateln? zaznamenno.

Strnky Preference praskch tramvaj d?kuj vem, kte? se na sledovn ?zen signalizace v Praze podlej.

Archiv zznam? ?zen SSZ s rekapitulacemi ?zen po jednotlivch m?scch (na dalch listech)


Související články:
?zen z HD? ve 3. ?tvrtlet 2008 (02.11.2008)
?zen z HD? ve 2. ?tvrtlet 2008 (05.10.2008)
Bilance ?zen z HD? v roce 2007 (07.02.2008)
Pevn programy z Vltavsk po?d nezmizely (16.12.2007)
Konec preference na Bubenskm nb?e (18.11.2007)
HD?: nov dynamika pod tunelem se nevypn (13.10.2007)
Przdniny: vluky a pevn programy z HD? (09.09.2007)
Palackho nm?st i rno s preferenc (12.07.2007)
P?es Bubensk nb?e nadle rad?ji autem (05.05.2007)
Na Bubenskm nb?e pevn programy z HD? (05.04.2007)
HD?: semafor pod tunelem z?stal v dynamice (04.03.2007)
SSZ Argentinsk - Plynrn krtce bez preference (11.02.2007)
?zen z HD? v roce 2006 ustupovalo (06.01.2007)
HD?: u Vstavit? se dl pouv pevn program (05.12.2006)
HD?: kdy pevn program pomh (05.11.2006)
Siln provoz v z? preferenci neomezil (07.10.2006)
HD?: tm?? stoprocentn srpen (05.09.2006)
?ervenec: semafory pro tramvaje (02.08.2006)
?erven: preference vydrela i npor aut (01.07.2006)
Kv?ten: preference na k?iovatkch z?stv (01.06.2006)
HD? vypn preferenci jen na Palackho nm?st (02.05.2006)
B?ezen: vypnn preference z HD? ustoupilo (03.04.2006)
nor: HD? pevnmi programy et?ila (03.03.2006)
Leden: ubylo aut, tramvaje jsou rychlej (02.02.2006)
?zen z HD? v prosinci a v roce 2005 (03.01.2006)
Listopad: vypnn preference pokra?uje (05.12.2005)
?jen: znovu pevn programy (02.11.2005)
Skon?ilo vypnn preference? (02.10.2005)
Srpen: preference! (01.09.2005)
?ervenec: zelen pro tramvaje! (01.08.2005)
Preference p?eila i v ?ervnu (02.07.2005)
Kv?ten: pevn programy ubyly (03.06.2005)
Duben: podmn?n preference (03.05.2005)
B?ezen: vce aut, mn? preference (04.04.2005)
Znovu ?zen pod tunelem (21.03.2005)
Letensk nm?st: preference aut! (09.03.2005)
Vypnn preference z st?edny v noru kleslo (04.03.2005)
O Vnocch ST?J! (03.01.2005)

[Akt. známka: 1,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2019