O ?EM SE MLUV
NVT?VNOST

HD?: u Vstavit? se dl pouv pevn program


05.12.2006 - Vypnn preference nevym?elo. Na mnoha mstech sice ustoupilo, p?esto stle p?ev. To je p?pad semaforu U Vstavit? - Dukelskch hrdin?, kde byla p?itom nedvno upravena ?dc logika pro lep preferenci. Ze sledovanch k?iovatek ?dila HD? tak Palackho nm?st, a to op?t v rannch dopravnch pi?kch. V listopadu bylo po?zeno 332 zznam? o ?zen.

Nejv?t podly pevnch program? bez preference ve sledovanch dobch m?la v listopadu k?iovatka Argentinsk - Plynrn (28 %). Vypnn preference vak bylo vyvolno mimo?dnou situac kv?li havri inenrskch sti v Partyznsk ulici. A bylo p?nosem, protoe napomhalo zlepit do?asn? kritickou dopravn situaci v ulici Na Ztorch. P??iny a dosaen efekty byly popsny v tomto ?lnku.

S obnovenm provozu automobil? v ulici Partyznsk 15. listopadu dolo na SSZ Argentinsk - Plynrn k nvratu k dynamickmu ?zen s preferenc tramvaj.

Setrval stav z pohledu ?zen HD? vak z?stv na SSZ U Vstavit? - Dukelskch Hrdin?. Zde byla v ?jnu nasazena upraven ?dc logika. K p?vodn preferenci ve sm?ru od Veletrn byla dopln?na preference tramvaj tak ve sm?ru od Ndra Holeovice. Hlavnm efektem pravy bylo zajit?n plynulho odbo?en tramvaj ze zastvky Vstavit? do smy?ky, kter bylo do t doby kritick.

INTELIGENTN ?ZEN?

Jene na signalizaci je v pracovn dny cca mezi 16. a 17. hodinou nadle nasazovn pevn program bez preference. Semafor tak zdr p?es t?etinu vlak? v hlavnm sm?ru. Signly ST?J padaj tramvaj i 'p?ed ?umkem' nebo p?i zavrn dve?. Na p?echodu v ulici Dukelskch hrdin?, kter je vybaven chodeckmi tla?tky, je chodeck volno vybrno i bez nroku chodc?.

V?bec nejvce vak vypnnm preference trp tramvaje linky 5 odbo?ujc do smy?ky Vstavit?. Jejich volno je vybrno jednou za cyklus v pevn poloze, bez ohledu na skute?nou pot?ebu. Pokud tramvaj o volno t?sn? p?ijde, zdr se a tm?? 80 sekund a je pravd?podobn, e b?hem tto doby se za n za?nou hromadit dal vlaky, kterm pak sice svt signl volno, ale kv?li ?ekajc 'p?tce' ho nemohou vyut.

Tm e se volno pro odbo?en do smy?ky vybr v kadm cyklu a ne pouze v p?pad? nroku tramvaje, zrove? dochz k omezovn ostatnch ?astnk? provozu. ?as, kter je zbyte?n? spot?ebovn na nerealizovan odbo?en tramvaje, by toti jinak mohl bt ?eln? vyuit. P?edevm by se nepatrn? mohl zrychlit pr?jezd vozidel ?asto zahlcenou ulic U Vstavit?.

Pokud je signalizace vybavena dynamickm ?zenm, kter um reagovat na aktuln nroky dopravy a p?edevm funguje optimln? pro tramvaje, je s podivem, e v dob? nejsiln?jho provozu je pouvn pevn program, kter ze sv podstaty odporuje tomu, ?m se rozum inteligentn systm ?zen dopravy.

?ZEN SIGNALIZAC Z HD?

U SSZ napojench na HD? (Hlavn dopravn ?dc st?ednu) je mon dlkov? m?nit signln programy. Mimo jin je mon nasadit pevn ?zen bez preference tramvaj msto dynamickho ?zen s preferenc. Zsahy do ?zen provd?j p?slunci P?R z dispe?erskho pracovit? v ulici Na Bojiti.

Z ostatnch k?iovatek byly pevn programy nasazovny v rannch dopravnch pi?kch op?t na Palackho nm?st, co m nep?zniv vliv zvlt? pro vlaky od Morn? a od And?la.

Vechna ostatn sledovan SSZ byla ?zena s preferenc tramvaj. Preference byla zachovna i na signalizacch na Praze 6, p?estoe oblast zashly odklony v souvislosti s vlukou trat? u Vozovny St?eovice.

Stle ?ast?ji je vak zaznamenvno nasazovn pevnch program? na signalizace mezi Vltavskou a Praskou trnic, ze kterch strnky Preference praskch tramvaj zznamy nepo?izuj. Proto lze o?ekvat, e v pr?b?hu n?kolika tdn? a m?sc? bude sledovn signalizace roz?eno o tato SSZ: Bubensk nb?e - Argentinsk a Bubensk nb?e - tramvajov tra?.

Strnky Preference praskch tramvaj d?kuj vem, kte? se na sledovn ?zen signalizace podlej.

Archiv zznam? ?zen SSZ s rekapitulacemi ?zen po jednotlivch m?scch (na dalch listech)


Související články:
?zen z HD? ve 3. ?tvrtlet 2008 (02.11.2008)
?zen z HD? ve 2. ?tvrtlet 2008 (05.10.2008)
Bilance ?zen z HD? v roce 2007 (07.02.2008)
Pevn programy z Vltavsk po?d nezmizely (16.12.2007)
Konec preference na Bubenskm nb?e (18.11.2007)
HD?: nov dynamika pod tunelem se nevypn (13.10.2007)
Przdniny: vluky a pevn programy z HD? (09.09.2007)
Palackho nm?st i rno s preferenc (12.07.2007)
Preference mezi Vltavskou a trnic upad (05.06.2007)
P?es Bubensk nb?e nadle rad?ji autem (05.05.2007)
Na Bubenskm nb?e pevn programy z HD? (05.04.2007)
HD?: semafor pod tunelem z?stal v dynamice (04.03.2007)
SSZ Argentinsk - Plynrn krtce bez preference (11.02.2007)
?zen z HD? v roce 2006 ustupovalo (06.01.2007)
HD?: kdy pevn program pomh (05.11.2006)
Siln provoz v z? preferenci neomezil (07.10.2006)
HD?: tm?? stoprocentn srpen (05.09.2006)
?ervenec: semafory pro tramvaje (02.08.2006)
?erven: preference vydrela i npor aut (01.07.2006)
Kv?ten: preference na k?iovatkch z?stv (01.06.2006)
HD? vypn preferenci jen na Palackho nm?st (02.05.2006)
B?ezen: vypnn preference z HD? ustoupilo (03.04.2006)
nor: HD? pevnmi programy et?ila (03.03.2006)
Leden: ubylo aut, tramvaje jsou rychlej (02.02.2006)
?zen z HD? v prosinci a v roce 2005 (03.01.2006)
Listopad: vypnn preference pokra?uje (05.12.2005)
?jen: znovu pevn programy (02.11.2005)
Skon?ilo vypnn preference? (02.10.2005)
Srpen: preference! (01.09.2005)
?ervenec: zelen pro tramvaje! (01.08.2005)
Preference p?eila i v ?ervnu (02.07.2005)
Kv?ten: pevn programy ubyly (03.06.2005)
Duben: podmn?n preference (03.05.2005)
B?ezen: vce aut, mn? preference (04.04.2005)
Znovu ?zen pod tunelem (21.03.2005)
Letensk nm?st: preference aut! (09.03.2005)
Vypnn preference z st?edny v noru kleslo (04.03.2005)
O Vnocch ST?J! (03.01.2005)

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2019