O ?EM SE MLUV
NVT?VNOST

Kv?ten: preference na k?iovatkch z?stv


01.06.2006 - Brzy bude mon obtn vymlet titulky k m?s?nm rekapitulacm ?zen z HD?. Preference tramvaj na sv?teln signalizaci i v kv?tnu fungovala. Pevn programy se pouvaj jen na Palackho nm?st a n?kolik dn byly kv?li dopravnmu omezen nasazeny pod Letenskm tunelem. V kv?tnu bylo po?zeno 409 zznam? o ?zen SSZ.

P?t dn se bez preference musely obejt tramvaje na k?iovatce nb?e kpt. Jaroe - tefnik?v most (pod Letenskm tunelem). D?vodem bylo uzav?en mimorov?ov nb?en komunikace, kter prochz rekonstrukc. Vozidla musela jezdit vrchem p?es zmn?nou k?iovatku.

V uzlu tak p?ibyl dal k?iovatkov pohyb a provoz ve standardnm dynamickm ?zen s preferenc tramvaj nebyl mon. Dolo tedy k prav? ?zen a z HD? byly dle pot?eby nasazovny r?zn pevn programy o t?ech fzch. Jejich podl ve sledovanch dobch doshl 14 %.

Byla realizovna opat?en, kter zmr?ovala dopady omezen. Nap?klad bylo zakzno lev odbo?en z nb?e do tunelu a kolejov t?leso mohly v krtkm seku pouvat tak vozidla IAD. Takov ?een obvykle vedou ke zhoren plynulosti MHD, avak v tomto p?pad? bylo opat?en citliv a fungovalo pom?rn? dob?e. P?edevm zkracovalo kolonu vozidel na nb?e od Mal Strany.

IAD pod tunelem docela dobr. Ten pruh je krtk, cel den tam byla hldka policie, take tam ?idi?i nenajd?li brzo a netvo?ili si tak druh pruh, vzkzal strnkm Preference praskch tramvaj jeden z ?idi?? tramvaje.

Omezen m?lo p?vodn? trvat od 6. do 14. kv?tna. Ale skon?ilo se ?ty?dennm p?edstihem, u 10. kv?tna se na k?iovatku vrtil b?n reim a tak preference tramvaj. Preference ostatn? spolehliv? fungovala na dalch sledovanch k?iovatkch, co m?lo p?zniv dopady na provoz tramvaj p?edevm v Holeovicch.

RUEN PREFERENCE U VSTAVIT?

Pevn programy se ze sledovanch k?iovatek pouvaj jet? na Palackho nm?st, a to vhradn? v rann dopravn pi?ce. Dochz tak ke zhoren podmnek pro provoz MHD p?edevm od Morn?. Dky aplikaci sv?teln zvory pro sm?r do centra i do pevnho programu, vak alespo? vrazn? mn? dochz k obsazovn kolej kolonou vozidel.

?ZEN SIGNALIZAC Z HD?

U SSZ napojench na HD? (Hlavn dopravn ?dc st?ednu) je mon dlkov? m?nit signln programy. Mimo jin je mon nasadit pevn ?zen bez preference tramvaj msto dynamickho ?zen s preferenc. Zsahy do ?zen provd?j p?slunci P?R z dispe?erskho pracovit? v ulici Na Bojiti.

Pevn programy se tak, p?edevm odpoledne, pouvaj na k?iovatce U Vstavit? - Dukelskch Hrdin? (u zast. Vstavit?), ze kter strnky Preference praskch tramvaj nevedou zznamy. Tento zp?sob ?zen p?in zbyte?n zdrovn tramvaj od Veletrn. Z opa?nho sm?ru k vznamnmu zhoren pro tramvaje nedochz, protoe pot?ebnou preferenci tramvaj v tomto sm?ru neobsahuje ani dynamick ?zen.

Negativn efekty pro provoz MHD m?la ob?asn nefungujc detekce tramvaj, kter se p?i minimlnm nasazovn pevnch program? z HD? za?n nyn stvat v?tm problmem preference. Tk se to a na vjimky nejstarch k?iovatek s preferenc (nap?klad pod Letenskm tunelem, Veletrn - Dukelskch Hrdin?), kter v Praze vznikaly v polovin? 90. let.

Jejich hlavnm problmem jsou nespolehliv trolejov kontakty 'brnka?ky', kterm se pr?jezdem tramvaje lmou pruiny. V okamiku, kdy dojde k devastaci kontaktu, se oprava provd tm zp?sobem, e se za?zen nahrad stejnm nespolehlivm typem, msto aby se rovnou osazovaly nov?j odoln kontakty typu PTK1. Objevily se tak ble nespecifikovan problmy na Palackho nm?st, kter pravd?podobn? rovn? souvisej s detekc tramvaj.

Strnky Preference praskch tramvaj d?kuj vem, kte? se na sledovn ?zen signalizace podlej.

Archiv zznam? ?zen SSZ s rekapitulacemi ?zen po jednotlivch m?scch (na dalch listech)


Související články:
?zen z HD? ve 3. ?tvrtlet 2008 (02.11.2008)
?zen z HD? ve 2. ?tvrtlet 2008 (05.10.2008)
Bilance ?zen z HD? v roce 2007 (07.02.2008)
Pevn programy z Vltavsk po?d nezmizely (16.12.2007)
Konec preference na Bubenskm nb?e (18.11.2007)
HD?: nov dynamika pod tunelem se nevypn (13.10.2007)
Przdniny: vluky a pevn programy z HD? (09.09.2007)
Palackho nm?st i rno s preferenc (12.07.2007)
Preference mezi Vltavskou a trnic upad (05.06.2007)
P?es Bubensk nb?e nadle rad?ji autem (05.05.2007)
Na Bubenskm nb?e pevn programy z HD? (05.04.2007)
HD?: semafor pod tunelem z?stal v dynamice (04.03.2007)
SSZ Argentinsk - Plynrn krtce bez preference (11.02.2007)
?zen z HD? v roce 2006 ustupovalo (06.01.2007)
HD?: u Vstavit? se dl pouv pevn program (05.12.2006)
HD?: kdy pevn program pomh (05.11.2006)
Siln provoz v z? preferenci neomezil (07.10.2006)
HD?: tm?? stoprocentn srpen (05.09.2006)
?ervenec: semafory pro tramvaje (02.08.2006)
?erven: preference vydrela i npor aut (01.07.2006)
HD? vypn preferenci jen na Palackho nm?st (02.05.2006)
B?ezen: vypnn preference z HD? ustoupilo (03.04.2006)
nor: HD? pevnmi programy et?ila (03.03.2006)
Leden: ubylo aut, tramvaje jsou rychlej (02.02.2006)
?zen z HD? v prosinci a v roce 2005 (03.01.2006)
Listopad: vypnn preference pokra?uje (05.12.2005)
?jen: znovu pevn programy (02.11.2005)
Skon?ilo vypnn preference? (02.10.2005)
Srpen: preference! (01.09.2005)
?ervenec: zelen pro tramvaje! (01.08.2005)
Preference p?eila i v ?ervnu (02.07.2005)
Kv?ten: pevn programy ubyly (03.06.2005)
Duben: podmn?n preference (03.05.2005)
B?ezen: vce aut, mn? preference (04.04.2005)
Znovu ?zen pod tunelem (21.03.2005)
Letensk nm?st: preference aut! (09.03.2005)
Vypnn preference z st?edny v noru kleslo (04.03.2005)
O Vnocch ST?J! (03.01.2005)

[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5

Komentáře: 28 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2019