O ?EM SE MLUV
NVT?VNOST

SSZ Argentinsk - Plynrn krtce bez preference


11.02.2007 - Prvn m?sc roku 2007 byl pro tramvaje p?v?tiv nejen slabm provozem automobil?, ale tak preferenc na SSZ. Jej vypnn ale p?etrvv v rannch dopravnch pi?kch na Palackho nm?st a krtkodob? k n?mu dolo tak na SSZ Argentinsk - Plynrn. V lednu bylo po?zeno 370 zznam? o ?zen.

Na k?iovatce Argentinsk - Plynrn dolo v polovin? ledna k mimo?dn udlosti. Pravd?podobn? silnm v?trem bylo streno rhno, na kterm byly p?ipevn?na nv?stidla sv?teln signalizace pro vjezd od Ndra Holeovice.

Pro osazen novch nv?stidel byl umst?n p?mo na vozovku provizorn sloup, a tak byl v p?slunm vjezdu ubrn jeden ze dvou odbo?ovacch pruh? vlevo na most Barikdnk?. Tm se snila kapacita tohoto vjezdu. I p?i b?nm provozu se zde za?aly tvo?it kolony automobil?, a tak zde byl nasazovn pevn program bez preference s v?tmi podly p?slun zelen v cyklu (o cca 60 %).

Pevn program zvil zdren tramvaj v samotnm uzlu, ale nutno dodat, e nebyl uvn cel tden, kdy bylo z?zeno provizorium, ale dle pozorovn obvykle jen v dobch, kdy to bylo ?eln. Za slabho provozu z?stalo obvykle zachovno dynamick ?zen s preferenc. To probh nep?etrit? tak od doby, co byl semafor uveden do p?vodnho stavu.

Kde naopak pokra?ovalo nasazovn pevnch program? i bez ohledu na provoz, bylo SSZ Palackho nm?st. Op?t k n?mu dochzelo v rannch dopravnch pi?kch pracovnch dn?. Nic se nezm?nilo ani ve dnech slabho provozu IAD v prvnch lednovch tdnech. Tramvaje musely ?ekat na svoji pevnou polohu v cyklu.

?ZEN SIGNALIZAC Z HD?

U SSZ napojench na HD? (Hlavn dopravn ?dc st?ednu) je mon dlkov? m?nit signln programy. Mimo jin je mon nasadit pevn ?zen bez preference tramvaj msto dynamickho ?zen s preferenc. Zsahy do ?zen provd?j p?slunci P?R z dispe?erskho pracovit? v ulici Na Bojiti.

Velmi znepokojiv jsou dosavadn daje ze zkuebnho sledovn semafor? na Bubenskm nb?e, kter bylo zahjeno teprve v prosinci 2006. Z prozatmnch zznam? o ?zen vyplv, e na SSZ Bubensk nb?e - Argentinsk a Bubensk nb?e - tramvajov tra? bv pevn program nasazen velmi ?asto, dokonce vce ne dynamick ?zen s velmi omezenou preferenc tramvaj, kterou se poda?ilo zprovoznit v roce 2003.

Strnky Preference praskch tramvaj se budou tto dvojici semafor? na pilotn lince ?. 3 v?novat vce. Postupn? by m?lo bt jejich ?zen vyhodnocovno spole?n? s dalmi SSZ a v pr?b?hu nora by mohly bt zve?ejn?ny dal zajmav informace.

Strnky Preference praskch tramvaj d?kuj vem, kte? se na sledovn ?zen signalizace podlej.

Archiv zznam? ?zen SSZ s rekapitulacemi ?zen po jednotlivch m?scch (na dalch listech)


Související články:
?zen z HD? ve 3. ?tvrtlet 2008 (02.11.2008)
?zen z HD? ve 2. ?tvrtlet 2008 (05.10.2008)
Bilance ?zen z HD? v roce 2007 (07.02.2008)
Pevn programy z Vltavsk po?d nezmizely (16.12.2007)
Konec preference na Bubenskm nb?e (18.11.2007)
HD?: nov dynamika pod tunelem se nevypn (13.10.2007)
Przdniny: vluky a pevn programy z HD? (09.09.2007)
Palackho nm?st i rno s preferenc (12.07.2007)
Preference mezi Vltavskou a trnic upad (05.06.2007)
P?es Bubensk nb?e nadle rad?ji autem (05.05.2007)
Na Bubenskm nb?e pevn programy z HD? (05.04.2007)
HD?: semafor pod tunelem z?stal v dynamice (04.03.2007)
?zen z HD? v roce 2006 ustupovalo (06.01.2007)
HD?: u Vstavit? se dl pouv pevn program (05.12.2006)
HD?: kdy pevn program pomh (05.11.2006)
Siln provoz v z? preferenci neomezil (07.10.2006)
HD?: tm?? stoprocentn srpen (05.09.2006)
?ervenec: semafory pro tramvaje (02.08.2006)
?erven: preference vydrela i npor aut (01.07.2006)
Kv?ten: preference na k?iovatkch z?stv (01.06.2006)
HD? vypn preferenci jen na Palackho nm?st (02.05.2006)
B?ezen: vypnn preference z HD? ustoupilo (03.04.2006)
nor: HD? pevnmi programy et?ila (03.03.2006)
Leden: ubylo aut, tramvaje jsou rychlej (02.02.2006)
?zen z HD? v prosinci a v roce 2005 (03.01.2006)
Listopad: vypnn preference pokra?uje (05.12.2005)
?jen: znovu pevn programy (02.11.2005)
Skon?ilo vypnn preference? (02.10.2005)
Srpen: preference! (01.09.2005)
?ervenec: zelen pro tramvaje! (01.08.2005)
Preference p?eila i v ?ervnu (02.07.2005)
Kv?ten: pevn programy ubyly (03.06.2005)
Duben: podmn?n preference (03.05.2005)
B?ezen: vce aut, mn? preference (04.04.2005)
Znovu ?zen pod tunelem (21.03.2005)
Letensk nm?st: preference aut! (09.03.2005)
Vypnn preference z st?edny v noru kleslo (04.03.2005)
O Vnocch ST?J! (03.01.2005)

[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2019