O ?EM SE MLUV
NVT?VNOST

?zen z HD? v roce 2006 ustupovalo


06.01.2007 - Dobr zprva: preference tramvaj je mn? omezovna zsahy z Hlavn dopravn ?dc st?edny. Potvrzuje to sledovn strnek Preference. V roce 2006 dolo k oput?n vypnn preference na SSZ Argentinsk - Plynrn a pod Letenskm tunelem. Od prosince se bez pevnch program? obejde i semafor u Vstavit?. N?kde ale vypnn preference p?etrvv.

Strnky Preference po?dily v roce 2006 celkem 3416 zznam? o ?zen k?iovatek, kter jsou vyhodnocovny v pravidelnch m?s?nch souhrnech. Dle nich podl dynamickho ?zen s preferenc tramvaj na dn z t?chto signalizac neklesl pod 89 %, co je vznamn zlepen proti roku 2005, kdy se nejhor hodnoty pohybovaly kolem 70 a 80 %, a jet? vrazn?j proti roku 2004 (40 %).

?ZEN SIGNALIZAC Z HD?

U SSZ napojench na HD? (Hlavn dopravn ?dc st?ednu) je mon dlkov? m?nit signln programy. Mimo jin je mon nasadit pevn ?zen bez preference tramvaj msto dynamickho ?zen s preferenc. Zsahy do ?zen provd?j p?slunci P?R z dispe?erskho pracovit? v ulici Na Bojiti.

Vsledky v roce 2006 mohly bt dokonce jet? lep, ale k vznamn zm?n? ve vypnn preference dolo a od b?ezna, tedy po dvou m?scch v roce. A to se nep?zniv? projevilo na celoro?nch vsledcch. Na SSZ Argentinsk - Plynrn si pak v obdob ?jna a listopadu vydala nasazen pevnch program? havrie inenrskch sti v ulici Partyznsk.

Dalm pozitivem je, e na ?ty?ech z celkem osmi sledovanch a vyhodnocovanch SSZ nebylo za cel rok ani v jednom p?pad? zaznamenno nasazen pevnho programu bez preference namsto dynamickho ?zen s preferenc tramvaj.

Nejvce pozitivnch efekt? pro tramvaje bylo dosaeno dynamickm ?zenm s preferenc na k?iovatce pod Letenskm tunelem (SSZ nb?. Kapitna Jaroe - tefnik?v most), kter bylo pouvno od b?ezna tm?? trvale. Na tto k?iovatce je toti zdren tramvaj v dynamickm ?zen s preferenc cca 7 - 9 x ni ne v ?zen pevnmi programy bez preference.

KONEC PEVNCH PROGRAM? NA VSTAVITI?

Lze bez nadszky ?ci, e v roce 2006 dolo v dot?ench oblastech k vznamnmu zlepen rychlosti a pravidelnosti tramvajovho provozu, ?m se stv MHD atraktivn?j pro uivatele a je tak konkurenceschopn?j v??i IAD.

V poslednm m?sci v roce 2006 zajistily strnky Preference 234 zznam? o ?zen. A prv? do za?tku prosince byly nasazovny pevn programy bez preference na SSZ Dukelskch hrdin? - U Vstavit? (u zastvky Vstavit?). K tomu u od del dobu dochzelo pravideln? mezi cca 16. a 17. hodinou pracovnch dn?.

B?hem prosince vak dolo ke zm?n? a od poloviny m?sce bylo registrovno i v tto dob? ji jen dynamick ?zen s preferenc, kter je d?leit p?edevm pro vlaky odbo?ujc do smy?ky Vstavit?.

V rann dopravn pi?ce vak beze zm?ny p?etrvv ?zen pevnmi programy na SSZ Palackho nm?st, ?m dochz ke zdrovn vech tramvaj, zvlt? pak ve sm?ru od Morn?.

BRUSNICE BEZ PREFERENCE

Krom? t?chto zmn?nch semafor?, jejich ?zen strnky Preference pravideln? vyhodnocuj, jsou zkuebn? sledovny i dal dv? SSZ na Praze 6. A prv? v prosinci bylo na SSZ Milady Horkov - U Brusnice zaznamenvno ?zen pevnmi programy bez preference. Jej vypnn skon?ilo a s vno?nmi svtky.

Podle pozorovn strnek Preference praskch tramvaj zp?sobilo nasazen pevnho programu na tomto SSZ krom? zvenho zdren tramvaj tak zbyte?n zdrovn vozidel a tvorbu kolon v ulici Milady Horkov ve sm?ru od Pato?kovy, a to kv?li zbyte?nmu (aktuln? nepoadovanmu) vb?ru koliznch tramvajovch oblouk? a p?echod? pro chodce.

P?estoe v roce 2006 dolo v oblasti vypnn preference tramvaj na SSZ k vznamnmu zlepen, strnky Preference budou ve sledovn k?iovatek pokra?ovat. ?innost realizovanch opat?en pro preferenci MHD toti nejvce zvis prv? na tom, jestli se budou vyuvat.

Strnky Preference proto nadle rozi?uj soubor sledovanch semafor? a do zkuebnho sledovn za?azuj dv? d?leit k?iovatky na pilotn lince preference MHD ?slo 3. Jedn se o signalizace na Bubenskm nb?e mezi zastvkami Vltavsk a Prask trnice, SSZ Bubensk nb?e - Argentinsk a SSZ Bubensk nb?e - tramvajov tra?.

V??me, e i touto formou m?eme pomoci ke zlepen stavu preference MHD v Praze. D?kujeme za p?ze? ?ten??m strnek. I v budoucnu uvtme Vae ohlasy, nm?ty a p?ipomnky. Zvltn pod?kovn pat? vem, kte? se na sledovn ?zen k?iovatek i na chodu tohoto webu podlej.

Archiv zznam? ?zen SSZ s rekapitulacemi ?zen po jednotlivch m?scch (na dalch listech)


Související články:
?zen z HD? ve 3. ?tvrtlet 2008 (02.11.2008)
?zen z HD? ve 2. ?tvrtlet 2008 (05.10.2008)
Bilance ?zen z HD? v roce 2007 (07.02.2008)
Pevn programy z Vltavsk po?d nezmizely (16.12.2007)
Konec preference na Bubenskm nb?e (18.11.2007)
HD?: nov dynamika pod tunelem se nevypn (13.10.2007)
Przdniny: vluky a pevn programy z HD? (09.09.2007)
Palackho nm?st i rno s preferenc (12.07.2007)
Preference mezi Vltavskou a trnic upad (05.06.2007)
P?es Bubensk nb?e nadle rad?ji autem (05.05.2007)
Na Bubenskm nb?e pevn programy z HD? (05.04.2007)
HD?: semafor pod tunelem z?stal v dynamice (04.03.2007)
SSZ Argentinsk - Plynrn krtce bez preference (11.02.2007)
HD?: u Vstavit? se dl pouv pevn program (05.12.2006)
HD?: kdy pevn program pomh (05.11.2006)
Siln provoz v z? preferenci neomezil (07.10.2006)
HD?: tm?? stoprocentn srpen (05.09.2006)
?ervenec: semafory pro tramvaje (02.08.2006)
?erven: preference vydrela i npor aut (01.07.2006)
Kv?ten: preference na k?iovatkch z?stv (01.06.2006)
HD? vypn preferenci jen na Palackho nm?st (02.05.2006)
B?ezen: vypnn preference z HD? ustoupilo (03.04.2006)
nor: HD? pevnmi programy et?ila (03.03.2006)
Leden: ubylo aut, tramvaje jsou rychlej (02.02.2006)
?zen z HD? v prosinci a v roce 2005 (03.01.2006)
Listopad: vypnn preference pokra?uje (05.12.2005)
?jen: znovu pevn programy (02.11.2005)
Skon?ilo vypnn preference? (02.10.2005)
Srpen: preference! (01.09.2005)
?ervenec: zelen pro tramvaje! (01.08.2005)
Preference p?eila i v ?ervnu (02.07.2005)
Kv?ten: pevn programy ubyly (03.06.2005)
Duben: podmn?n preference (03.05.2005)
B?ezen: vce aut, mn? preference (04.04.2005)
Znovu ?zen pod tunelem (21.03.2005)
Letensk nm?st: preference aut! (09.03.2005)
Vypnn preference z st?edny v noru kleslo (04.03.2005)
O Vnocch ST?J! (03.01.2005)

[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5

Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2019