O ?EM SE MLUV
NVT?VNOST

Letensk nm?st: preference aut!


09.03.2005 - Preference tramvaj p?ed auty je pojem znm. Uplat?ovn takovho prvku v ?zen dopravy je logick. Ale co preference aut p?ed tramvajemi? Hloupost? V Praze existuje signalizace s velmi nep?telskm chovnm k tramvajm. P?itom k aut?m, kter jedou stejnm sm?rem, je pom?rn? vldn. Kde? Na Letenskm nm?st.

Pomineme nepominuteln, a sice to, e k?iovatka je za siln?jho provozu namsto dynamickho ?zen s preferenc tramvaj ?zena pevnmi programy bez preference. A tak to, e ani dynamick ?zen nen vinou r?znch vliv? pro tramvaje ideln.

Zam??me se na pevn program, kter je na tto k?iovatce obvykle nasazen z HD?, sm?r do centra, tedy od Letn ke Strossmayerovu nm?st, v po?ad druh nv?stidla od Sparty. V bodech:

  • cyklus ?zen 100 sekund
  • volno pro tramvaje 7 sekund, co znamen, e v jednom cyklu ?zen projede jedin tramvajov souprava, p?padn? slo v?z + dal vlak
  • volno pro auta v soub?nm sm?ru 33 sekund
  • volno pro tramvaje i pro soub?n auta za?n ve stejnou dobu

Ukzka ?zen z k?iovatky Letensk nm?st:
Video - pevn ?zen bez preference tramvaj - nasazeno z HD? (2,14 MB)

P?ed rokem fungovala signalizace jinak. Byl sice nasazovn pevn program, ale jin. Pokud u tramvaje p?ed k?iovatkou stly, stihly ji projet d?v ne auta. Sv volno toti dostaly v mrnm p?edstihu p?ed auty a na pr?pletu o pr destek metr? dl byly o pr vte?inek d?ve. Volno pro tramvaje navc nebylo tak krtk jako nyn.

FABRIKA NA ZPOD?N

Jak je to nyn? P?i popsanm stvajcm zp?sobu ?zen je touto signalizac zdreno tm?? 100% tramvajovch vlak?. Kdy se tramvaj po ?ekn (a 1,5 minuty) rozjede na volno na prvnm nv?stidle, na druhm v?tinou nesth za?tek volna a p?ijd o 1-2 sekundy pozd?ji. Na pr?pletu se o pr destek metr? dl pere s auty, kter se rozjela na zelenou v soub?nm jzdnm pruhu. Auta cht?j doleva, tramvaj p?mo. M p?ednost, ale ?asto dochz na brzdy, nebo alespo? pomalou jzdu. Tak se zhoruje plynulost tramvajov i automobilov dopravy. Navc, v tak krtkm volnu sth projet jen jedna tramvajov souprava p?padn? slo v?z + dal tramvaj. Za prvn soupravou stihne projet dal tramvaj jen v p?pad?, e oba ?idi?i p?edvedou nep?jemn? prudk rozjezd, nebo e ten druh projede na st?j.

Pro? se ?d programem, kter

  • m tak krtkou dlku volna pro tramvaje (7% z cyklu)
  • pust do nsledujcho pr?pletu sou?asn? auta i tramvaje?

Fakta: Jezd zde p?t linek, co znamen, e ve pi?ce p?es k?iovatku projd p?t vlak? za osm minut. Neprosn pravidlo, kter, pokud nechceme vytvo?it kolonu tramvaj, je t?eba dodret. K?iovatce je celkem jedno, zdali projedou dv? i t?i tramvaje najednou, a pak je na dal dva cykly klid, nebo zda jsou tramvaje pout?ny ve t?ech cyklech po jedn. Ale tramvajm to jedno nen.

Praktick p?klad: Od zastvky Sparta jedou t?sn? za sebou dv? tramvajov soupravy. Prvn t?sn? p?ichz o volno, druh za n logicky tak neprojede. Protoe v kadm cyklu ?zen propust signalizace kv?li 7s volnu jen jednu soupravu, bude zdren nsledujc. Prvn tramvaj cca 1,5 minuty, druh tramvaj cca 3,2 minuty. I pr?m?rn? smlejcmu ?lov?ku dojde, e ta druh tramvaj, pokud jet? na Spart? jela p?esn? (bez tolerance) podle grafikonu, po pr?jezdu Letenskho nm?st se dostane do kategorie zpod?nch vlak?. Takov je n?kdy v praxi uplat?ovn preference MHD...


Související články:
?zen z HD? ve 3. ?tvrtlet 2008 (02.11.2008)
?zen z HD? ve 2. ?tvrtlet 2008 (05.10.2008)
Bilance ?zen z HD? v roce 2007 (07.02.2008)
Pevn programy z Vltavsk po?d nezmizely (16.12.2007)
Konec preference na Bubenskm nb?e (18.11.2007)
HD?: nov dynamika pod tunelem se nevypn (13.10.2007)
Przdniny: vluky a pevn programy z HD? (09.09.2007)
Palackho nm?st i rno s preferenc (12.07.2007)
Preference mezi Vltavskou a trnic upad (05.06.2007)
P?es Bubensk nb?e nadle rad?ji autem (05.05.2007)
Na Bubenskm nb?e pevn programy z HD? (05.04.2007)
HD?: semafor pod tunelem z?stal v dynamice (04.03.2007)
SSZ Argentinsk - Plynrn krtce bez preference (11.02.2007)
?zen z HD? v roce 2006 ustupovalo (06.01.2007)
HD?: u Vstavit? se dl pouv pevn program (05.12.2006)
HD?: kdy pevn program pomh (05.11.2006)
Siln provoz v z? preferenci neomezil (07.10.2006)
HD?: tm?? stoprocentn srpen (05.09.2006)
?ervenec: semafory pro tramvaje (02.08.2006)
?erven: preference vydrela i npor aut (01.07.2006)
Kv?ten: preference na k?iovatkch z?stv (01.06.2006)
HD? vypn preferenci jen na Palackho nm?st (02.05.2006)
B?ezen: vypnn preference z HD? ustoupilo (03.04.2006)
nor: HD? pevnmi programy et?ila (03.03.2006)
Leden: ubylo aut, tramvaje jsou rychlej (02.02.2006)
?zen z HD? v prosinci a v roce 2005 (03.01.2006)
Listopad: vypnn preference pokra?uje (05.12.2005)
?jen: znovu pevn programy (02.11.2005)
Skon?ilo vypnn preference? (02.10.2005)
Srpen: preference! (01.09.2005)
?ervenec: zelen pro tramvaje! (01.08.2005)
Preference p?eila i v ?ervnu (02.07.2005)
Kv?ten: pevn programy ubyly (03.06.2005)
Duben: podmn?n preference (03.05.2005)
B?ezen: vce aut, mn? preference (04.04.2005)
Znovu ?zen pod tunelem (21.03.2005)
Vypnn preference z st?edny v noru kleslo (04.03.2005)
O Vnocch ST?J! (03.01.2005)

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Komentáře: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2019