O ?EM SE MLUV
NVT?VNOST

?ervenec: semafory pro tramvaje


02.08.2006 - Preference tramvaj na k?iovatkch nadle funguje. I prvn przdninov m?sc pokra?ovalo na sledovanch a vyhodnocovanch signalizacch dynamick ?zen. Z nich se pevn programy pouvaj jen rno na Palackho nm?st a krtce byly kv?li dopravnmu omezen nasazeny pod Letenskm tunelem. V ?ervenci bylo po?zeno 209 zznam? o ?zen.

Vypnut preference tramvaj na SSZ nb?e kpt. Jaroe - tefnik?v most (pod Letenskm tunelem) bylo stejn? jako v kv?tnu zp?sobeno uzav?enm nb?en komunikace, kter prochz rekonstrukc. Vozidla musela jezdit vrchem p?es k?iovatku pod tunelem.

Jin zp?sob ?een ne nasazen pevnho programu z HD? nen prakticky p?li realizovateln. Vyadoval by si dal variantu dopravnho ?een. ?ervencov omezen oproti tomu kv?tnovmu navc prob?hlo pouze o vkendu, take dopady byly minimln. Navc i dal souvisejc opat?en byla provedena op?t pe?liv? a 19% podl pevnho ?zen ve sledovanch dobch je a zkreslen? pesimistick.

?ZEN SIGNALIZAC Z HD?

U SSZ napojench na HD? (Hlavn dopravn ?dc st?ednu) je mon dlkov? m?nit signln programy. Mimo jin je mon nasadit pevn ?zen bez preference tramvaj msto dynamickho ?zen s preferenc. Zsahy do ?zen provd?j p?slunci P?R z dispe?erskho pracovit? v ulici Na Bojiti.

Naopak je t?eba vyzdvihnout dynamick ?zen tto signalizace v dob? vluky ve Vodi?kov? ulici. P?es k?iovatku jezdilo est tramvajovch linek, msto obvyklch p?ti a sou?asnch dvou. (Dv? nyn jezd kv?li dal vluce na nm?st Republiky.) Semafor tento npor s rezervou zvldnul. P?evn v?tina tramvaj jezdila zcela plynule a p?itom nedochzelo k zsadnmu omezovn IAD.

Zdaleka tak plynule nefungovala tramvajov doprava nap?klad na sousednm ?echov? most?, kde vlaky sdlej koleje se silni?nmi vozidly a p?i jejich v?tm mnostv tu vdycky dochzelo k tvorb? kolon tramvaj a aut a nr?stu zdren. Bylo tomu tak i nyn, kdy sem byly odklon?ny n?kter spoje kv?li uzav?en Vodi?kovy. Pokud by vak auta na most v tomto obdob nemohla, tramvaje by zde jezdily srovnateln? plynule jako v b?nm provozu.

CHYBA DETEKCE NA PALACKHO NM?ST

Pevn programy se ze sledovanch k?iovatek pouvaj jet? na Palackho nm?st, a to vhradn? v rann dopravn pi?ce. Dochz tak ke zhoren podmnek pro provoz MHD p?edevm od Morn?. Dalm problmem tto k?iovatky, kter se v poslednch tdnech vrazn? prohlubuje, jsou zvady detekce tramvaj, kter jsou zaznamenvny pro sm?r od And?la p?mo a od Vton? vpravo.

Chybou je postieno dle pozorovn cca 20% p?ihlen. Tramvaj se bu? nep?ihls v?bec, nebo se j nrok po p?ihlen bezd?vodn? samovoln? smae. Video zde! ?idi?i pak mus volno nrokovat ru?n? na kontaktnm zmku na chodnku, nebo v horm p?pad? dokonce ?ekaj na vysvobozen protijedouc tramvaj. I n?kolik minut.

Pevn programy se tak, p?edevm odpoledne, pouvaj na k?iovatce U Vstavit? - Dukelskch Hrdin? (u zast. Vstavit?), ze kter strnky Preference praskch tramvaj nevedou zznamy. Tento zp?sob ?zen p?in zbyte?n zdrovn tramvaj od Veletrn. Z opa?nho sm?ru k vznamnmu zhoren pro tramvaje nedochz, protoe pot?ebnou preferenci tramvaj v tomto sm?ru neobsahuje ani dynamick ?zen.

?eenm pro tuto signalizaci je nepochybn? zm?na software SSZ, kter by umonila standardn preferenci nejen od Veletrn, ale tak od Ndra Holeovice, v?etn? odbo?en linky 5 do smy?ky.

Strnky Preference praskch tramvaj d?kuj vem, kte? se na sledovn ?zen signalizace podlej. A jet? mal ohldnut na zv?r. Prv? p?ed rokem dolo poprv v historii prask dopravy k oput?n masivnho nasazovn pevnch program? bez preference tramvaj na sv?teln signalizace. V ?ervenci 2005 Policie ?R tedy p?estala z HD? ruit preferenci MHD na SSZ. Tehdy jen na t?i m?sce. V ?jnu se z st?edny znovu za?alo ?dit. ?innost znovu ustala v b?eznu tohoto roku. Snad definitivn?.

Archiv zznam? ?zen SSZ s rekapitulacemi ?zen po jednotlivch m?scch (na dalch listech)


Související články:
?zen z HD? ve 3. ?tvrtlet 2008 (02.11.2008)
?zen z HD? ve 2. ?tvrtlet 2008 (05.10.2008)
Bilance ?zen z HD? v roce 2007 (07.02.2008)
Pevn programy z Vltavsk po?d nezmizely (16.12.2007)
Konec preference na Bubenskm nb?e (18.11.2007)
HD?: nov dynamika pod tunelem se nevypn (13.10.2007)
Przdniny: vluky a pevn programy z HD? (09.09.2007)
Palackho nm?st i rno s preferenc (12.07.2007)
Preference mezi Vltavskou a trnic upad (05.06.2007)
P?es Bubensk nb?e nadle rad?ji autem (05.05.2007)
Na Bubenskm nb?e pevn programy z HD? (05.04.2007)
HD?: semafor pod tunelem z?stal v dynamice (04.03.2007)
SSZ Argentinsk - Plynrn krtce bez preference (11.02.2007)
?zen z HD? v roce 2006 ustupovalo (06.01.2007)
HD?: u Vstavit? se dl pouv pevn program (05.12.2006)
HD?: kdy pevn program pomh (05.11.2006)
Siln provoz v z? preferenci neomezil (07.10.2006)
HD?: tm?? stoprocentn srpen (05.09.2006)
?erven: preference vydrela i npor aut (01.07.2006)
Kv?ten: preference na k?iovatkch z?stv (01.06.2006)
HD? vypn preferenci jen na Palackho nm?st (02.05.2006)
B?ezen: vypnn preference z HD? ustoupilo (03.04.2006)
nor: HD? pevnmi programy et?ila (03.03.2006)
Leden: ubylo aut, tramvaje jsou rychlej (02.02.2006)
?zen z HD? v prosinci a v roce 2005 (03.01.2006)
Listopad: vypnn preference pokra?uje (05.12.2005)
?jen: znovu pevn programy (02.11.2005)
Skon?ilo vypnn preference? (02.10.2005)
Srpen: preference! (01.09.2005)
?ervenec: zelen pro tramvaje! (01.08.2005)
Preference p?eila i v ?ervnu (02.07.2005)
Kv?ten: pevn programy ubyly (03.06.2005)
Duben: podmn?n preference (03.05.2005)
B?ezen: vce aut, mn? preference (04.04.2005)
Znovu ?zen pod tunelem (21.03.2005)
Letensk nm?st: preference aut! (09.03.2005)
Vypnn preference z st?edny v noru kleslo (04.03.2005)
O Vnocch ST?J! (03.01.2005)

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Komentáře: 24 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2019