O ?EM SE MLUV
NVT?VNOST

Pevn programy z Vltavsk po?d nezmizely


16.12.2007 - Mrn pokles pevnho ?zen bez preference tramvaj byl zaznamenn na obou semaforech s provozem tramvaj na Bubenskm nb?e. Vypnn preference z HD? i v listopadu vak stle pokra?ovalo, ve sledovanch dobch zde preference nefungovala v tm?? polovin? p?pad?, zpravidla za silnho provozu aut i tramvaj.

Na ostatnch semaforech nebylo nasazovn pevnch program? zjit?no, pouze v n?kterch vjime?nch p?padech nebyl zp?sob ?zen jasn. V listopadu bylo po?zeno celkem 203 zznam? o ?zen sv?telnch signaliza?nch za?zen.

Strnky Preference praskch tramvaj vy?adily p?ed m?scem oba semafory na Bubenskm nb?e ze seznamu SSZ s preferenc tramvaj a ozna?ily je jako SSZ bez preference. D?vodem bylo jednak to, e aplikovan omezen preference je velmi ne?inn a jednak to, e i tato omezen preference byla ?asto zcela vypnuta a zsahem z HD? nahrazena pevnm programem.

Toto nasazovn pevnch program? bylo potvrzeno i v minulm m?sci. Ve sledovanch dobch sice dolo k jeho poklesu, avak i tak doshlo 46 %. Navc se jednalo zpravidla o doby, kdy jezd nejvce aut i tramvaj, co znamen, e i tato omezen preference fungovala spe v dob? slabho provozu, nap?. v noci, a e z n tak m?lo uitek jen minimum cestujcch.

?ZEN SIGNALIZAC Z HD?

U SSZ napojench na HD? (Hlavn dopravn ?dc st?ednu) je mon dlkov? m?nit signln programy. Mimo jin je mon nasadit pevn ?zen bez preference tramvaj msto dynamickho ?zen s preferenc. Zsahy do ?zen provd?j p?slunci P?R z dispe?erskho pracovit? v ulici Na Bojiti.

Z toho vyplv, e preference je zde soustavn? potla?ovna v zvislosti na r?stu intenzity automobilov dopravy. To ve vsledku znamen, e MHD mus ustupovat IAD kv?li jej expanzi, msto opa?nho p?stupu, tedy aby se na iveln r?st automobilov dopravy reagovalo opat?enmi pro zlepen kvality MHD za ?elem motivace uivatel? k jejmu pouvn, by? by to mohlo v n?kterch p?padech znamenat omezen IAD.

Na vech dalch sledovanch SSZ ve m?st? nebylo zaznamenno nasazovn pevnch program?, co m pozitivn dopad na provoz MHD. Problmy byly zjit?ny pouze na SSZ Jirskovo nm?st, kde dochzelo z?ejm? k problm?m s detekc tramvaj ve sm?ru z centra, co m?lo za nsledek ob?asn nevb?r speciln tramvajov fze, kter p?zniv? zkracovala zdren tramvaj.

Strnky Preference praskch tramvaj d?kuj vem, kte? se na sledovn ?zen signalizace v Praze podlej.

Archiv zznam? ?zen SSZ s rekapitulacemi ?zen po jednotlivch m?scch (na dalch listech)


Související články:
?zen z HD? ve 3. ?tvrtlet 2008 (02.11.2008)
?zen z HD? ve 2. ?tvrtlet 2008 (05.10.2008)
Bilance ?zen z HD? v roce 2007 (07.02.2008)
Konec preference na Bubenskm nb?e (18.11.2007)
HD?: nov dynamika pod tunelem se nevypn (13.10.2007)
Przdniny: vluky a pevn programy z HD? (09.09.2007)
Palackho nm?st i rno s preferenc (12.07.2007)
Preference mezi Vltavskou a trnic upad (05.06.2007)
P?es Bubensk nb?e nadle rad?ji autem (05.05.2007)
Na Bubenskm nb?e pevn programy z HD? (05.04.2007)
HD?: semafor pod tunelem z?stal v dynamice (04.03.2007)
SSZ Argentinsk - Plynrn krtce bez preference (11.02.2007)
?zen z HD? v roce 2006 ustupovalo (06.01.2007)
HD?: u Vstavit? se dl pouv pevn program (05.12.2006)
HD?: kdy pevn program pomh (05.11.2006)
Siln provoz v z? preferenci neomezil (07.10.2006)
HD?: tm?? stoprocentn srpen (05.09.2006)
?ervenec: semafory pro tramvaje (02.08.2006)
?erven: preference vydrela i npor aut (01.07.2006)
Kv?ten: preference na k?iovatkch z?stv (01.06.2006)
HD? vypn preferenci jen na Palackho nm?st (02.05.2006)
B?ezen: vypnn preference z HD? ustoupilo (03.04.2006)
nor: HD? pevnmi programy et?ila (03.03.2006)
Leden: ubylo aut, tramvaje jsou rychlej (02.02.2006)
?zen z HD? v prosinci a v roce 2005 (03.01.2006)
Listopad: vypnn preference pokra?uje (05.12.2005)
?jen: znovu pevn programy (02.11.2005)
Skon?ilo vypnn preference? (02.10.2005)
Srpen: preference! (01.09.2005)
?ervenec: zelen pro tramvaje! (01.08.2005)
Preference p?eila i v ?ervnu (02.07.2005)
Kv?ten: pevn programy ubyly (03.06.2005)
Duben: podmn?n preference (03.05.2005)
B?ezen: vce aut, mn? preference (04.04.2005)
Znovu ?zen pod tunelem (21.03.2005)
Letensk nm?st: preference aut! (09.03.2005)
Vypnn preference z st?edny v noru kleslo (04.03.2005)
O Vnocch ST?J! (03.01.2005)

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2019